'-% % %->^- A %i^. m^ ^ o ? f.J r/ ^-^ % -^C^Or^^ .^ I ICONES FLORAE GERMANICAE ET HELVETICAE PEDEMONTANAE, LOMBARDOVENETAE, ISTRIACAE, DALMATICAE, HUNGARICAE, TRANSSYLVANICAE, BORUSSICAE. DANICAE, BELGICAE, HOLLANDICAE, ALSATICAE, MEDIAE EUROFAE. ICONOGRAPHIA ET SUPPLRMENTUM AD OPERA VVIMDENOWII. SCHKUHRII. PERSOONII. DECANDOLLIi, GAUDINI, KOCHH ALIORUMQUE ^(UPERRDIE DETECTIS XOVITIIS ADDITIS EXHIUENS COLIECTIONEM COMPEXBIOS.Utf mAGINllM CHARACTERISTICARDM OMNIUM GENERUM ATQUE SPECIKRUAI IN FLORA GERMANICA EXCCRSORIA RECENSITARUM AUCTOKIUUS L. REICHENBACH i:t H. G. REICHENBACH i ilio VOLUMEN XXI. AurroiiE H. G. REICHENBACH FILIO. LIPSIAE SUMPTIBUS AMBROSII ABEL. 1867. UMBELLIFERAE IN FLORA GERMANICA RECENSITAE. AUCTORE H. G. REICHENBACH filio. UBRARV NEW YWRK UAKDEN TABULAE AENEAE CCX. LIPSIAE SUMPTIBUS AMBROSII ABEL. 1867. UMBELLIFERAE juss. Gen. 218. Obs. Systema Umlielliferarum m? judice longe rcccdit a perfeclione. In liisce iconibus ill. Koch spqu.ar, cum familiam non ila noverim, ul quae mihi mulanda visa, ea jam nunc publici juris faciam. Sed mullis numeris me aliler senlire, quam ill. Kocli et illos, qui euni seculi sunl, e.xplicabo. Percgregie milii ilj. Moris (Flora Sardoa II. 155 sq.) videlur Umbelliferas tractasse. Familiam lamen nunc nondum ila bene novi, ut ilHus, Tauscliii, Grisebachii excmpla seculus aliam seriem proferam. Favcnle fato scrius eandcm viam allera vice ingrediar. Subordo I. ORTHOSPERMiB Koch. ?Gen. tribuumque plant. Umb. disposilio" in Act. Caes. Leop. p. 60. Tribiis I. IIYDROCOTYLEiE Spreng. Schult. Syst. Vcg. 6. p. XXXII. excl. gcn. Umbella rudimenlaria. Fruclus a latere contractus vel plano compressus. Carpopborum nullum. I. Hydrocotyle li. ' Gcn. 325. Cbaracter Iribus (sc. pro nostra lanlum redaclae!). 1. H. vnlgaris L. Sp. 333. Fl. D;m 90. Srhlc. t. 59. Engl. Dot. 751. Curt. Lond. II. 64. Koch Uiiib. X. f Gl. C5. Ilyilrocotyle Sclikiihiiana Rclib. E.xc. 482. Plantula succosa fragilis flavo-virens .scu vircns liicida. Dliizoma cloiigalum railicans iii internodiorum confiniis. Folia ibi pauca rasciculala, duo, tria, longe pctiolala pcliolo siipcrne piloso, Inmina pcllala orbiculata vulgo seplcmlobulata luhulis reljsis ,nunc liicrcnalis. Iiillorc.-ccnliae axis infcrnc nudus, superne verlicillo uno duobusve floruin pediccllalorum hraclealoriimqiic. Flos nunc lcrminalis bracteolalus Fructus adeo compres-^i^us, uli ab Ammineis poscilur; nunc jiigis secundaiiis anlicis aiiclus (13 superne, 10 ad de.xtram), nunc ne ipsis quidcm jugis primariis lalcralihus pollens (9 ad dcxlram). Sub epidcrmide fungosoparencbymatosus, inlus antem lignosus. Scmina aiilice et postice spatium non omnino occu- panlia, rhomhca. foia cpidcrmis sicca rufo-vcrrncosa ob conceptacula oleifcra supposita. Calycis limbus obsolelus. Pelala ovala acuta, dorso carinala, apice inllexo conceptaculis paucis; albidula; nunc rubclla dicuntur occurrere. Icon. Fi. r.p.rm. XXI. 1 Crescit in sylvis muscosis, iii tiirfosis clc. locis liuniidis. n- Floret ab exeunle vere. In ditione liic inde. Dalmalam liabet ill. De Visiani: in paiuslribus circa lacum Doccagnazzo prope Zara. Tab. 1. MDCCCXLIl. I. Planla. 1. Folium. +. 2 Inflorescenlia. +. 3. Flos a lalere. +. 4. Ideni superne. +. 5. Pelalum. +. C. Slamen inlus. +. 7. Idera e.\lus. +. 8. Fruclus junior. +. 9. Idem adullus altero lalere ejugoso. +. 10. Idem allcro lalore jiigo sccundario ornalo. +. 11. Fruclus adullus norinalis. +. 12. Idcm Iransseclus, aller loculus slralum lucidum slriolatura parielis olTurt, allcr ovulum Iranssectum. +. 13. Fruclus tianssectus. +. Tribus 11. SAMCULE^ Koch. Urab. p. 133. Flores capilali seu simpliciter umbellati. Fructus transsecli teretiusculi. Carpophorum nullum. II. Hacqnctia ITeck. Elem. n. .3U6. Calycis limbus quinquedenlalus. Pelala erecla a medio in lacinulam indcxa carinarum ala coa- dunante nulla. Polygama. Diachenium didymum a lalenbus compressum, quinquegibbosum, gibberi- bus primariis quaternis vitlarum ope perlbssis. H. Epipactis DC. Prodr. IV. 85. Aslranlia Epipactis L. fil. Suppl. 177. Dondia Epi- paclis Spreng. Unib 21. Dondisia E|.ipaclis Rclib. in Mossl. llandb. ed. 2. Vol. I. p. 493. Scop. Carn. t. 6. Jacq. Auslr. V. App. Ib. 11. Sturm 24. Gaud. IL t. III. Rliizoma adscendens nunc sigmoideum squamis fuscis dense obsilum radicibus validis perfossum. Foliorum slipulae elongalae apice libero obtusangulae. Lamina tripartita, parliiionibus llabellalis, limho serralis, denlibus anlrorsis arislatis. Parlitio media Iriloha, parlitioncs lalerales vulgo hifidae, segmenlis lohosis, nunc Irifidae. Pedunculi apice capilati, involucio slellalo. Involucri folia oblonga acula pauciserrala demum fla- vida. Flores alii masculi demum ovario in pedicellum elongalo insignes. Alii herinai.hroditi ovario abbrevialo cognoscendi. Diaclienia demum carnosa, superne sub denlihus calycis pro vallecularum sinubus plicosa. Pelala aurea. Filamenla gracilia emersa. Antberae magnae. Crescit in sylvis suhalpinis ac monlanis. Vere. U. Oherschlesien: Landecke, Ilultschin Gra- howski! Tetclien Kotscliy! ! Moravia: Dninn. Makowsky! Styria: Reifenslein auf Quadersandslein. Piltoni von Dannenfeldtl ! Oberkiibach, Grosskalilenherg bei Laibacb Papperitzi Loihl Sieber! .Storzo, INanos Freyerl Triest. Fleisclier! Gorz. Monfalcone Sieber! ! Agrara. Schlosser! Sadler! Hoonge Comil. Trenl. Rochel! Tah. 1. MDCCCXLII. II. Planta. 14. Flos masculus lloridus. +. 15. Flos liermaphrodilus. +. 16. Idem dejeclis slaminibus et petalis. +. 17. Idem adullior. +. 18. 19. Pelala. +. 20. Pelalum a latere ut videas alam nullam coadunantem adesse. +. 21. Diaclienium malurum. +. 22. 23. 24. 25. Oiachenia varia transsecta. +. III. Astrcanfia Li. Gen. n. 327. Calycis limbus quinqiiedentalus. Pctala erecta a iiiedio in lacinulam inflexa carinarum ala coadunante. Polygama. Diaclienium cylindraceum utrinqe quinquecostalum epiderraide papulosa vesiculosa separata plicis papulosis multis. Villae nullae. 1. A. major L. Sp. 330: foliis radicalibus ciuinquepartilis quinqupfidisve, partilionibus ob- longis acutis oLovali-ve aculis liinc lobalis serralis, denlibus arislatis, involucri foliolis nervulis ex- limis qiiibu.sdam anojtomojaiitibus, calycis dcntibus acuminalis, jiigorum papulis mediis obtusis. a. vulgaris K. Syn. Ed. I. 280. : involucri fuliolis loiigiludine umbcllae. b. involucrala K. Syn. Ed 1. 260.: iiivolucri foliolis unibella sesquilongioribus. A. pallida Presl. Scbk. t. GO. Sl. I. 29. Ilnyne Arzgw. I. 13. Kocb I. c. f 42. 43. Crescit in umbrofis sylvarum pralisque liic inde. Aeslale. ^- Eliam m Dalmatia. Tab. 2. MDCCCXLIII. a. vulgaris K. I. Pianla. 1. Flos masculu.s. +. 2. Idem junior. +. 3. Idem transci.^-us. +. 4. Idem. +. Calyces accuratissiine depicli, ut videas, quanlum sint varii! Quo inagis involucri foliola acuminata, eo melius suiil ciispidali. 5. Flos foemineus adeo trans- seclus, ul diaclienii junioris dimidium sit remolum. +. G. Idem omnino transcisus. Vides ovula pendula ; et dcleclum carpo[ liori. +. 7. SUomen anlice.+. 8. Idcm poslice. +. 9. Iuvolucri foliolum. +. b. invuliicrala K : II. capilulum. Tab. 3. MDCCCXLIV. a. vulgaris K. 14. Flos formineus et masculus, ut videas pedicellorum asperulorum vnriam longiludinem. +. 15. Diadicnium Iransseclum, remolo allero dimidio. +. 16. Flos bermapliroditus. +. .17. Pelalum. +. 18. 19. Fniclus. +. 20. 21. Fruclus inlus. +. 22. Papula melius acula. +. 23. Albumen apice Iransseclum. +. 24. Idem medium. +. 2.5. Fruclus dimidium basi Iransseclum. +. 2. A. ranuncnlifolia Rclib. Scminar. iiort. Dresd.: foliis radicalibus Iriparlilis, partilioni- bus lateralibus alle trifidis (liinc si mavisseplemparlilis), partilionibus oblougolanceolalis folii medianis triiobis, omnibus arislaloserralis, involucri foliulis nervulis e.xlimis quibusdam anastomosantibus, calycis denlibus acuminatis, jugorum papulis medianis oblusiusculis. In horlo Dresdensi culla. ^- Unde acccpla fueril, nescimus. Tab. 5. MDCCCXLYl. Caiilis cum folio radicali. 1. Flos foemineus. +. 2. Flos masculus lila- mentis dcjeclis+. 3. Pelalunri. +. 4. Involucelli foliolum +. 3. A. gracilis Darll. (Ind. Sem. Iiort Gollg. 1840) Kocli Syn. ed. 2. p. 303.: foliis radi- calibus Iripariitis, parlilionibus laleralibus bifidis, omnibiis oblongis serratis arislalove serralis, in- volucri fuliulis nervulis exlernis anasloinosanlibus liberisve, umbcllam prope aequanlibus, calycis denlibus aculis acuminatisve, jiigorum papidis mcdiis aculiusciilis, pediicllis florum slerilium basi lan- lum muriculalis. A. bavarica F. Scliullz Flora. lb.5S. p. 161. A. carniolica Kocb loca bavar. Crescit in subalpinis Auslriac ac Davariae. Ae.slale. 4- In Davariae alpibus: Plasclinik! (berb. Univ. Lips.) Slangenlagerjocli im bairiscben Ilocbland Sendlner! (Iicrb. id.). Aclienlbal W. normcisterl ! Carnia: Poresen. Ferjantscliiscli! (Iwrb. Univ. Lips ) Flcisclimann! Salnilz Carniol. Fenzl 1828 (herb. Rocliel. ! Dresd. publ.) Alpe Ooge im oberslen Wildcnsleincr Graben. v. Jabornegg Gamseregg! Nordlirol durcb die Kalkalpenkelle. v. llausmann! Tab. 4. MDCCCXLV. 1. Planla. 1. 2. 3 Involucelli folia. +. 4. 5. Flores masculi. +. 6. 7. Pelala +. 8. Fruclus. +. 4. A. carniolica Wulf ap. Jacq. Auslr. 5. p. 31. t. 10: foliis radicalibus profunde quin- qiiefidis, laciniis obovalis ovalisve arislalo serralis, involucri foliolis nervulos externos nullos, seu liberos offercntibus, umbella brevioribus, calycis denlibus oblongis apicul.itis, jugorum papulis mediis oblusalis, pedicellis (lorum slerilium dense muricukilis. St. U 20. Crescit in subalpinis Auslriacis. Aestate. Ti- E. gr. Loibl im Dodenlhal Traunfeliner! Baron v. Jabornegg Gamseregg! Sieber! Ilnppe! Karfreil iin Isonzollial P.ippcrilz! An der Klause bei Flitscb Papperilz! Predilpass Grisebacb! Wocbeiner und Sleiner Alpen. Freyer! r Tab. 4. MDCCCXLV. II. Planta. 9. 10. Foliola involucri. +. 11. Flos loemineus. +. 12. Flos slerilis. +. 13. Flos liurmaplirodilus fruclifer. +. 14. Dcns calycis. +. 15. IC. Pclala. +. 5. A. minor L. Sp. 310: foliis radicalibus prufunde jiarlilis, (di^iialis), parlllionibus scplenis usque novenis, lij;ul.ili.s seu lauccolalis serralis seu biserralis binc arislulalis, involucri foliolis ner- vulos exlernos iiullos seu iiberos oirerenlibus unibellas aequanlibus, sepaloruin denlibus oblongis ovalisve acuminalis, pcdicellis muriculalis. Sl. II. 29. Crescil in pralis alpinis Tiroliae, Ilelveliae, Sabaudiae, Pedemonlii. Aeslale. y.- Tab. 3. MDCCCXIV. I. Planla. 1. 2 Involucri foliola. +. 3 4. Flores fruclireri. +. 5. Flos masculus. +. G. 7. Calycis sepala. +. 8 ! 11. Pelala. +. 12 Diaclienii diinidium inlus. +. 6. A. panciflora Cerlol. Journ. de bot. tom. IV. 7G. n. 2. Amoen II p 90. n. 2. et p. 317. n. 82. Fl. Ital. III. 128. foliis radicalibus profunde qninijueparlilis, partilionibns ligulatis aculis integerrimis, nunc apicein versus scu lolis serratis. Rcbb. Cril. IV. lab. 373. ?IIclleborus minimus alpinus Astranliae flure. Ducc. Pl. si c. p. 10. tab. 5. in pag. 9. fig. 3. II. G. boiia Deitol. I. c." ?Docconius legil in alpibus Apuanis, ut cgo, el bonam figuram ejus c.xliibuit, quae perperain delata esl ab aucloribns vel recenlioribus ad Aslrantiam miiiorem L , qnacuin plaiiUi Apuana nullo |)acto confundi pole.-5t, nisi ab iis, qiii eain non viderunt. E.\lra Ilaliain noiidum rcjicrla luil, ceriissime non in llclvclia. Cumdixi, umbellulas ejus magniludine accedere ad nmbellulas Astranliae majoris L., id inlclligendiiin de uinbellulis consuelis, et freqiienlioribus; uL danliir individiia macriori uiiibel- lulis coulractioribus, ciijus modi est illnd a Reielienbacliio picluin in Cenl. 4. I. c. , quae res etidm conligit in reliquis .'^pccicbiis luijiis gcneris. Quaie in coniparatione umbellularum cujuscunque speciei semper cunrcreiida individua ejusdem condiliunis." Crescit iii alpibus Apuanis Sagna, Tambura Dertoloni! Cavallo, Pisanina Derlol. (il Fonle golata Praclul. Oisiiii. Tab. 5. JiIDCCCXLVI. IL Planla ill. Dcrtolonii. 5. Folium involucri. +. 6. Flos sterilis dcjectis staminibus. +. 7. Flos foemmeus. +. 8 Flos liermapbroditus fruclifer. +. IT. j′anicnLa Ij. Gen. 320. Calycis linibus quinquedcnlalus. Petala erecla a niedio in lacinulam niflexa carinaruin ala coa- dunanle. Poljgaina. Diaclicniuin didymobiglobosum subecoslalum aculeis uncinalis teclum. Villae uiuilae. liivolucella iiuillisquainala. En ! ad Saiiiculain europaeara! Sanicula marylaiidica L. ciijus liabeo diaclienia praeslantissima, in coslis primariis perlbssis oflerl vilias raaximas! Diaclienium cgregie a lateribus coinpivssuin. Sanicula azorica Gullin. nie judice nil nisi luxurians S. curopaca. 1. S. enropaea L. Sp 339. S. vulgaris K. Syn. ed I p. ^79. calinii lapsu. Caucalis Sanicula Cianli! S. oificinalis Couan Iloit. 131. Aslranlia Diapensia Scop. Carn. I. p. ISG. Stlik. Handb. CO. Fl. Dan. 28J, Engl Dol. 93. Dull. 207. Sv. Dot. 245. lihizonia abbrevialura as- cendens. Folia rosulala a ba.si vagiuaiile peliolala, Iriparlila, |iarlilionibus lateralibus alle bilidis, nervis medianis nunc a basi liberis, nunc iiiia ba.^-i coliaerenlibus, unde fulia pedalopailila seu palraatoparlita dici possunl. Limbus arislalo serralus paulo marginalus. Caiilis uno allcrove fulio squamilbrmi foliatus seu nudus usque ad involucruni. Invulucri squamae ligulal.ie acnlae pauci- serralae. Gapilula paucg paniculala globosa. Involucelli squainae ligulalae mucronalae. Flores masciili pediccllis leretibus immediate in calycis limbum quinqucpaititum abeuntes. Flores lierma- pliroditi ovario supra descriplo. Apiccs cniruin slylinorum conici. Crescit in sylvis dilioiiis ! elinm in Daimalia. Vere exeunlc. ^- Tab. G. WUCCCXLVII. 1. n.mla. 1. Involucellum. +. 2. Flos hermaphrodilus. +. 3. Flos ma?culus. +. 4. Pelalum inlus. +. 5. Idem a latere. +. C Diaclienii dimidium Iranssectum. +. 7. Slamcn. +. 8. Slyii ape.x. +. 9. Lobus folii. +. 10. SlylopoJium cx (lore niasculo. +. 10 b. Apox sljli. +. "V. Eryjigiiim B^. Gen. 324. Cnlycis limbus qiiinquedcntnlus. Pclnla erccla a medio in lacinulam inflcxa rarinarum ala coa- dunanle. Ilcrmaphiodilum. Diachcnium Irnnssectum rlioiubtoletragonum seu cylindraceum squamis tuberculisque obsilum. Juga primaria vittis perCossa. A. Folia radicalia omnia integra. 1. E. alpinam L. Sp. 337: involucri foliolis simialoparlilis scto-oserrutis denlatisve arrectis capiluhim ohloiigum superanlibus; diachciiio ulrinque squamarum jugis ternis, cctcrum gyro?o in- sculplis. Jacq. Ic. Rar. 53. Dot Mag. 922. Rhizoma magnum validum. Folia radicalia longe peliolala Iriangulo ovala , basi cordalo subhaslaln, Iimho arislalo denlala; caulina iiiferiora sub- aequalia brevi pcliolala, caulina supcriora mullifiJa. Bracteae trigonocarinatae linearisetaceae seu medio tripartilae, seu alleio lalere nudae, allero arislatae. Styli crura acuta. Crescil in pascuis alpium Sabaudiae, Ilclvctiae, Carnioliae. Aeslale. 4- E. gr. Monlngne de la Serve Hugu(niii! ! P.igus Vaudcnsis: au Ricliard. Rchb fil! ! Krain: Coliza Frcyer! Wochein Sieber! Rallcndorfer Alpe im Gaiilhal in Karnlhcn v. Jahorncgg-Gamsercggl Tab. G. MDCCCXLVII. II Caulis cum folio radicali. 11. Dractea triparlila. +. 12. Bractea bipartila. +. 12. Braclca siinplcx. +. 14. Flos. +. 15. Petalum. +. 16. Fructus. +. 17. Fructus diniidium inlus. +. 18. Idcm transseclum. +. 2 E. plannm L. Sp. 337: involucri foliolis palulis linearibus Irifidisve sinuatoserralis capi- luluin ovaluni suhacqunnlilius, diachcnio dcnse sqiianialo. Jacq Auslr. 391. Pauclpollicare, pcdale, pluripcdale, supcrne paniculaliim. Folia radicalia planopeliolala, oblonga obluse acula, basi cordata .seu subcoi-dala, serrala, limbo dcnlium carlilagineo. Folia caulina suhacqualia si:l)-cssilia, superiora pinnatiparlita parlilionibus scrralis. Caulis siipcine chalybealus. Bracleae lrigo:;oIanceac subulalae. Diachcnia dense sqiiamala squamarum serichus tcrris majorihus. Slyli apicibus capilali. Crescil in collibus siccis, arenosis, campis. Aeslate. 4- Prussia (Oslpreusscn), Silesia, Mo- ravia, Auslria, Ilungnria. -Tab. 7. MDCCCXLVIIL Planla junior annun et apcx iiiflorcscenliae. IL Folium caulinum integrum cum caulis porlione. 1. Braclca. +. 2. Flos. +. 3 Fruclus junior. +. 4. 5. Pclala. +. 6. Fruclus junior demlis ralycis parlilionihus. +. 7. Diachenii dimidium. +. 8. Diachenii dimidium transsectuin. +. 9. Squama diachcnii. +. D. Folia radicalia palmaliilda; nunc addilis foliis radicalibus externis intcgris. 3. E. maritimttm L. Sp. 337: foliis radicalihus cxiernis coi-daloovatis, inlernis Iripartilis, caulinis auriculalo amplexicaulibus, auriculis inlcgerrimis , involucri foliolis ialis imbricaniibus, dia- dienii coslis lateraiibus incrassalis suberosis subrotundis. ! llnok. Lond. 185 Pl. D. 875. Engi. Bol. 718. Aiboglducum Capilula subcyanea. Slyli apicibus globosis. Crcscit in arenosis marilimis. Aestale. c?- In ora tam boreali, quam septentrionali vulgare. Tal). 8 MDCCCXLIX. Planta. 1. Bractea. +. 2. Flos. +. 3. Fructus. +. 4 ! 7. Pelala. +. 8. Diaclienium Iranssectum. +. 4. E. creticum Lum. Dicl. IV. 754: foliis radicalibus triparlilis, parlilionibus triQdis, caulinis auriculalo iimpkxicaulibus, auriculis multiparlilis, diaciienii coslis lateralibus anguslis, involucri foliolis linearibus dislantibus. Eryngium cyaneum Siblii. Sin Fl. Fr. Prodr. 1. 175. Fl. Graec. lab. 253. Laroch. Eryng. tab. 8. E. dicliolomum Pett Bot. Weg. 314. Superne cyaneum. Cracile. Raro bipedale. Crescit in Dalmalia. Aestate. d'- Salona, Macarsca. Fieisclier! Spalato. WurzelblaUer im Marz. Petter! Praeterea: Graecia Sartori! Tab. 9. MDCCCL. I. Planla II. Folium radicale. 1. Braclea. +. 2. Flos. +. 3. Fruclus junior. +. 4. Petalum a latere. +. 6. Idem inlus. +. G. Achenium Iranssectum. +. 7. Folium caulinum auricula altera demta. +. C. Folia radicaha pinnatipartita. (Primaria tamen nunc oblonga, saltem in Eryngio campestri). (Styli apice aculi.) 5. E. amethystinnm L. Sp. 327. var. a.: foliis caulinis basi integerrima amplexicaulibus, involucri squamarum parlilionibus basilaribus defle,\is. W. Kil. Ilung. 215. Laroilie Eryng. 4. Caulis et capitula et folia suprema ihalybealocoerulea. Unde planla amelhyslina dicta fueril me 1'ugiL Cracleae dorso carinalne. Calycis sepnla oblonga ari-itala. Fruclus dense et nitide squa- mati. Achenia transversa, costis exlernis elongalis, costis coslulisque reliquis abbreviatis. Crescit in liltore adrialico ac meniterraneo. Aestate. Aiilumno. Ti- Tab. 10. MDCCCLI. Ciulis pars suprema Foliuin radicale. 1. Involucri squama. +. 2. 3. Bracleae. +. 4. Capilulum transsectum. +. 5. Flos. +. 6. Fiuclus juvenis. +. 7. 8. 9. Pelala. +. 10. Aclienium Iranssectum (mullivittatum). +. 11. 12. Slamina. +. 13. Flos superne. + 6. E. campe^tre L. Sp. 327: foliis caulinis basi lacera amplexicaulibus, involucri squamis basi inermihus. Ilayne Arzgw. H. 1. Engl. Bol. 57. Fl. D. 554. Jacq. Austr. 155. Schk. 59. Er. vulgarc Lam. Caesio viiide. Fo'iia priina nunc ovala! Crescit in arenosis, ad vias etc. Aestale. n- In Dalmalia indicalur. In dilione oricnlali vi- detur perrarum. Wimin. Scliles. Drilt. Ausgb. 1357: Aii der Oder bei Pirscham iiadi Maltiischka, und bei Popelwilz von Krocker und Sdiummei in wenigen Exemplaren und seiliier nidit wieder gefunden. Sdiwarzwasser bei Te.schcn nadi Kolschy." Garcke Deulschl. Fl. 4. Angh. p. 137; ?im osllidien Tlieile des Gebiels nur an der Miinde bei Danzig zwar eiiigeluhrt, aber jelzt ehige- burgert; in Posen wieder verschwunden." Tab. II. MDCGCLII. Planlae summitas cl folium radicale. 1. Alterum lalus auriculae folii caulini. +. 2 3. 4. Bracteae. +. 5. 6. 7. Petala +. 8. Flos. +. 9. Aclienium transsectum. +. Tribiis IIL AMMIIVEiE K. Umb. 114. Mericarpia jugis quinis (iliformibus aequalibus, a lalere compressa. VI. Cicnta L,. Geii. 351. Calycis limbus qiiinrnicclentalus, denles trianguloovali. Pctala obcordala ob lacinulam inflexam. Diachenium rolundo diilynium, laleribus pnulo compressum. Styli andiesi papulKormes abbreviali; in fructu maturo lereti-subulali apice globosi, dcdcxi. Juga primaria magna obtusala. Viltae senae, c.xternae qualernae obsciire per culiculam lucentes. Carpopborum bifidum. C. virosa L. Sp, 3G8: Ileyno Arzgw. I. 37. Engl Dot. 479. Fl. D. 206. Schk. 71. el 80. f. 079. Sv Bol. 134. Diill 151. Coriandrum Cicuta P.olli. Cicularia aqualica Lam. Cicula lenuilblia Sclirk. Dcnk. Acad. Miincb Vol 7. p. 56. C. angustifoiia Kil. Scliull. Oestr. Fl. I. 515. Rliizoma septatum. Caulis e.Naltatus tereliusculus strialus. Foliorum petioli fistulosi; pclioli partiales eliani Cslulosi. ParliLiones laminae bipinnatiparlilae ligulalae aculae serratae. Corolla alba. Crescil in fossis, lacubus, rivulis elc. Aeslate 4. E.xcepta Liguria ac Dalmatia forsan ubique. Tab. 12. MDCCCLIII. Summilas inflore.scenliae. Foliuin ex inferioribus. Rhizoma ad sinis- Iram ! alterum tran-^cisum ad dc.\tram. 1. Flos superne +. 2. Fructus juvenis, ul videas stylos adhuc pnpuliformes. +. 3. Diacbenium maturum. +. 4. Idem deliiscens. + 6. 7. Aclienia Irans- verse sccla. +. TII. Trinia Hoflm. Umb. G. p. 92. Flores polygami. Calycis limbus obsolctus. Flores masculi: ovarium turbinatum valde minu- lum seu nullum. Stylopodium plar.um. Pelala lancea apicibus involula, per lineam dorsalem in- crassala. Slamina gracilia. Slyli papuliformes. Florcs foeminei: ovarium lurbinalum compressura. Pelala oblongoligulala acula pcr lineam mediam incrassala. Stylopodium subconicum. Slyli fdifor- mes apicibus capitatis. Fructus jiiga quinque elevata canalibus resiniferis perfossa; poslpositis, apposilis seu deficienlibus fasciculis ligneis. Valleculae alque commissurae facies villis parvulis ia nonnullis (omnibus?) speciebus. Carpophori biparlili crura planoligulala. Flores hermapbrodili floribus foemineis subaequales slaminibus addilis. (Mihi semper stenles visi.) 1. T. glaaca Rchb. Exc. 473 : involucelli squamis dcficienlibus seu solitariis , fruclus jugis elevalis laevibus, canalibus perfossis, fasciculis ligneis poslpositis, caule difTuso. Pimpinella glauca L. Sp. 378. Pimpinella pumila Jacq. Auslr. I. 18. Seseh dioicum Vill. Delph. H. 579. Trinia pumila RcbU. Exc. 473. T. Henningii M. K. D. Fl. II. 446. Trinia elalior Gaud. Helv. 413. rescit in dilione rhenana, Helvelia, Pedemonlio , Liguria, Longcbardia, Austria. Tirolia, Moravia, Dalmatia, Aeslate. S- Tab. 29. MDCCCLXX. I. Planta foeminea. II. Planla hermaphrodita el mascula. III. Pars caulis ac foliura ex infimis Triiiiae elalioris Gaud. a cl. De Visiani niissao. 1. Flos masculus superne. +. 2. Idem a lalere. +. 3. Pelalum floris ex latioribus +. 4. FIos hermaphroditus. +. 5. Slamen. +. 6. Flos foemineus. +. 7. Pelaluin ejusdem. +. 8. Fruclus dehiscens. +. 9. Fructus mericarpium antice. +. 10. Idem disseclum. +. 11. 12. Carpophora. +. 8 (2.) T. Lessingii Iklib. fil. Ms?.; involucellis plurisqunmalis, fructus jugis elevalis aspero- papuiosis, canalibus [lerlbssis (fasciculis poslpositis nullis?), caule difTiiso. Rossia. Lessinj;! Ilcrb. Reg. Berol. Tab. 31. MDCCCLXil L Ramus ac rolium e.\ inferioribus. 1. Fructus. +. 2. Idem dissectus auctus. +. 3. Corpus resinae ex canali produclum. +. 3. T. KitaibeliiM D. Siippl. 240: involucellis plurisquamalis, fructus jugis depressis laevibiis, canalibus piTfossis (fasticulis poslposilis nullis?), caule pyramidali. Pimpinella glauca W. Kil. Ilung. Tab. 72. Crescil in Moravia, Podolin, Volliynia ac in Ilungaria. Florel aestate. cf. Podolia ac Volbynia Besser! Bannatus: in collibus Iicrbidis versus Werschelz. ! Gemcin durch das Bannat. IleulTel! Tab. 30. MDCCI^LXXI. Summitas ac basis plaiitao foominene addito ramo masculo. 1. Umbellula foemiiiea llorida. +. 2. Flos masculus. +. 3. Petnlum Horis masculi. +. 4. Stylopodium cum stylis. +. 5. Flos masculus superne. +. 6. Fruclus. +. 7. Ramulus frucLifer. +. 8!10. Fruclus dimidia transsecta. +. TIII. Helosciadinm Rclib. fll. Calycis limbus obsolelus. Pelala basi subcordata unguiciilala apice lacinula acuta inde.xa. Diachenia cblonga bene didyma. Coslae argulo prominulae. Villae jiarvae, rarissime dilalalae. Carpoi^horum apice dilatnluin bilobum. H. leptophyllnm DC. Mcm. Soc. Gen. Fol. IV. Prodr. IV. 105. Aelhusa leptophylla Spr. Umb. Piodr. 22. Aelhusa Ammi Spreng. Umb. Prodr. 22. Pimpinella leplophylla P. Encb. I. 324. Pimpinella laleriflora Lk. Enum. II Berol. L 285. Cap. Ilelosciadium laleridorum K. Umb. I2G. Ili'iba annua ramubs fractinB.\is, sumniis nunc in spccicm symporlii adco stabililne, ut unus radiorum umhellae fi.il novum inlernodium pro eOTerenda nova umbella el sic porio. Caulis slria- lus. Folia breviler vaginala, bipinnaliparlila seu pinnatipartila parlilioiiibus capillaceis. Umbella radiis paucis sine involucro ac sine iiivolucellis. Nuhc unus allerve llos non pedicellalus, sed sessilis. In America frequens, nec non in Auslralasia. In dilione noslra specimina exsiccavit dom. Fleischmann (cgo specimina exsiccavi in horlisl), quae dislributa sunl in flora germanica ex- siccala no. 2215 cum sclieda, in qua iinpiessiis esl locus: ?Monlcfalcone und zwisclien Wippach und lleidenschafl." III. Tomassini videlur liaud ita felix fuisse, ut in plantam inciderit in ditione, quam nemo illo melius novil. Tab. 19 MDCCCL. I. Planta. 1. Caulis fragmenlum +. 2. Pelalum. +. 3. Stamen. +. 4. Radius umbellae. +. 5. Fruclus a lalere. +. 6. Idem antice. +. 7. 8. Mericarpia Iranssecta. +. VSII b. Hfscoplenra I>C Coll. Mem. V. p. 38. l. 8 et 9. Calycis limbus miiiute quinquedenlalus. Pelala basi unguiculala cordata apire lacinula acula inflexa. Diacbenia suhglobosa a froiile depressa Coslae anlicae duae vel teriiae filirormes, villis ternis vel qualernis addilis. Coslae laternles in alas latas expansae marginantes. Vilae coinmi.ssu- rales geminae. Carpopliorum apice summo biparliluin. D. capillacea DC. I. c: Ammi mnjus Wnlt. Car. 113. Amini capillaceum Spreng Schult. Syst. VI 4ll. Aethusa capillacea. Null. in Ileib. Ilerba annua rnmosa. Caulis sulcalus. Folia bi- trii)innaliparlila parlilionihus selaceis. Umbellae involucralae foliis pinnalipartitis parlilionibus setaceis. Involucella loliis lineariselaceis. In America septenlrionali. 0. Tab. 19. MDCCCL. 9. Pelaliim. +. 10. Fruclus a latere. +. 11. Idem antice. +. 12. Meri- carpium intus visum. +. 14. 15. Mericarpia Iranssecla. +. 13. Carpophorum. +. Obs. Totum genus me judice liuc non pertinet. (Potius ad Seseiineas.) (Gen. n. 367.) Calycis linibus plus minus ojjlileratus. Pelala oblonga basi rolundala, cuneata cordatave; apice aculo obliqua seu infle.\a. Diachenium rotundo didymum seu oblongo didymum. Slyli posl anlhesin paulo aucti, riliformes, apicibus sphaericis. Juga primaria in costis validis prominula. Vittae magnae ; simplices. Carpophorum simplex. Cl. Benlham genera Helusciadii et Apii ila dicil dilTerre, ul Helosciadium habeat: ?Flowers and fruit of Apium . excepl Ibat there are no viltae on the face of Ibe carpels next Ihe axis." Tamen sub Apio habet: ?U migbt be made more so if extended so as lo comprise Heliosciad, and several small exolic ones." DenLb. Engl. Dol. 241. ′. 1. Petala basi cordata. 1. A. graveolens L. Sp 379. Engl. Bot. 1210. Fl. D. 790. Ilayne Arzgw. VII. 24. Hoffm. l. 1 A. f. 8. Seseli graveolens Scop. Garn. I. 215. Sium Apium Rcitb Tent. I. 128. Glabrum. Radix fusiformis (in planla culta carnosa, luberiformis). Folia tripartita seu pinnaliparlita cum im- pari, parlilionibiis oblongis cunciilove oblongis grosse serralis; folia caulina summa petiolis vaginae- formibus. Petala aibollava. Viltae nunc lernae. Crescit in pratis fossisque salsis. Aestale. '^- Circa lillora marina alque juxta salinas. Tab 13. MDCCCLIV. II. Planta. 4. Caulis planlne cultae transsectus. +. 5. Flos. +. 6. Pistillum longilndinaliter transscclum. +. 7. Flos superne. +. 8. Alabaslrum dehiscens- superne. +. 9. 10. Petala. +. 11. 12. Stamina. +. 13. Fructus. +. 14. Idem Iransverse Iranssectus. +. 15. Pollinis grana. +. ′. 2. Petala basi cuneala. a. Folia dimorpha: superiora pinnaliparlita cum impari, partitionibus oblongo cuneatis binc serratis. 2. A. inundatam. Si.^^nn inundaUim L. Sp. 363 Mcum inundatum Spr. Unib. 115. Ilydro- colyle inundala Sm Brit. 1. 290. Sium inundatum Bolh Germ. I. 128. Helosciadium inundalum Koch Umb. 126, Phinta natans seu repens. Folia inferiora capillacea pinnalo multipartila, supe- riora pinnatiparlila, pariilionibus cuneatis oblongis piiinatodenlalis. Nunc alterum foliorum genus lantum occurril e situ planlae. Umbellae pedunculus radiis longior. Involucrum generaie nullum. Involucellorum foliola vulgo Iria sine margine scarioso trinervia. Crescil in dilione boreali occidentali. Aestate. ^l- E. g. Schleswig. Jessen! Ilamburg. Sonder! Ilijbener!- Varel Bockeler! Wipperteich Brunsvigiae. Behng! Minden Wcilie! Fresenbriigge bei Grabuw Sclireiber! Tab. 14. MDCCCLV. I. Caulis plantae beterophyllae. II. Id. var. homophyllae. 1. 2. 3. Petala +. 4. Diachenium dehiscens. +. 5. Achenium transsectum. +. 6. Involucellum. +. b. Folia boniomorpha. 3. A. crassipes: caule superne non radicante, foliis pinnatiparlilis cum impari, partitio- nibus cunealo uvalis acutis gro.sse pauciserratis, pedunculis umbellarum radios lernos non aequau- lcon. Fl. Geini. XXI. 2 10 libus, involucro nuilo. involucelli squamis paucis. Sium crassipes Spreng. Syst. IV. Parl. 2. p. 120. Helosciadium crassipes Koch Umb. p. 120. Korsan in Dalniatia. ! Specimina mea: Corsica: Dastia Sieber! Marecages marilimes: Ita Manza pres Bonif.icio Kralik! ! Laconi Sardiniae. Muller! Aiger. : in paludosis diliouis Seniiadja Donam inter et Philippeville. Lelourneu.x el de la Perraudiere! Tab. 13. MDCCCLIV. I. Caulis. 1. Aclienium Iransseclum. +. 2. Petalum. +. 3. Radius umbellae. +. 4. A. repens: caule per omnia internodia radicante, loliis pinnatipartitis parlitionibus ovatis grosse serratis trifidisve, umbellae pedunculo radios superante, involucro ac involucellis pleiopbylli.-i basin a.xis circumdantibus, diacbeniis compresso didymis. Sium repens L fil in Suppl. 182. Helosciadium repens Kocb Umb. 126. ! Jacq. Auslr. 200. In i^aludosis liinc inde in ditione praeserlim septenlrionali. Aestale. ^- E. gr. MalchinTimml Schweriner See Duek! Treuenbrietzen Peuckert! Darmstadl Leyser! Mannheim Doll! Potsdam Regel' Rummelsburg Olto! Drandenburg Schramm! Neu Gerwisch bei Magdeburg Peck! Sludenheim bei Frankenthal Roederl Zerbsl Kreyss! ! Simering bei Wien Dolliner! ! Au clialet a Grobel pres de Lausanne Canton de Vaud. Leresche! Neufschatel Scbleicher! ! Slrasburg. Tab. 14. MDCCCLV. Hl. Planla. 7. 8. Pelala. +? 9. 10. Fructus. +. 11. Carpophorum. +. 12. Acbenium transseclum +. 5. A. nodifloruin : caule per internodia omnia non radicante , foliis pinnaliparlitis, parli- tionibus oblongis seu lanceolatis, crenalis serralisve, oblusis acutisve, umbellae pedunculo radiis breviore, involucro nullo seu unilaterali, involucellis quaquaversis, diacheniis compresso didymis ob- lungis, valide coslatis. Sium nudiflorum L. Sp. 361. Seseli nodiflorum Scop. Carn. L 213. Helo- sciadium nodillorum Koch Umb. 126. Engl. Bol. 639. Flores albo viriduli. Crescil in fossis, pratis elc. ditionis occidentalis. Etiam in Carnia ac Tirolia. Aeslate. U- Haardlgebirge BischotT! Linke Rheinseile Wirlgen! Mainz Thieme! Jiilich Ley! Deidesheim Rclib. fil. I Maienfeld Regel! Zweibriicken F. G. Schultzl ! Tirol : in Graben am Kalterer See. P. v. Morande! (nescio, num nomen bene legam.) Tab. 15. MDCCCXLVL L Planla juvenis superposito ramo florido. H. IIL Lusus micro- phyllus. 1. Umbella cuni involucello bene evolulo. +. 2. 3. 4. 5. Umbellae involucellatae seu nudae. +. 0. 7. 8. Petala. +. 9. Fructus. +. 10. Fructus dimidium Iranssectum. +. X. Petroselinioii MofTm. Umb Gen. 1. p. 78. Calycis limbus plus minus obliteralus. Pelala oblonga basi cordata apice aculo vel tridenlnto inlle.xa. Diachenium ohlongo didymuni. Styli post anlliesin paulo aucli, liliformes, apicibus sphae- ricis. Juga primaria cum coslis validis prominula. Viltae magnae, simplices seu composilae. Carpo- pborum bipartitum. ! Vitlae simplices. ! 1. P. hortense Iloffm. Umb. p. 163: bienne, caule angulato, foliis infimis ternalim tripar- lilis, i?artilionihus cuneatis incisodentatis Irifidisve, supremis linearihus seu Iripartitis, partitionibus linearibus acutis, involucri squamis lanceoacutis abbrevialis, radiis umhellae subaequalibus , diacheniis bene didymis. Apium Pelroselinum L, Sp. 379. Petroselinum salivuin HolTm. Umb. 177. Koch Umbell. 128. Petala llavoviridula. ! 11 ! Frequenler culta. Hic inde elTerata. Aeslate. J'- Tab. 16. MDCCCLVI. II. Caulis fasligium cum folio inferiori. 11. Jnvolucri squama. +. 12. 13. 14. Petala. +. 15. Diaclienii dimidium longitudinaliter transsectum. +. 16. Diaclienii dimi- dium inlus visum. +. 17. Diaclienii dimidium iransverse perseclum. +. 18. Carpophorum. +. 19!22. Fructus maturi immaturique. +. 2. P. segetum K. Umb. 128: annuum, caule lereti, foliis pinnalipartitis, partilionibus ob- longis subsessilibus pinnatifido serratis, caulinis superioribus linearibus integris trifidisve, involucri squamis lanceolinearibus elongatis; radiis umbellae valde inaequalibus, diacheniis oblongis. Sison segelum L. Sp. 362. Jacq. II. Vind. 134. Pelala albida. Crescil in agris arvisque Galliae, Angliae. Aestate. O. Olim a Lachenalio in valle Erguel Helveliae lecta dicitur. Specimina E. Thomasiana omnia ex liorto Thomnsiano. Tab. 16. MDCCCLXVI. I. Planla bis secla. 1. Radius umbellae. +. 2. 1". Petala. +. 2. Stamen. +. 3. Diachenii dimidium transsectum. +. 4 Fructus submaturiis. +. 5. Friictus dimidium a latere. +. 6. Klem intus. +. 7. IJein anlice. +. 8. Carpopliorum. +. 9. 10. Fructus dimidia transverse Iranssecta. +. , 3. P. ammoides: annuum, caule tereliusculo slriato, foliis bipinnaliparlitis parlilionibus lineari filiformibus hinc bi- trifidisve, summis hinc simpliciter pinnatipartilis, involucris nullis, invo- lucellis vulgo squamis ternis lanceis, duabus .?patulatis supra medio vesicalo indatis apice cuspidalis. Seseli ammoides Couan III. p. 16. S. verticillatum Desf. All. 1. 260. Ptycholis verlicillata Duby Dot. Gall. 235. Ptycholis ammoides Koch Uinb. 124. Planla vulgo pusilla tenuis pauciramea. Umbcllae pauciradi.'ilae. Umbellularum radioli scabri. Petala disco crocea. Vittae valde conspicuae. Crescit in ulivetis, agris, vineis. Vere exeunte. O. Istria meridionalis De Pittoni! Dalmatia Petler! Clemcnti! Tab. 17. MDCCCLVIII. 1. Planta. 1. Umbiillula +. 2. Involucelli squama. +. 3. Involu- celli squama bifida. +. 4. 5. Involucelli squamao vesiciferae. +. 6. Flos superne. -i- 7. Pelalum poslice. +. 8. 9. Petala anlice. +. 10 Pedunculus +. 11. Fruclus junior. +. 12. Diachenii di- midium. +. 13. Idem antice. +. 14. Mericarpium Iran.^^seclum transverse. +. ! Vittae coinpositae. ! 4. P. intermedium Rchb. fil.: perenne, stoloniferum, foliis bipinnatipartitis parlitionibus lineariacuminalis, sunimis nunc pinnatiparlilis, involucris pleiophyllis, involucelli squamis aequalihus. Sison verticillato-inundalum Tliore Clil. Land 101. Sium intermediuin DC. Fl. Fr. IV. 302. Sium hulbosum Thore Desv. Journ. Bot 1. p. 193. lab. 7. f. 2. Helosciadium bulbosum Kocli Umb. 126. Ilelosciadium intermedium DC. Prodr. IV. 115. Carum inundalum Lespin. Act. Soc. Lin. Bord. Mars 1847. Plychotis Thorei Godr. Gren. Fr. I. 735. Petroselinum Thorei Coss. Mss. Crescil apud Gallos: Bordeanx Aunier! .Abondanl au.\ bords de fetang de Cazeaux pres la Tcsle, de Buch. Cossonl Marees herbeuses a Gazinet pres Bordeaux ! Au quarlier Garat de Dorbignac, dic-commune de St. Julien. Dep. des Landes. Bayonne. Endress ! Tab. 17. MDCCCLVUI. II. Plaiita. 15. Flos superne. +. 16. Petalum exlus. +. 17. Pe- talum inlus. +. 18. Flos valde monslrosus quasi calyce duplici acstylis quaternis. +. 19. Umbellula. +. 20. Carpophorum. +. 12 XI. Falcaria Riv. Penlap. no. 48. Flores polygami. Flores liermaphrodili ovario fusiformi, caiycis denlibus Iriangiilis. Flores masculi calyce turbinalo, calycis denlibus abbrevialis. Petala ab ungue brevi sensim dilatata, ob- longa , emarginala apice inllexo, ligulato, ipso apice nunc lobato. Slylopodium limbo inferiore circum- vallante cinclum. Slyli filiformes apice stigmatico incrassati. Mericarpia penlangula, obtusangula. Costae obtusangulae (costa antice nunc vitta una anteposita seu postposita ante seu posl fasciculum ligneum). Vittae simplices. fnunc bigemineae commissurales). darpophorum biparlilum. 1. F. Rivini Host. Austr. I. 381: foliis triparlitis seu pinnaliparlilis, partilionibus oblongo ligulalis cuneatis .seu decurrenlibus, limbo laminarum serratis apiculatis, umbellae radiis inlus laevi- bus. Sium Falcaria L. Sp. 362. Seseli Falcaria Scop. Carn. I. 213. Drepanopbyllum Falcaria Lois. Gall. I. 194. Critamus agreslis Bess. Enum. Volh. 93. Jacq. Auslr. Tab. 257. Planla bi- pedalis, glauca. Radix biennis. Folia lineariligulata, alia tripartita, superiora pinnatipartila ; caulina . bene vaginala. tripartila, parlitiouibus lateralibus nimc extrorsum unilobis. Crescit secus vias , inter segetes , in montibus bic inde. Vulgaris per ma.vimani Germaniae partem. Etiam in Dalmulia. In Helvetia tanlum Basileae indicatur. Tab. 21. MDCCCLII. Caulis summitas poslpositis foliis duobus. 1. Umbellula sterilis. +. 2. Unibellula mascula. +. 3. Umbellula mi.vla. +. 4. Umbellula foeminea fruclifera. +. 5. Apex lolii. +. 6. 7. 8. Pelala. +. 9. Fruclus. +. 10. Mericarpii facies commissuralis. +. 11. 12. 13. Fructus transsccti. +. 14. Carpophurum. +. 2. P. pastinacifolia Rchb. : foliis tripartilis seu pinnatipartilis, partilionibus ovatis oblou- gisve iiiaequaliler serralis seu laceris, unibellarum radils intus asperis. Hladnikia paslinacifolia Rchb. Exc. 474. ri. Cril. IX. 1114. Falcaria lalifolia Koch Syn. 313. Oenanthe apiifolia Hladnik Mss. Oenocarpa Freyeri Lang in Herb. Teste ill. Koch biennis. Folia mullum diversa. Caulis simplex seu ramosus, slrialus (saltem in speciminibus siccis). Involucra ac involucella anthesi erecta, posl anthesin dellexa. Florcs albi. Nunc vix spilhamaea, nunc ultra pedalis. Crescil in subalpinis montis Zhaun in Carniolia. Aestate. Gren. God. (Gen. 332.) Fr. 1. 729. Calycis hmbus prope seu omnino obsolelus. Pelala cunealo obovata cuin laciiiula intlexa seu ligulata acuta inflexa. Slylopodium lumidum conicum seu tabulaeforme. Styli demum patuli anlliesi jam evoluti. Fructus oblongi ulrinque quinquecostati. Valleculae uni- usque trivittatae. Carpophorum apice furcalum. ! Flores albi. I. Carum (L). Valleculae univiltatae. a. Carvi DC. Prodr. 4. 115: radix fusiformis. Involucra el involucella iiulla seu subnulla. * 1. B. Carvi M. Bieb. Taur. Cauc. L 211. Suppl. 206. Carvum Carvi L. Sp. 378. Apium Carvi Crantz Austr. 218. Seseli Carum Scop. Carn. I. 210. Schk. 277. Aegopodium Carum Wib. Engl. Bot. tab. 1503. Fi. Dan. 1091. Gartn. l. 23. Hayne VII. ig. Sv. Bot. 115. Pe- dale el ultra. Virgalum. Radix siniplex. Caulis teretiusculo subangulatus striatns, sursum ramo- sus. Folia bipinnatipartila laciniis lanceis acuminalis. Petala latiuscula. Crescil in pralis, secus vias etc. Vere exeunte. c?- Tab. 31. MDCCCLXXII. II. Plantae partes. 4. Flos superne. +. 5. Ovnriuin junius post anthesin. +. 6. Fructus carpophoro monstrose bipartito. +. 7. Fruclus genuinus carpoplioro furcalo. +. 8. 9. 10. Fructus dimidia transsecta genuina. +. 11. 12. 13. Fruclus dimidia transsecta mon- strose sexcoslata. b. Verticillatum : radiculae incrassatae. Involucra et involucella. 2. B. verticillatam Gren. Godr. Fl. Fr. I. 729. Sison verticillalum L. Sp, 363. Sium verlicillatuni L. Sp. 363. Carum verticillatum Koch Umb. 122. Engl. Bot. 395. Folia pinnati- 15 parlila rliaclii depressa, lamiiiis parlitionum bipinnaliparlitis acuminalis quasi verticiiios selaceos in apice folii approximatos sistenlia. Anf Waldwiesen zwischen Sinn und Karken bei lleinsberg, dann auf der sogeiiannten Herren- wiese unweit der Stadl Aaclion. Thieme! Tab. 32'. MDCCCLXXIIl. Planta. 1. Flos. +. 2. Umbellula. +. 3. Fructus a lalere. +. 4, Fructus dimidiuni inliis. +. 5. G. Idem liorizontaliter transsecluni. +. 7. Rhachis folii transsecla e.xpansis parlitionibus duabus. + c. Bulbocastanum Adans. DC. Prodr. 115. (^olhiin globosum. 3. B. fernlaceam Sm. Prodr. Fl. Graec. I. 186: caulis ramis palulis, fruclus limbo lo- bulis cochlealis onuslo, umbellulis submaturis squarrosis e.\ pedicellis incrassalis mullis divaricatis, involucro ac involucellis oligophyllis. Bunium lerulaelbliiim Desf. Ann. Muss. II. 275. B. divari- calum Cesat. in Linnaea XI. 314. Caruin divaricaluin Koch Syn. ed II. 315. Carum ferulaefolium Boiss. in litl. Planta facile recognoscenda habilu divaricalim squarroso, internodiis abbrevialis validis, yietalis late liluratis. Crescit in cullis et salis Istriae. Dalmaliae Yere. ^- Cl. Koch e.\ Islria iiabuil a cl. Bia-o- 1^.(10. ! Dalinatia: in fcullis circa Zara , Spalalo elc. De Visiani! Lesiiia: Bolteri! Spalato: Ptlter! In Fl. Dalin. De Vis.: ,in saxosis circa Sebenico, Verbolje, Ragusa, Callaro, in monte Biokowo etc, insulis Cher.^o el Lesina." ! (Ilabeo ionicam ct graecam.) Tab. 34. MDCCCLXXV. Planta addila umbella submatura. 1. Flos superne. + 2. Fruclus seniimalurus. +. 3. Fruclus submaturus. +. 4. Apex ejusdem appendicibus geminis cociilealis coalitis. (calycis denlibus?) +. 5. 6. Fruclus transsecti. +. 7. 8. Carpophora. +. 4. B. Bulbocastanum L. Sp. 349: caulis ramis ascendenlibus, fruclus limbo obsolelo seu minulissime quinquedenlalo, umbellulis submaturis malurisquo arreclis, pedicellis non incrassalis nec divaricalis, involucro ac involucellis oligophyllis. Carum Bulbocastanum Koch Umb. 121. Sium Bulbocastanum Spreng. Umb. 31. i . Crescit in agris, inler scgeles dilionis mediae ac australis, praecipue occidenlalis ut in Ilelvetia australi, Pedemonlio. In Dalinatia desiderari videlur. Aeslate "y-- Tab. 33. MDCCCLXXIV. Planta dissecla apice deficiente. Poslpo ilum folium ex infimis junius. Umbcilula aucla ad dexlram. 1. 2. Flores duo superne. +. 3. 4. Carpophora. +. 5. (^arpophorum addilo mericarpio. +. 6. 7. 8. Varii fnictus transsecli. +. II. Bunium (L). Valleculae Irivillalae. 5. B. alpinum W. K. Pl. Rar Hung. II. 199. Tab. 182 : hiimile, foliorum laciniis oblongo lanceis arislatis, umbellae radiis 4 ! 6 involucri squamas quater siiperanlibus, crassis, pedicellis crassis ancipilibus involucelli squamas vix superanlibus. Ligusticum alpinum Spreng. Syst. Veg. I. 908. Wallrolhia luberosa Spr. Piigill. pl. 2. p. 52. Planla mihi ex paucissimis speciininibus tan- tum cx)gnila. Buiiiuin pclraeum Ten , quo eliam egeo, cuni non sai inulla speciniina teneam, mihi foliornm laciniis carnosioribus, longioribus, involucelli squarnis lalioiiljus lalius membranaceo mar- ginalis recedere videlur. Crescil in Dalmatia ac Croalia. Aestale. ''*i- ,,In saxosis sulialpinis jugi Mon!e Sanlo dicti in montibus Vellebilh, el supra Cattaro; in insula Brazza ex Portschlg. Iierb." De Vis. Dalm. 33. ! IpsH misit ex monle Vellebilh. Tab. 35. MDCCCLXXVI. III. Planla. 7. Folii lacinia. +. 8. Flos. +. 9. Fruclus. +. 10. Mericarpiuin trans.sectum. +. 16 6. B. divaricatum Berlol. Ital. 111. 222: elalius foliorum laciniis linearibus ariilis, umbellae radiis 5 13 involucn siiuamas longe superantibus, lenuibus, iiedicellis tcnuibus tereliusculis, involucelli squamas longe superanlibus. Bunium montanum Koch Syn. ed. II. 315. Gracile, tenuius praece- dente. Folia in planta macra valde eleganlia ab lacinias lenuissimas. Crescit in l.-tria, Croalia, Dalmalia in agris saxosisque. Aestale 4- Fianona Istriae Papperilz! Monte Maggiore Tommasini lid. cl. Koch. ! Fiume Noe! ! Korenica und Oslaria in Croatien Schlosser! ! Dalmalia De Visiani! (loca ex flora Dalm.: in saxosis circa Sebenico, Verbolje, Ra- gusa, Cattaro in monte Biokovo et in insulis Cherso et Lesina.) Tab. 35. MDCCCXXVl. 1. Planta. II. Portiones caulis .speciminis elatioris. 1. 2. 3. Petala. -f . 4. Slamen. +. 5. Fruclus. +. 6. Mericarpium transseclum. +. XVI. Pimptnella I.. Gen. 3GG. Flores bermaphrodili. Calycis limbus obliteratus. Petala inaequalia, subradiantia . obovata cum lacinula inllexa basi saepe cordata. Fructus pnulo compressus, didymo ovatus seu didymo oblongus (in P. Aniso eheu depressus!). Slyli antbesi varie evoluli, filiformes, capitali, demum detlexi de stylo- podio pulvinalo. Juga primaria bene evolula, cosla cuni fasciculis ligneis. Viltae inler juga, imo posl jnga, numerosae, binc cursu suo inler seu anastomosanles, conduentes. Carpophorum bifidum seu prope usque supra basin divisum. 1. Fructus puberuli. a. annua. (Anisum Adans. DC. Prodr. IV. 122). 1. P. Anisum L. 379. Anisum vulgare Giirtn. Fr. I. 13. Sison Ani,sum Spreng Umb. 55. ! Hayne Arzgw. VII. 22. Planta annua. Radix semilusiformis. Folia infima longipeliolata ro- tundoreniformia, medio grosse tridentata, lateribus minulius dentata: nunc aequaliter dcntala. Foliorum superiorum lamina bene tripartita, partitionibus :lateralibus llabellalo dolabriformibus, cxlus inae- qualiler ac grosse dentatis; parlilio media basi abrupta, rotunda, inaequaliter dentata. Folia supe- riora bi- Iripinnalipartita parlilionibus lanceis acuminalis. Pedicelli et radii puberuli. Involucrum nullum. Involucella nulla seu unisquamala, Fructus pyriformes, bene velulini, depressi, albumine demum de pariete interno secedente. Petalorum lacinula bene varia. Herba orienlalis liic inde, praeserlim in ditione australi, etiam in Tburingia el Alsalia culla. Aestale. G. Tab. 24. MDCCCLXV. Plantae partes. 1. Umbellula. +. 2. Flos expansus. -|-. 3. 4. 5. Pelala intus visa. -1-. 6. Pelalum exlus visum. -|-. 7. Fruclus junior. -f . 8. Fructus adultior stylis jam dejeclis. -f. 9. Ideni longiludinaliler transcissus. -f. 10. Diachenium transsectum. +. 11. 12. Mericarpia Iranssecla. -|-. 13. 14. Carpophora. +. b. Perennes scu biennes (Tragium Spr. Umb. 26). 2. P. peregrina L. Sp. 378: biennis, foliorum radicalium pinnis cordatis. diacheniis pa- tulo hispidis. Jacq. 11. Vind. 2. tab. 131. Pimpinella liispida Lois. Not. 48. Tragium peregrinum Spr. Umbell. 135. Puberula. Caulis slriatus. Folia pinalipartita. Partitiones in foliis inlimis Iri- fidae laciniis rliombeis, seu Iriangulo cordalae, inaequaliler serratolaciniatae; illae in foliis mediis cunealo oblongae; illae in foliis summis lanceae. In Croatia ac Dalmalia ad agrorum margines, in collibus. Aestale. (?? Fiume Noe! ! Ad margines agrorum et in collibus circa Scbenico, Clissa, Ragusa el iii insula Lesina. De Vis. Dalm, W 34. 17 Tab. 25. MDCCCLVl. Planla. 1. Flos. +. 2. Pelalum. +. 3. Carpophorum. +. 4. Fruclus. + 5. Mericarpium Iransseclum. -f-. 3. P. Tragiam. Vill. Hist. Daupii. II. 606: perennis, riiizomate squamoso, foliis pinnati- parlis partitionibu.s cuneatis, serralis dentatisve, diaclieniis appresso puberulis. Pimpinelia canescens Lois. Not. p. 58. tab, 4. Lois. Fl. Gali. 242. Tragium Columnae Sprg. Umb. 134. Tragium glaucum. Presl. Del. Prag. 125. Varie canescens seu imo subscabra. Crescit in rupibus maritimis. Aestate U. Lissa Sialio. Tab. 26. MDCCCLVII. I. II. Plantae foliis variis. 1. Folia diversa radicalia, 2 Umbellula junior fructifera. -f . 3. 4. Umbellulae fruclibus vaide variis e.x eadem umbella. +. 5. Carpo- phorum. -f. 6. 7. Petala. +. 8. Flos. +. 9. Fructus junior. +. 10. Fructus dimidium antice. -f . 11. Idem superficie commissuraii. +. 2. Fructus calvi. (Tragoselinum. T. Inst. 309. lab. 163.) 4. P. magna L. Mant. alt. 219: foliorum partilionibus oblongis bi-pinnalipartilis acutis, eaule folioso angulato sulcalo, stylis antbesi elongatis, fructibus oblongo ovatis. P. glabra Roslk.' Sed. 133. Jacq. Abstr. 396. Hayne Arzgw. VII. 21. Sciik. 80. f. 718. Fl. Dan. 1155 Flores albi seu rosei. Var. dissecla Rchb. E.xc. 478: foliis bipinnalipartitis. Crescit in pratis, graminosis, dumetis elc. Vere exeunle. ^- Tab. 27. MDCCCLXVIH. L Planta. 2. Flos. +. 3. Idem superne visus slaminibus abjeelis. +. 4. Pistillum junius. +. 5. Fructus adultus. +. 6. Mericarpium transseclum. +. 7. Muricarpium infra visum. +. 8. Alabastrum dehiscens. +. 5. P. Saxifraga L. Sp. 378: foliorum partilionibns oblusatis (exclusa varietale dissectifolia), caule superne vix foliato, teretiusculo, sulcato, stylis anthesi papuliformibus, fructibus ovalis. Jacq. A. 395. Hayne Arzgw. VII. 20. Hoffm. tab. 1. A. f. 12. Sv. Bot. 160. Schk. 1. 78. f. 715! 717. Engl. Bot. 407. Fl. Dan. 669. b. nigra K. Syn. ed. 2. 316: robusla, pubescens, succo radicis coeruleo lactescente. P. nigra. W. Prodr. n. 348. c. alpestris Spreng. R. T. VI. 386. minor, partitionibus foliorum incisis, laciniis triangulis. P. alpina Hosl Austr. I. 399. d. dissectifolia Wallr. Sched. 123: foliis bipinnaliparlitis. e. partita Rchb. fil. MSS. : foliis bipinnatiparlilis. Crescit in collibus siccis ditionis. Aestale. "H- var. alpeslris: in alpestribus. Var. nigra: in Germania septentrionali. Var. dissectifolia: Edinburgh Scotiae, Kellermann. Tab. 28. MDCCCLXIX. I. Genuina. 1. Flos. +. 2. Fructus. +. 3. 4. Diachenia transsecla. +. 5. 6. Carpopliora. +. II. var. nigra K.: foiium radicale et umbella. III. var. alpina Spr.: folium. IV. vor. dissectifolia Wallr. Planta V. var. partita Rchb. fil. Folium. lcon. Fl. Germ. XXI. 3 18 XVII. Aegopodiam Ei, Gen. 368. Florcs hermaphroditici. Calycis limbus obliteratus. Petala inaequalia subradiantia seu benc radiantia cuneato obovata emarginala cum lacinula inflexa. Fruclus oblongo semifusiformis anlice depressus. Slyli anlhesi vix multum evoluli, slylopodii puivinaribus conicis aequales, dein longiores, demum deflexi, apicibus stigmaticis globosis. Juga quina cum fasciculis superaddilis jugis duobus circa carpophorum. Yiltae omnino nullae. Carpophorum filiforme apice furcatum. A. Fodagraria L. Sp. 379. Seseli Aegopodium Scop. Carn. I. 215. Pimpinella angelicae- folia Lam. Dicl. \. p, 451. Tragoselinum Angelica Lam. Fl. Fr. IH. 449. Sison Podagraria Spreng. Umb. 35. Rhizoma repens. Caulis robuslus, striato coslalus, superne scaberulus, apicem versus ramosus. Folia infima longe petiolata tripartita seu ternato Irifida seu Iripartita, parlilionibus ovatis acutis seu cuneato ovalis acutis seu oblusato rhombeis limbo argute antrorsum serratis supra ner- vos et petiolos scaberula Folia summa vagina lala sessilia, simplicia seu Iripartila partitionibus cuneato lanceis parce serralis. Umbellae radii et radioli, praeserlim superficie inlerna scabridi. Petala lineis flavis super fundum album. Cresit in umbrosis, ad sepes, in pralis elc. Aestale. U- In Dalmatia ex ill. De Visianio lan- tum ab iil, de Tomassini lectum. Tab. 20. MDCCCLL Apex caulis floridi poslpositis foliis duobus infimis ac rhizomate annuo ad sinistrum. 1. Pedicellus intus. -f. 2- Flos superne salvis slaminibus -}-. 3. FIos a lalere slaminibus demissis. -\-. 4. Petalum intus. -f . 5. Petalum exlus. -f. 6. 7. Carpophora -|-. 8. Fruclus malurus a latere. -|-. 9. Mencarpium intus. +. 10. Fructus a latere -f. 11. Fructus tricoccus monslrosus. -|-. 12. 13. Mericarpia Iranssecta. +. XVIII. Ammi T. Inst. 304. Flores hermaphroditici. Calycis limbus obliteratus. Petala inaequalia radiantia cuneato obovala biloba cum lacinula inflexa basi subcordata. Fructus oblongo turbinatus seu oblongosemifusiformis antice subdepressus. Styli anthesi vix multum evoluti, slylopodii puivinaribus depressis longiores, dein vix valde elongati, demum deflexi, apicibus sligmalicis globosis. Juga quina cum fasciculis ligneis. Vittae magnae, prosilientes, solitariae, circumslantibus vittis(?) parvulis exlrorsum radiantibus. Carpophorum bipartitum. 1. A. majas L. Sp. 349. Apium Ammi Cranlz. Austr. 217. Ammi diversifolium Noulel Souspyr. 279. Planta annua. Folia valde polymorpha, glauca; Iripartita, pinnatipartita, nunc ima partitione una alterave bi- seu trifida seu bi-tripartita ; liinbus serralus. Folia infima nunc sim- plicia. Involucrum e squamis tripartitis seu pinnatiparlitis partitionibus acuminatis. Involucella e squamis acuminatis utrinque membranaceis, Hmbo sinuatuiis. Radii et radioli umbellae inlus scabri. ! Adsunl varietales foliorum partilionibus relusiusculis. Crescit in campis sterilibus, vineis, agris ditionis mediterraneae et adrialicae, tamen etiara in interioribus ditionis. O. Trier: auf einer Wiese im Sirzenischen Thale gesammelt. Lohr! ! Pedemontium: Col de Bruis! Col de Braus. Rchb. fil! ! S. Andrea Tergesti Papperitz! ! Dalmatia: auf lockerem Schutt, allenthalben um Spalato Petter! 19 Tab. 23. MDCCLXIV. Planta bis secta. 1. Umbella. +. 2. Flos. +. 3. Flos magis radians. +. 4. 5. 6. 7. Petala. +. 8. Fruclus immaturus. +. 9. Fruclus semimalurus. +. 10 Me- ricarpium Iransverse sectum. +. 11. Carpophorum. +. 12. 13. Involucelli squamae. +. XIX. Buplenrnm li. Gen. 328. Ab omnibus praecedenlibus recedil foliis integris. Flores hermaphroditici. Calycis limbus obsoietus. Petala rotundata apicibus cuculiato inflexa. Fructus didymus, seu bioblongus, seu hexagonus. Slyli anlhesi parci, demum melius evoluli slylo- podiis planis. Juga quina nunc cum fasciculis lignosis, nunc sine illis. Viltae solilariae seu plures seu nuilae Carpophorum bipartitum. A. Involucrum nuilum. Folia perfoliala. (Vittae et fasciculi deficienles.) ' 1. B. rotandifolinm L. Sp. 340: umbellis pluriradiatis, petalorum cucullis elaciniatis emar- ginatis, diacheniis laevibus, involucellis post anlhesin erectis. B. perfoliatum Lam. Fl. Fr. III. 405. Sl. H. 5. Hayne Arzgw. VII. 1. HofTm. Ib. 46. Usque pedale, glaucum. Patenli ramosum. Crescil inter segeles ditionis mediae alque australis. Aestate. ?. Tab. 39. MDCCCLXXX. II. Caulis pars superior. 7. 8- Petala intus. +. 9. Flos superne. +. 10. Diaciienium maturum a lalere. +. 11. Mericarpium antice. +. 12. Idem inlus. +. 13. Idem transsectum. +. 16, 17. Tela spongiosa pericarpii. +. 2. B. protractnm LK. Hffgg. Porlug. II. 387: umbellis pauciradiatis, pelalorum cucullis laciniiferis, diacheniis tubercuialis, involucellis semper patulis. B. rotundifoiium p. intermedium Lois. Not. 45. B. subovatum LK. Spr. Sp. Umb. 19. Rchb. Crit. 1112. 1113. Folia vulgo angustiora. Crescit in olivelis, inter segeles, in asperis regionis mediterraneae el adriaticae. Aeslate. O. Tab. 39. MDCCCMXXX. I. Planta. 1. Pelalum intus. + 2. Idem exlus. 3. Id. intus. + 4. Mericarpium. +. 5. Idem Iransseclum. +. 6. Jugum. +. B. Involucrum evolutum. a. Involucrum persistens. 1. Relinervia : folium uninerve, reliculalo nervosum. 3. B. longifolinm L. Sp. 341 : foliis infimis cunealo oblongis acutis, involucelli foliis liberis, ovatis aculis. ! Rhizoma annulatum gracilentum. Squamae infimae ligulalae. Folia radicaiia petiolata spalulata obtuse acula; folia caulina oblongolriangula acula cordala semiamplexicauiia, Umbellae pauci- usque pluriradiatae. Involucri generaiis squamae ovatae aculae paucae. Invoiuceili squamae 4 ! 7 mediocres oblongae aculae, seu acuminalae. Ilae saepe, reliqua foJia hinc livide purpureoviolacea. Petala rhombea, basi petiolalo anguslata, apice bilobulo emarginata. Mericarpia penlagona. Fasciculi in angulis prosilientibus. Viltae ternae in interslitiis. Crescit in sylvis umbrosis. Aestate. ^- Hinc inde per ditionem. Tab. 40. MDCCCLXXXl. Planla semel secta apposila inflorescentia fruclifera. 1. Flos superne. +. 2. 3. Pelala. +. 4. Diachenium maturum. +. 5. Diachenii dimidiura soluto mericarpio et extenso carpophoro. +. 6. Mericarpium Iransseclum. +. 3? 20 4. B. stellatnm L. Sp. 340: foliis inlimis linearibus acutis gramineis, involucri involucellorum- que foliis connalis apice libero ovatis apiculatis. Rchb. Crit. 1103 ! 1105. Hall. Helv. Tab. 18. B. pe- traeum Rclib E.xc. 480. Rlii/.oma validum cylindraceum obliquum apicc fa.Tmapiirodiiico polygama floribus nitiiis Calynis linduH quinquedenlalus, Pel;ila cuniMlo oblonga bifula lacinula laiicea, alle inflexa, inacqiiilia. exlerna beiie majora . flore-: radi.iiiles si- slenlia Slyli Mibulato filirormes, anlhe.si iieracla ma^is evoluli. Diaclieninm conicocylindraceum substanlia exocirpii el mesocariiii suberosa. injcctis lasciculis niinr separalis, iiinic in anniihiin rontluenlibus. .iu^;:a ipiina inaeqiialia, ialeralia miillo niajora miirf;iiiaMlia. Viilleciilac iiiiiviilalae ac vitlae solilariae in coiiimissiirae ulroque latere. Carpoplioriim numquam seceiiens. ! liivoliicra geueralia vuigo oinnino nulla. Involucella varie evoluta. I. Oenantheae verae K. Syn. 3 24. Radix la^cicnlala fibris phis minimus incrassalis. 1. Oe. flstulosa L. Sp. 3x5: ..radicis fibris napirorinibiis'', oblongis, filironnibiisqiie, caule fislnloso, umhellis nialuris globosis, fiuctibus basi ecallosis. Oe. Tabernaemonti in Gmel. Bad. I 676. Radix fasciculata. Caulis basi stolones longos promens , ip-^e fi-^lnlosus .-triolalus. Folioruin rbaclies priinariae el secundariae fistulosae partilionibus rlioml)eo cuneatis varie incisis jacerisve. Parlitiones foliurum superiorum vulgo melms cuneato oblongae nbtiise aciilae. Um- bella primaria Inuiiibellulala, reliipiae diviliores, sed sleriles. Flores iimbellae primariae ferliles alqiie valde radianles. Diacinnia basi iiiaeqiialia; niinc leliagoiia, niiiic Irigona, calycis dentibus bene persislenlibns, vahle sulieracen. Vittae magnae inclnsae . Annulus cellularuin telae fibrosae clausus. Styli elongati friicliim coronant. Crescit .in fossis (liiviisquc, in pralis luimidis slagnisquc Aeslale -^. bi dilione exceplis regionibus maxime aiislralibus. Hiiic e g. a cl. de Visiani dalmat non allerliir. Tab. 57. MDCCCXCVIII I. Planlae parles. 1. Flos. +. 2. Idem superne visu'^. +. 3. Fruc- lus. +. 4. 5. Mericarpia transsecla. + 2. Oe. pimpinelloides I>. Sp. 365: radicis liljris filiformibns apice napuliformi incrassa- tis, caule fisiuloso, umbelhs maliiris phinis, fruclihus liasi callusis Sovv. En,i,d. Bot. 347. Jacq. Auslr. 394. Pourr. act tol. III. 323. Rhizomalis collnin valde Ijreve. Radices numerosae de- flexae. Caulis valde striatus. Folia basilaria saepe pulclire rosulala infiina bipinnaliparlita laci- niis rliombeis Irifidis seu pinnalifidis. Folia superinra parlilionihus elui/galis hnearibiis aculis liinc parlitis Umbella bene clausa. Mericarpia pentagona seu ulrinque depiessa, liiiic lelragona. An- nulus lelae fibrosae circa viltas clausus. Petala valde radiantia inaequalia. Crescit in pratis bumidis ditiouis maxiine aiislralis. Aeslale. U. Austria iiiferior fid. Kocb. ! Fiuine Noe! In Dalmalia: Zara, Trau, Spalalo, Ragusa, Breno, Ossero. Lesina. De Vis. III. 38. Tab. 54. MDCCCGXV. Planta secta. 1. Umbclliila fruclifera 2. Flos slerilis petalis dejec- tis +. 3. Diacbenium. + 4. ,\ Pelala + 6. 7 Mericarpia lianssccla. +. 27 T,ib. 111. MCMLXII. 1 Pniclus apica luiniilo peiliceili ac basi ipsa (liacliciiii iiieliiis evo- lulis. -|-. 3. Oe. silaifolia llicij. T.iiii'. Cane, III. !?3?: rnriicis fijjris oblongo fii.siformibus , caule farclo, unibellis demuin coiive.Nis, rnictiliii-; rylinihicis, basi calloso circurncinclis 0. globiilosa Pett. Bol. Wejjw. G6. Oe. prolifera Ilo-it llor. Auslr. II 382. Annnlus circa vitlas, niinc ad- dilis fasciculis laleralibus telae fibrosae, in liiictii clausus. Crescit in Carintliia, in Islria ac Dalmatia, nec non in ipso Ijaniialii. .iVeslale. %. Laibach Gral! Noe! ! Pola. Tommasini! Papperilz! ! Dalmalia: Salona. Spalalo Pelter! ! Cl. De Vis. babel: Zara, Sebenico, Moriiije, Traii, Spalalo, Salona, Breno, ! Cf. iiifra sub 0. media Gris. Taf. 52. MDCCCXCIII. Planla. 1. Involucelli sqii:ima. -|-. 2. Flos. +. 3. 4. ^. 6. Pelala. -|-. 7. Flos slerili.s pelalis dejeclis +. 8 9. Fructus. -f. 10. 11. !2, Friictiis Iransseetiis. -|-, 4. Oe. marginata. De Vis.! Palm. III 38: radicis fibris cylindraceis, caule farclo, um- bellis demuin conve.xis, fructihus obovalis. En. cl. aucloiis descriptionem. fladi.x fibris cylindricis (in speciminibus nostris abruptisl. Caulis subaiifiulat.us slriatus farctus, [)arce ramosus vel sim- plex. Folia caulina inferiora et media pinnatiparlii.a, laciniis vix angustioribus acutioribnsfiue. Umbellae lerminales 5 ! 7 radiatae parvae, involucri 3!5 pliylli mvolucelliqiie polyphylli squamis lanceolalo linearibiis aruminatis, radiis ereclopatulis, in fructu arcualo ascendentibus. Petala vi.\ radiantia subrolundo obcordala, ad lerliam parlem biloba, apiculo inflexo. Slamina pelala sub- aequantia. Slyli divergentes sligmalibus capitalis. Fructus obovatus, apice subcontraclus seclione Iransversa subquadralus, fusciis, jiigis albidis, calycis dentibus lanceolalo subulalis ereclis vel vix conniventibus; jiedicellis exlerioribus longiusculis slcrilibiis, calyce profundiiis diviso, sequenli- bus brevissimrs margini' calloso liimido apice cinclis, inliniis niillis. Caipeiiiim novenijiigaiiini jugis Iribus niediis sursum crassioribus cum qirituor leniiioribus allernanlilnis, duobus exlerioribus cum illis carpi'lli allerius in marginein caeteris ipiadiuplo latiorem coalilis. Villae sub qnovis jugo minore sive in vallecula solilariac, in commisura ulrinqiie biiiae. Semen seclioiie transvursa teres. Dalin.ilia; in piatis uiJis ad Cascala della Kerka siipra Scardone. De Vis. ! Aeslate. ^- . Tab. 53 MDCCCXCIV. II. Caulis cum folio. 7. Umbellula. +. 8. Fruclus. +. 9. Idem trans- sectus. +. 10. Flos. +. l\. Petalum. +. 5. Oe. Lachenalii Gmel. Fl. Bad. I. 678: radicis fibris cylindraceis, caule fisluloso, uin- bellis supenie convcxis, pcdicellis apice ecallosis, fruclibiis clavalo oblongis, basi iiullo annulo cinctis, costjs valile oblusis. 0. pimpinelloides Sin. Drit. I. 318. 0. Megapolilana W. Berl. Mag If. 297. 0. Michelfeldensis Lach. 0. peucedaniloiia Poll. Ver. I, 342. 0. gymnorrhiza Brign- Foroj. 21. 0. rhenana DC. F. Tr. V. 503. ! Engl. Col. Tab. 347. (sub 0. lumpinelloide). Fas- ciculi lelae fibrosae in fructu non conligui, dislantes; iiiter viltas sili. Crescit in pralis paludosis Ilelveliae, Gernianiae occidenlalis el borealis, Liguriae. Aeslate. 11 E. gr. Travemunde: Haecker! Beveroe an der Oslsee. Jessen! Swiiiciniinde Scliramm! ! Mainz Ziz! Spcyer Regel.! Ellerstadl Schullz Bilcb! Slra.sshourg Billot! Ciiaiily sur Vcvey Murel! Leresche! Roche Korner! Rclib. fil.! ! Var Nicaeae Rclib fil! T.ih. .Sl. MDCCCXCIL Caulis secUis el radix. 1 Umhelinla deinlis diarjieniis. +. 2. Flos siiperni'. -|- 3. Pelalufn poslice. -|- 4. Diaclieiiiuin nialiiriim +. 5. Mericariiiiiiii intiis -|- G 7. 8. Mericarpia Iranssecla. + 28 6. Oe. peacedanifolia Poll. l'al. I. 28'). i. 2. 1'. 3: ratli(is iibris phirilFiis iiiiinlni- mibiis sp.^.^iililiiisqiic iiiicibiis breve caudalis, caule fislulo.so, umbellis superne convexis, ptMliLfl- jis apice ecallosis. fiucdbus fusirormibiis, cosli^ oblusalis Pollichii Gmel. liad. I. 679. 0. li- lipenduloidps Tliuill. P,ir. 146. 0. pateiis Mucncli Mclli. Vil. 7. F.isciculi lelae librosae in fructu conligiii, animluin etronnanles villas includenlem. Pedicelli valdc brcves. Crcscit iii [iintis liiiiiiidis. Actate. ^. In llclvelia atipie in Germania occidentnli Aeslale. %* In Tluiriii},'ia ali ill. b. Korli iiiiiicala. sed vix ibi cresi;il, eliam iiioiiciile cl. ijarcke. ! Zu- licli llccr! IJartlil Zwiscben Saar und Mosid auf fciiclitiMi Wicscn. Flora von Trier. Lrilir! VVill- licli lici Tricr Naulicini! Zwischen Sleindorl' iiiul Wetzlar Lainberl! Zvveibrucken Muller! Hciiy- ster bci Offcnbach Lchmann! Dambach Winkler! ! Tah. ,53. MDCCCXCIV. I. Plantae .-,ilik! M.ijorca Camliessedes! Sardiiiia Miiller! Sicula prala montana. Maj. 0. Presl! Pnnormi To.lani! ! Romae de Bnyncvval! Crela Cliale|3a. Sieber! ! Sommel de rAllns pics Bcn kornn, a liuil lieuies d'Alger. Jamin! 30 Tab. 58. MDCCCXCIX. (Nomine Bii<;i)oliat> pasiiMaraefolia Herlol.) Caiilis suminilas |io.si- posilo folio iiiferiort' cl parle alleriiis folii. 1. Pflahini iiilus. +. 2. Itiein poslice. +. 3. Apex alleriiis pelali. + 4. Discus epiyynus siiperin'. +. 5. Fruclus. +. G. Verle.x allerius Iruclus +. 7. S- Mericurpia Iranssecla. +. XXIII. Grithmuni. L. Gen. 340. Hermaphrodilico pnlyfjamum umbellis nenipe laleralibus liinc faluis. Calycis limluis (leinuni prope oblileratus. Pelala Iransversa ovalia basi inllrxa ailenuala, apicibus inlle.\is .aiif;uslis. Slyli aiilhesi papuliformes. Diaclicnium heptagonum **ubs|iliacririini Pericarpiiiin niPflullaccum fasciculis substantiae fibrosae in exliinis anguiis. .\nniilus villnrum inilcllnilaruin in inlcmo enilocar|)io, circa semen de mesocarpio deliiscens. Carpopiioruin biparlilum. ! Iiivoiiicra cl iiivoiucella. Cr. maritimam L. Sp. 354. Cachrys. inarilima Spr. Unib 20 .lacq. Hort. ViiiiJ. 187. Planla prope sullrulicosa. Caules raraosi teretiuscuii. Foiia carnosula, basi supra vaginas pelio- lata, pinnatipartita seu bipinnaliparlita parlitionibus lanceis aculis nervo maiginali in siccis specimi- nibus bene proininulo. Foiia suninia lancea siinplicia. Flores aibido viriduii. In scopulis circa mare adriaticum el medilerraiieum. Aeslate. tx. Tab. 59. MCM. Cauiis ex trunco velusliori prosiliens sectiis addito folio bipinnalipartiio. 1 S(|uama involucri. -f-. 2. Fios. -|-. 3. 4. 5. Pelaia. -f. 6. 'FrucUis -|-. 7. Fnicliis jn- nior, ul videas slylos abbrevialos. -j-. 8. Mericarpium quadricoslatum nioiisirosuiii -f- 9. Mcri- carpium transseclum. -|-. 10. Discus epigynus superne. -[-. 11, Idem a lalere. +. XXIV. Seseli L. Gen. 360 Hcrmaphrodilicum Calycis limbus quinquedenlalus seu prope obliler.ilus. Peiala obuvala basi subcordala apicibus invoiulis, aequalia. Slyii saltem (lciiiiim filiforiiies. Diaciieiiiuin o\oiileiim transsecliiine orbiculare ; coslae liaiid niiiiis proniiniilae, obtusalae. Valleculae uni- pliirivillatac. Carpopiiorum Ijipartiluin. Invoiucra nuiln seu paucisquamala. Iiivoluceila piuri.-^quamata 1. Hippomarathroides : DC. Prodr. IV. 141 Involuceiia cupiilala moaoiiiiyiia, ad dimidium fissa. 1. S. globiferum Vis. Pi llar. Dalm in Bot. Z. 1830. I. li. p. r> -. foliis tripinnatipar- tilis partionibus linearibus aculis, caule valido ramoso, vaginis amplis apice foliac-eis foliis pmnali- parlitis, uinbeilis densissimis semiglobosis, involuce.liis cupulalis in iacinias IriMiigulas exeuiilibus, petalis ima basi poslica puberulis, calycis denlibus cilialis, IViiclibns papillnsis, filjMrum fasciculis in exlremis angulis coslarum, villis lalis inlernis, viilis cninmissuralibus gcniinaiis. Vis. Dalm lab. XXX. Rhizoma validum ligiiosnm flavicanligriseiiin. ..sapure Ajiii graveolenlis" Hd de Vis-! Caulis basi sublignosus usque orgyalis, slrialus. glaucus liinc violaceo irruratus. Foiia supra de- scripla. Pelaia .sordide alba. Fruclus inlerduin iudil glaber asserenle ill De Vi.s., qui cLiam relerl ex- caulium rimis vel incisuiis guinini-rcsinani fluere sapore amaro resinoso ingralo. 31 Crescil in nipibiis ac leclis Dnlmaliae aiislralis. Aiilnmno. ?t> ve! ciillura ^i-" ,.ln urbe Catlaro ad lecla el mnros (lomiiriiin, exlra urbem ad riipes; circa Berpallo el Ombla |irope Ra- gusa, nec noii in monlibus Ra|.'usinam liilionem ab Er/egowina discriininanlibus." He Vis. I. c. III. 41. Specimina noslra: Call.iro de Visiani! S|ialalo. Peller! Monlenegri prala monlana Noe! Tab. 69. MC.MX. Caulis fasligiiim el planlae basis. 1. 2. Pelalum iiilus. +. 3. Pelaium a dorso visum. -|-. 4. Flos jiiiiior. +, 5. Mericarpiiim e.xlus. +. 6. Idem intus. +. 7. 8. Meri- carpia Iranssecla. +. 9 Involucellum +. 2. S. leucospermum W. K. Pl. Rar. Hung. 1 1.92.1.59: foliis bipinnaliparlilis pnrlilionibus linearisiibulalis acutis, caule mediocri superne ramoso, vaginis siiperioribus arclis, apice ininulc loliaceis, umbrllis arctissemiylobosis, involiicellis cupiilalis in incinias Iriangiilas exfiinlibiis, pelalis inia basiposlice puberulis, cnlycis denlibus triaiigiilis cilialis dorsoque piibenilis, fructibus pnpillosis, tibraruni fasciculis in costarum angulis inediis, vitlis cominissuralibus geminalis. ! Bipedale vulgo. Rliizomn validum coina fibraruiii oblecluin verlice. Folia fnsciculala, glnuca, ileiiium rulnpurpiirea Caulis sliinlii-; leiniissime molliculus. liami ascendenles breviiisculi. Pelala dorso rubrostriala binc eliarn purpuieo aspersa. Fructus vulgo ruropurpureo aspersi, vertice praeserlim, ubi maluri. Crescit in pralis siccis Budae Aug. Sepl. n- Adlerberg Sadler! lierenday! Heuffel! Ro- chel! ! Blocksberg bei Ofen v. Janka! Tali. 71. MCMXII. Planla. 1. Pelalum intus. +. Idem poslice. +. 3. Idem anlice. +. 4. iiiviiliicellum pedicello comniuiii lapsu iion iiiiberiilo velulino, sed glabro. +. 5. Fruclus pe- dicello beiie pubiTiilo +. 6. Mericarpium Iranssectum. +. Tab 111. MCMLII. 4 Umbelliila fruclibiis immaturis ul videas involucellum raullo magis lacerum, quam illud supra delinealum. 5. Dens calycis. +. 3. S. rigidum W. K. Pl. rar. Hung. II. 156. 1. 146: foliis bipinnatiparlitis pnrtitioni- bus liiicarilignlis aculis, caule validissimo snperue iiimic brevi ramoso, vaginis superioribiis ialis, planiusculis (liniid adeo coiivnliilis, iit in S. glubifero), umbellis amplis fastigiatis, involucfllis cu- pulatis in lacinins mnllas triangulns linibo solulis, calycis denlibus Iriangulis puberulis, petalis pos- tice medio disco piiberulis, Ihiclibus piiberulis, fibrnrum fnsciculis in aiigulis lernalis geminalisve, viltis commissuralibus solitariis. S. peucedanilolium Bess. Enum Cont. 44. DC. Prod. IV. 145 cf. Ledeb. Ross. IL 273. Vulgo humile , vix pedem allum, sallem in speciminibus lierbariorum, quae for- san inler specimiiia minora electa. Glaucum. Seseli peucedanifolinm Dess. huc fid. Led. refero. Ipse non habeo typicum. III. P. DC. cital: Trev. acl. soc. cur. nal 1826 v. 13. p. 173 iu ad- not. el addii ?saepe inonenle cl. Kocb in lill., involucro oligopliylio gaudel". Hoc cerle sig- fical pleinpbyllo. lain specimina culla herbarii niei, a Gunlhero edita, Trevirani lempore in iiorlo Wratisl. Iccta, omnia gaiident involucellis polypliyllis, quales inter sepleudecim specimina herbarii mei bannalica etiam decipio. Crescil in Podolia australi ne.sser fid. DC! ac in Baunalu. Aeslate n Ad thermas Her- culis Rocliel ! In rupibus calcaris ad Cziklowa Wierzbicki ! Orawicza Heuflfel ! Wierzbicki ! Tab. 70 MCMXI. Plnnta secla. 1. Flos. +. 2. 4. 5. Pelala inlus. +. 3. PeUilum a dorso +. 6. involucelluin +, 7. Frucius junior. + 8. 9. Mericarpia Iranssecta. +. 32 n. Hippomarathrnm (Riv.) DC. Prod. IV. 144: Involiicella cupulata liinbo lanlum fissa seu repando dentala. 4. S. Hippomarathram L. Sp. 873: folii.s bipinnaliparlilis parlilionibus linearibus oblusg aculis abbrevialis, iiivolucellis ciipiilalis relusiusculis repandulo denlalis sive deiilalis, fasciculis fibro- sis in niediis coslis, villis inlernis solilariis, superaddilis villis iiiajoribus, exlernis in ipsis angii- lis coslarum exlernarum. Seseli arliculaliim (Irlz. Auslr. 205. I. ^. f. 1. Hi|ipoiiiaralbrum pelviforme II. Welt. Sium Hippomarallinim Rolh. Germ. I. 128. Jacq Auslr. I. 143. Rbi- zoma breve. Folia glauca. Vaginae nunc riifnlae Pelala alba. Crescil in collibus, saxosis, praeserlim argillaceis ac calcareis Bobemiae, Thuringiae, dilionis rhenanae, Hungariae. Aestate. U. E. gr. Auf Wiesen am Blocksberg bei Olen P.ipperilzl ! Bobemia: Ubuslein bei Leilmeritz; Auperscbin; Czernosek. Podbaba bei Prag. Rclib. fil.! ! Freiburg im Breisgau. Buddensieg! Rollsdorf, Koliiie bei Halle W. Hofiiieistcr! Wanckel ! Pap- perilz! Rcbb. fil.! Ascbersleben Sufliian! ! Kreuznach Wirlgen ! Bogenhartll! Tab. 72. MCMXIII. Planta addilo lolio nieliiis seclo ac pedunculo nonrliim lloiiilo vagim inflorescenlinm obcelanle. 1. 2. Pelala inlus. +. 3. Unibellula fruclirfrn. + 4. Fruclus ju- nior denlibus jam oblileralis. +. 5. Fructus adullus. + . 6 Mericarpium inliis +. 7. Mcricarpiuni transsectum. +. Tab. 111 MCMLII. 5. Umbellula involucello melius leclo, +, dcnlibus frucluum adhuc evo- lutis. Obs. Characler admirabilis villariim exlernarum mibi haec scribenli ilerum in omnibus, quae secavi, mericirpiis obvius. 5. S. tomentosam Vis. Slirp. Dalm. Sp. p. 6. Fl. Dalm. 111. 41. HI. et lab.. f. 1: foliis bipinnaliparlilis, parlilionibus subulalo fililormibus acuminatis elongalis, involucellis liinbo lobulnto dentalis, fasciculis librosis coslarum inter vitlas ternis. Plaula lii- Iripeilalis scoparia bene a cl. De. Visianio dicla. Caiilis elonpalus, siiperne bracbycladus, inflorescenliis parvis. Pelala dorso bene puberula, vitia dorsali maculisque purpureis. Fruclus puberuli. ,,Crescil in apricis saxosis rupeslribus circa Zara, Sebenico, Trau, Spalalo, Clissa, Almissa. Ragusa, nec iion ad pedein monlis Vellebit el in insula Lesina. Flores albi .,aut pallidi." Florel Seplembri, Oclobri. 4. Specimina mea in collibus marilimis Dalmaliae a Sebenico ad Callaro usque. Seplb Fleischer! Lesina Novembri Bolteri! Catlaro Weldeii! Ackerdiimme am Wege nach S. Girolamo; um die Festung Clissa bei Spalalo. Petlei ! ,,Dalm." Kiilzing! Clemeuli! Tab. 73. MCMXIV. Planla secla 1. Flos. +. 2. 3 Pelala intus. +. 3. Pelalum e.\- tus. +. 5. 6 liivolucelli porliones +. 7 Fruclus junior. +. 8 Pedicellus cum carpo- phoro. +. 9. 10. Mericaipia transverse secta. +. III. Euseseli DC. Prodr. I. c. 14. 5. Involucella polypbylla. Involucra nulla seu subnulla. Flores flavi. 6. S. gracile W. K Rar. Hung. U. p. 132 117 : foliis Iripinnaliparlilis, partitionibus linearisetaceis tenuissiiiiis, vitlis advenliliis in angulis exleruis mericarpiorum ante fasciculos librosos. ! 33 ? Crescil 111 Ijannalu in rupestribus uinbrosis ad Ihermas Herculis. Aug. Heuffei! Rochei! Auf liclilen slciiiiscn Wnldwie^en dcr Berge. Doinuglell bei den Ileiiuilesbiidern. Wierzbicki! ! Bei-tiwieseii iu Siebenbiirgeii. L. Viiyner! Auf Wicsen der Ilugeireihe nordwestlich von Kiausen- burg auf Kalli. v. Janka ! ! Ad nioenia velusla arcis Merzin el ad rupes monlis Klek Croal. .!? C. Schlosscr! Tab. 67. MCMVIII Planta tran.ssecta. 1. 2 1'elala inlus. +. 3. Umbellula. +. 4. Pe- dicellus el carpoiihorum. +. 5 6. Fruclus. +. 7. 8. Mericarpia Iraussecta. +. ** Flores albi. 7. S. annuam L. Sp. 373: bieniie, caule .'^tricto, superne simpliciler ramoso, foliis radi- calibus ac caulinis tripinnaliparlilis, ambilu laminae oblongis , parlitionibus linearibus aculis, umbella terniiiiali 20!30 radiala, radiis subaequalibus, inUis puberulis, involucelli squamis cilio- alo denticuliitis byalino marginatis llores non acquantibus, fructibus caivis seu puberuhs. S. coloratum Eiir. Ilerb. \). 113. S. bienne Cranlz Aiislr. 204. Siuin anuuum Rotii. Germ I. p. 128. Seliiium dimidiatum DC. Fi. Fr. S. lorluosum Poll. pal. I. 300. Jacq. AusL 35. Caulis el uinbellularum radii saepe [lurpureoviolacei. Grescil in collibus siccis. Aestate e.\eunte. $. Dalmalicum non indicalur. Tab. GG. MCMVII. Plaiila. 1. 2. Squamae involucri. +. 3. Flos. +. 4. Petalum in- tus. +. 5. Fructus junior +. 6 7. Mericarpia Iraiissecla. +. 8. Mericarpium transseclum monslrosiiiii +. 8. S. carvifolium Vill Prosp. 24 et Dauph. II. 586: perenne rliizomale sim}ilici, caule sublililer slrialu, superne divaricalim rainuso, foliis bi|)innalipartilis, partitionibus ligulatis aciilis, umbella terminali 12 ! 20 radiala, radiis aspero puberulis, invohicri oligophylli squamis lanceis, involucellorum squamis lalo membranaceo marginalis denticulalis flores aequantibus, fructibus glab- ris. Planla gracilenla usque bipedalis, viridigrisea. Crescil iii pascuis sicciusciilis Pedemontii. Aestale. H. Prope San Martin de Lenlosca 10. .\ug 1852. Reuter! Reliqua specimina delpliineiisia. Tab. C8. MCMIX. Planla secla. 1. Flos superne. +. 2. Petaliiiii poslice. +. 3. Uni- bellula. +. 4. Fruclus secedens. +. 6. Fructus. + 6 Mericarpiiiiu IranssecUim. +. 9. S. montanam L. Sp. 372: perenne, rliizomate mullicipili, caiile strialulo superne par- iUonibus rainoso, foliis ainbilu oblongis bipinnaliparlilis, partilionilius linearibus aculis, appro.ximatis, umbella terminali 9 ! 12 radiata, radiis subaequalibus ininute puberulis. iiivolucri squamis miiuilis seu nullis, iiivoluceili squamis lanceis angiislissime inarginalis lloribus bene brevioribus, fruclibiis iiinc puberulis, coslis inter se remolis, inlersliliis lalis. S. glaucum St Am. Agen. 121. Planta valde glauca, mullifolia, inullicaulis. Folia multipartila. Pelala alba liinc rubro aspersa. Fruclus vulgo rufu- puriiureo suffusi. Crescil in collibus Alsaliae, Ilelveliae {unde non vidi), Carniohae (?), Pedeinonlii. Aestate. Aulumno. %. Specimina mea: Nancy Suard! Wasslenheim Alsal. Buchinger! ! In alpibus Carniolicis. iloppe! Ingeuue fateor speciiiien vullum ogregie liorlensein f^rre! ! In rupibus edilissimis siibalpiiiis Carinthiae Loibl. 16. *lul IIo[ipe! (specimen polius sponlaneum apparel). ! Tendam inter el Foulan Rchb. fil.! tcon. (lor. Coiiii. XXI. 5 ' 34 T;ili. Gl. ML1CMV. I'!aiila sccLa. 1. Uiiiljfllula IViiclirorn. +. 2. Pelaluiu |ioee P.ippc- jjtzl _ Monle .*^paccalu bci Triesl Pappcriu! lleideusch.iri. Flcischnianu! (.?ponlaneiimr). Fiume Noi'1 De Yisiaui (qui addil idein cum sp ilalm.) ! Specimina monspessulana adhuc leneriora. Tab. 63. MCMIV. Plnnla monspessulana. 1. Umbellula. +. 2. Pelaliim inlus. -f . 3. Fruc- liis. +. 4. Mericnrpium Iransseclum. -|-. Obs. Jam reslanl specimina: Zhaun Freier! An Fclscn an d. Klause bci Flilsch. Papperilz! Forsan ad S. glaucum perlinenl. 4. Libanotis. Gren. God. Fr. 1. 710. Involucella polvphylla. Involucra plurisquamala. Calycis denles bene evoliili. 15. S. Libanotis K. Umb. p. 111.: foliis bi- u.sque Iripinnaliparlilis laciniis cunealo oblon- Sis pauciserralis, pelalis calvis. Alhamanla Libanolis L. Sp. 351. Libanolis monlana All. Ped. L p. 30. Ib. 62. Libanolis vulgaris DC. Prodr. IV. 150. L. alhamanlica Fl. Wctl. I. 427. L. daucoides Scop. Carn. II. 193. Fruclus semper puberuli. p. alliamanlnides. Fructus sub lenle minule puberuli, oculo inermi glabri apparent. L. nlha- manloides DC. Prodr. IV. 150 id. Koch .Syu. II. 326. Crescit in collihus siccis lam planiliei, quam montium, imo alpium. Aeslale. u. ?>* La- baci. Freyer! Tab. 74. MCMXV. Planta. 1. Involucelli squama. +. 2. Mos. +. 3. Flos expansus, ul videas slylos anlhesi evolulos. +. 4. Calycis dens. +. 5. Pcdicellus cum cnrpuphoro bi- partito. +. 6. Papilla ex rruclu. +. 7. Fruclus semimaturus. +. 8. Mericarpiiim anlicc. +. 9. Idem inlus. +. b. athamanloides: Tab. 67. MCMXVIII. 1. Fruclus. +. 16. S. sibiricam: recediL foliis pinnatipartilis, pariilionibus pinnntilidoincisis Alhnmanla sibirica L. Mant. 56. Liguslicum sibiricum Spr. Prod. Umb. 40. Allianinnla Libnnolis sibirica C. A. Meyer Ind. Cauc. 124. K. Syn. 29G. Crescit in collibus siccis dilionis boreali orienlalis. Aeslate. :a. SchocUen im Grossherzog- Ihuin Potcn Jcnsen! Dnnzig Ocnike! Reliqua specimina: Mosquae Buek! Tidis Becker! lu campis herbidis dilionis Elisabelhpol Georg. Caucas. Jiil. Hohenacker! Tab. 75. MCMXVI. Caulis fasligium. Folium ex inlimis. Caulis bnsis. 1. Frucliis. +. 2. Idem Iransscclus. +. Sedmoneo, me haec scribenlem valleculas prope omnes Iriviltalas reperisse, unum- que lanlum vidisse ileruin frucluin valleculis univillalis. 17. S. nitidnm: reredit a S. Libanotide foliis superne (adhuc siccis!) valde nilidis, Inci- niis magis falcatis, undjcllae valde compactae involucro abbreviato, slylis anthe.?i vix cvolulis, pe- 37 lalis f/oslice |)iiljorulis, v.illeculis (semper?) univillalis Alhamanln Libanolis De Vis. Dalin 111. p 43. Libanolis nilida De Yis. Dalni. Vol. II. lab. XXVIIL L. nilens De Vis. Dalm. Dalni. p. 4'3. et in sclieda ?Planla noslra liabiUi mullo grandiore, Ibliis nilidis, incisuris saepe falcalis cl pelnlis dorso hirlellis qiiidqiiam dilTert a specie, sed non adeo, ut disllngiii merealur. Involiicri foliola ludunl pinnalidda." De Vis. 1. c. III, 44. In sjlvalicis monliiim Vellebilli. De Vi.?iani! Tab. 76. MCMXVII. Caulis summilas et folium inferiiis. Addila umbelliila ad de.xtram. +. 1. Flos. +. 2. J'elala intus. +. 4. Flos deratis pelalis et slaminibiis. +. 5. Flos semimaturus. -f C Mericarpiiiiii Iransseclum. +. 7. Fructus transsectus. +. Obs. Libanolis verlicillala DC. Prodr. IV. 151 = Seseli verticillatum. Rclib. fil. Libanolis condensata Fischer *= Seseli condensatum Rcbb. fil. XXV. Foeiiiculiini Adans. Fam. 2. lUl. Ileriiiapbrodilicum. Cfi'yt'is limbus integerrimus. Pelala involula, apice non seu vi.\ co- arclala, iieqiialia. Slyli anlliesi papiiliformes, demiim elongali. Sljiopodium exlus limbo recle de- ciso cincluin. Diaclienium obovalum seu cylindraceum, Iranssectione subbexagoniim. Coslae bene proniinenles fasciculis fibrosis angulos occupanlibus. Valli^culae uiiiviltalae. Carpopliorum bipar- lilum. ! Involucra et involucella nulla. Pelala et slylopodia lulea. (Juxta viva specimina F. pi- perali Ten. ac officinalis All.). 1. P. officinale All. Ped. 25. n. 1359: perenne, caule orgyali, farclo, foliis decompo- silo parlilis, parlitionilius capillaceis, umbellae radiis numerosis inaequallbus, internis abbreviatis. fructibus ovatis, coslis inler.-liliis lalis distanlibus. Ancllium Foeniculum L. Sp. pl. 378 p y. Meiini Foeniculum Sm. Engl. Fl. 2. p. 85. Foeniculum viilgare DC. Prodr. IV. 142. Vaginae foliorum maximae. Clauco pruinalum. Crescit in apricis saxosis dilionis maxime auslralis. .\eslale. Aiilumno. ^. In Tirolia au.^- trali: cf. cl. de Hausmann Flora Tirolens. p 359: Bozon, wild am Griesner und Guntscbnaerberg, am Fagiierbacbe gegen d. Wasserfall, beim Einsiedel nnd am Ceslar elc , auch in den meislen ^\ einleilen angebaul uiid allda vorwilderl. Eppaii: in Weinbergen. In Felsrilzen im Tridentini- schen. ! Veronne caslrum S Felicis riracbl ! ! ?!ii Vallesia". Schleicber! ! ?In apricis saxo- sis et ad agroriim margines lolius Dalmatiae, praeserlim litloralis." De Vis Dalm. III. 40. Tab. 69 MCMXXX. I. Caulis siinimilas et folium inferius. IL Umbellula fructifera. 1. Flos. +. 2. Ovarium junius. +. 3. Pelalum inlus. +. 4. Meiicarpium intus. +. 5. Diache- niiim Iranssectum. +. C. Carpopliorum. +. 2. F. dulce DC. Prodr. IV 142: ,,annuum, caule brevi fisluloso, compresso, foliis de- composilo parlilis, parlilionihus filiibrmibus, uinbellae radiis inaequalibus", fruclibus cylindraceis, iiirvulis, roslis valde prominulis angulalis, inlerstiliis subnullis. (Juae ? " signis comprehendit, ea ex cl. Berlolonii flora italica concepi, qui Foenicula optime dislinxit. Cullum. Juxla specimen a b. Cbaubard cullum. Tab. 89. MCXXX. III. Radius umbellae. 7. Mericarniuin Iranssecliiin 3S 3. F. piperitum IK.. I'ii?(lr. \\ 142: iii-tuiihc, (?.iiilc .subin^^ynli r.iK.-ln, rnlji.s |iiiiii,iii|iiiiijii.s pnrlilionibiis suiiiini.s .-iMi oiiiniliu.s cra.ssiusciilis, liniilis, iiiiibrllai' iiidii.s |i;iui;i.s, iii;ici|u,ilil)iis, Iructi- liub ov;ilis, coslis ohliisis iiilcr.sliliis iii:if,Miis sf|i;ir;ilis. Scscli iiiiiinoiiics (ciTori! ;iniljuiclus) Ucr. Hort. I'an. 136. Auclliuiii ]iiiicriluiii Ucr. Cl. ;iil Linn. (ip ;i(!(l. iii Opusc. ili Aiit. Sic. loiii VI II 250. Foeniculum pipcraluiii Ten. Syll. p. 104. .Mcuni pi|icinUiin Tijn. N;ip III. 291. I'cl;il;i sjicpc riirulo as|icisa. Crcscit in Pcdcinonlio. AesMle. y.. Col de iJrui.s 9. Aii^- 1843 lieuler nl nclih fil.! Fon- lan 18. Jul. Ifc43 Ueulcr, Li.sa, Hdih. iil! Tah. 90. MCMXXXI. Caulis fasligium cl loliuin c.\ iiilimis. 1. Flo- +. 2 Ovaiium jii- nius. +. 3. Pelaliim inius -|-. 4. Fruclus. -|-. 5. Mcm Iransseclus. -f. XXVI. Ridoina Mor. Fl. 6anl. II. 212. (.Ms.s. in Euum, scm. 1. Taur. l34I |i 43). Herniaphrodilica. Calycis linihus umnino oblileralus. Petala involuta ajiice retusiuscula seu iliveri;pnli bicruiia, lamiiia niedia lalioni. istyli aiilliesi papuiifornies, demum nuiic evoluli, fili- lornies, capilati, nunc ahbreviali marienlcs. Di;icheiiiuin cylindraceuin coslis omniuo iioii prominiilis. Fasciculi (ibro.si inler villas soliiaii;is. Carpopliorum hiparlilum. Involucra el involucella nulla. R. segetum Mor. I. c. Anelhum segelum Ur. Plaiil. Arcli. p. 33. Mcuin sc^eliim (iiiss. n. Sicul. Planlii aiimia, foliis Li-, Iri-, decoinposilo pimialiparlilis pnrtilioniluis capilhiceis Uiii- hdh (lauci- iisi|iii- mulliradiala. Flores llividi. ImmicIus parvi, qiiasi cornei. ?Hahilat iii aivi.s cl eullis I):ilm;iliae pr.ieserliiii circ:i 'l'rau, Lesina. Florel a vcre iii acsia- leiii. 0" De Vis. Ilalm. 111 40. Teiico s|icciiiieii a cl. auclore. Ilaheo cliam specimen llu- riduiii fruclibusiiiie iiiimaluris: S. Audrca bei Triesi P;i|iperilz! Credo e.sse Itidolfiaiii, (]iiod jic- l;ilorum ajiices adco lale divaricali ullra cenlralem pelalorum [larlem e.xcedunl el radii iiiiihellae adeo tenues. Scd nonnisi casu ihi ]irovenisse videtiir, alias a cl. de Tomniasiiii fuissel ohser- valum. Alia speciimna: Cadix liculer! Inler seyeles iu calcareis ad Serra di .Moiisanlo Lusil. Wcl- wilscii! Sardiiiia iMiiller! Philippe Tliomas! ! Conslanliue. (luyon! Blid.ih Lefebre! ! Smyriia Balansa! Tah. 91. WCMXXXil. II. Planla secta. 9- Pcl.ilum c.xpansum inliis. +* 10. Idem jios- lice. -f-. 11. Idem slalu nalurali involulum. -|-. 12. Mericar|iiiim anlice ! slylo iion evo- lulo. -f 13. Mericarpiuin Irausseclum. -{-. 14. Slylopodiiim cum sligmatihus superne. +. 15 Carpophorum. -f-. 16 Fruclus a lalere. -|-. WVII. Mouns T. Insl. 312. I. 16.^. Ilcriiiaiihri^diliciim. Calycis limbus omuino ohsolelus. Pelala ovata acuta, iioii in laciuulam coarclala. Slyli anlliesi exeunte evoluli. Diaclienium hexagonum coslis valde prosilicnlibiis. Fas- ciculi lihrosi in coslis. Villae iii vallcciilis lalis numerosae, eliaiii commisuraies. Car|)opliorum bi]iarliliiin. ! Rliizoma ccmosiiiii. liivoliicrnm nulliim. Iiivolucclla cvoliila. Peliilo alba ro.H'o MoliiLCOve suUiisa. 39 1. M. athamanticum .lai(|. Kmlr. IV. p 2. l. 303 : rdlioruin parlilionibus capillaceis. Alliamaiila Mfiiiii L. Sp. 353. Aelliusa Meum Murr. Syst. Veg 259 Liguslicum Meum Cranlz. IJnii. S5. Sescii Meum Scop. Carn. I. 212. Ligusticiim capillaceum Lam. Fl. I'Y III. 454- C.irlii. 1. 1. 23. Ilook. Loiul 1S2. Sclik. I. ♀0. Ileyne Arzgw. Yll. 12. Saepi,s.sime ovaria tricocca efleil. Iii pralis ericclisque monliuni .ilpiumque hic indo. Ycre. Aeslale. 4. Odor adeo graveo- iens, ut caliilis dielius aer rcpleat. Tal). 91. MCMXXXII. 1. Plaiila. 1. Flos expansns superne. +. 2. Flos a lalere. +. 3. FruclLS. +. 4. Carpoplionmi. +. .5. G. 7. Mericarpia Iranssecla. +. 8. Folii jiar- tilio. +, 2. M. Mutellina Giirln. Frucl. 1. 106 l. 23: loliorum partilionibus linearibiis, inlegris serralisve. rbelkindrium Mulellina L. Sp. 366. Liguslicum Mulcliina Cranlz. Umb. 82. ! All. ped. 1. CO. f. 4. luicb Umb. I'. 75. In alpibus, subalpinis ac in iiinnlibus Silesiac: iuriliri-cb sclilesisches Gescnke. Vogesen. Sciiwarz- wald. Tab. 92. MC.MXXXIII. rinnla. 1. Fios a lalerc. +. 2. Flos su|ienie. +. 3. 1'elaluiii intus. +. 4. Friiilus sccedens. +. 5. Carpo|)lionim +. 6. Mcricar|iiiiin Iranssecluiii. +. 7. Fruclus a I.-iIitc. +. 8. Meriar|'iiun anlicc. +. XXVIII. diidiiun Cuss. Meiii. Soc. Med. Paris. 1782. p. 260. Hermaplirodilicuin. Calycis limbus prope oblileralus. Pelala cordalo ovala in lacinulam co- arclala. Siyli anlbesi evoluli. Diachenium he.xaiioiium costis valde prosilienlibus. Fasciculi librosi in coslas radiantcs Malerics me.?ocarpii CAMeruin s|iuinosa. Y^ittae sub valleculis solitariae; etiam commissurales. Cnrpopborum bipariiliiin ! Pvbi/.oui:i ininule comosiim. Invulucra subnulla. Iii- volncclla evoliila. 1. Cn. venosum K. Unib H'9: r;iulc .suli.siiuplici, raniidis superioribus valde abbrevialis, foliorum vaginis longis ampliusculis appressiusculis, laniiiiis ambilu oblongis bipinnaliparlitis par- liliouibus lineiiiibu^ aculis , binc denticulo advenlilio, pclalornm lacinuli^ retusiusculis , diacbeuii costis prosilienlibus cum vallcciilis depressis reclangulis. ! Seseli saxifragum Schull. Barb. 307. Scseli diibium Schk. I. 217. S venosum HofTm. I. 144. Selinuin lineare Sclium, Saell. I. P5. S. Chabraei Knlh, fl. Berol. 78 S. prab-nse Spreng.' Ilal. ed. I. p. 92 t. 2. Planta saepe pedalis nunc beue altior caule slriaio. Synonymia anliqua benc dubia. Ex cl. Fries esset Selinum sylvcslre L. Sp. 350 Nuiu lypiis fiicril inspcclns ne-cio, Descriplio pessinie quadrat: ..Semina ovali-oblonga; snlcis 3, elevalis, obtusis, approxirnatis," ,.Hi'rba sublaclescens; cauli- bus numerosis, laevibus (uec striatis)." Paler quaesivit in Selino paluslri L., quod radice quidem uuica ac caule solilario melius qnadral, sed vix csl . praecipue cum lioc in Succia vulgare, Cni- dium venosum rarissimum. Crescil in pratis liumidis sylvisque humidiu.sculis dilionis borealis ct mediae. Aestate. y. Indicalur iii dilione Hannoverana, Megapolilana, Pomeranica. ludi! elieu non liabeo. Spe- cimina mea: Ilamburg: Horn , Esclicburg Sonder! Barby: Wiesen. Rother! Magdeburg. Banse! Halle. Sprengel! Lcipzig: Nonne, Leulz-^ch Pctermann! W. Hofmeisler! Papperitz! Treptow i)ei Berlin. Oenicke! Glogau Grabig. Mielkc! Driesoii Lasch! Brcslau: Ooderlhal 40 von UechlriUl Miiliren: Eisgrub Hochsleller! Maiiowsky! (nescio nuiri in Moravia sil locus: ,.Sl. Marcin. v A. L. 4/25." Hnbeo ex lierbario iSicneriano). ! i',il,i!inalus: Haaslicb Kocbl Frolinmuble bei nassjicli liecbler! Tab. 80. MC.MXXI. Planla 1. 2. Pclala. +. 3. Fruclii.-^ junior. +. 4. klem adul- liis. +. 5. Fruclus (|uitiain juiiiurcs cum sfiiiama involucclli. +. 6 Carpophoriiin. +. 7. Mericarpium Irans.seclum. +. 2. Cn. apioides Spreng. Umb. Proilr 50: caule b"ne r.imoso ramulis superioribus bene cvolulis, roliorum vayiiiis brevibus inaefiu.ilibns la.xis, fulioruiii lainiiiis anibilu Iriangulis bi- usqne tri|iiniialiparlilis, parlilionibus ublonyis aculis, petaloruin laciniilis aculis, diacbenii coslis iiniiiedia- lim in vallecuias inlrorse aculas insilienlibus. Liguslicum apioides Lain IJicl. III. 577. L. cicu- taeloliuni Vill. Daupli. II. 612. l. 15. Laserpiliiim silaifijliuin .lacp. Ausir. Ap]i. l. 44. Li- guslicum silaifoliuin Gaud. Helv H 399 Lign.s|iciim Lobelii Vill Prosp. 24. Planla alla bipeda- lis. Folia iiifima loiige peliolala, superiora vagiuae ope subsessilia in caule. Crescil in rupibus umbrosis, in decliviis monlium calcareorum. Aestale 4. In Helvelia auslrali, Monte Generoso. E. Tbomas! S|)eciinen Scbleiclierianuin scbeda delpbica: ,,prope Ba- sileani invenlum". INum species oinuino ibi invenla ? Specimen aulem cultiim. ! Triest: Lippiza, Karst Tommasini! Bassowilza ibid. Papperilz! ! Fiuine: Kamenjnk >'oe! ! Dalmatia: Peller I Clemenli ! Tab. 81. MCMXXII 1. Planla secta. I. Flos. +. 2. 3. Petala. +. 4 Fructus bene ju- venis. +. 5. Fruclus adultus. +. 6. Ideni secedens. +. 7. Mericarpium transsectuin. +. Obs. Cnidiain Monaieri Cuss non apud nos niiper repertiiin, videtur Dabnriao lanluin civis. Cf. Ledeb. Ross. XXIX. Trochiseanthes K. Umb. p. 103. r 95. Polygainum. Calycis liiiibus minule evolutus seu oblileratiis. Pelala unguiculala, suiierne di- lalala in laminain cuin lacinula inlle.xa Slyli sempcr parvi recli. Diaclienium bexagonnm. Vnlleculae omnino planae inter costas vi.x prominulas. Mesocarpium spninosnin. Enilocarpiuiii tibrosum radialim in jugo prodiens. Vitlae inclusae qualernae. Carpopboruin bipartilum. T. nodiflorus K. I. c Ligusticum nodilloruin Vill. Dau|ili. II. 608. Sinyrniuni nodi- lloruin All. Ped. II. p. 21. t. 72 Angelica paniculata Lam. Dict. I. 172. Illiizoma annulatuin apice bene comosnm. Folia Iriternalo parlita partilionibus cunealo oblongis aculis serratis. ! InQorescentiae umbellnlae paniculatira dispersae vaginis ligulalis acuminalis. Flores viridulollaveoli. Crescit in unibrosis sylvalicis seu castanelis Arunco sylvestri benc siinilis. Aestale. i|.. lii Vallesia: Porle du Vallais, Pennaset. Scbleicher! Tbomas! Lagger! Rchb. lil.! (cuin Aruncol) ! Camposih'ano bei Roveredo. Huter! ! Pedemontium: Valdieri: Reuler, Lisa, Rclib. lil ! ! Fo- ret au Col de Braus Bourgeau 116. Tab. 77. MCMXVIII. 1. H. Caulis sectus. III: Folium inferius^ 2. 3. Flores cxpan^i. +. 4. PiUakiin. +. 5. Diaclieniuin. +. G. 7. Mericnr^iia transsecta. +. , Tab. 88. MCMXXIX. III Riiizoina. 41 XXX. Ligusitiouin (f..) (Gm. 346.) K. Uujb. 105. Hermaphrodilicum. Calycis limbiis minute ?eu non evolulus. Pelala brevissime unguiculala, ob- longa cum lacinula iullfxa. Slyli ip.^^a anllipsi hene evoluli erecli. Diaclienium lie.xagonum. Valleciilae omnino planae inler coslas vakie prommulas linearicarinalas. Mesocarpium firmum. Fasciculi fibrosi in coslis exlensi. Viltae lernae. Garpophorum biparlilum. 1 L. Segaieri K. Umb. 105: foliorum partilionibus linearibus acutis, vaginis foliorum su- premorum anguslis, involucro nullo seu subnullo, involucelloruin sqi.amis Iriangulis pedicellos non aequanliliu.s, petalotuin laruiia valde coHrctala. Seliniim Segiiieri L. fil. Suppl. 179. Jacq. Hort. Vindob. I. 61. Ini|ii:ren um Clissa und Almissa bei Spa- lalo. Juni." Peller! Caslel Diiare Peller! Spalalo Fleischer U. .!.! Tah. 86. MCMXXVll. Caulis fastigium. Folii porljn. Poslpo-ila rhacheos basis. 1. Peta- lura intus. *\-. 2. Pelalum a dorso. -{-. 3. Fruclus a lalere. -|-. 4. Verlex fruclus valde imma- luri. -|-. 5. Verlex fruclus maluri slyiis deflexis. -|-. 6. Diaclieniuin Iranssectum. -|-. 7. Meri- c;irpium Iraiisseclum. -\-. 8. Papilla saccharala ex fruclu. -|-. 9. Mencarpiuni inliis. -|-. XXXIU. Gonioselinani Fis(h. Hoflm. Umb. ed. 2. p. 185. ITermaphroditicum. Calycis limbus obsoletus. Prlala a cuneala basi ohlonya apiculo angiislo seu lota pare suprema inflexa. Styli anlhesi papuliformes, vix dimidiiim stylorum maluroruin allingenles; demum elongali sp'cibus capiialis. Diachenium oclnpionim; alae commissurales con- liguae, reliquis suhduplo laliores. Vallcculae triviU,;ilae. Carpophoruin hipartituin. C. Fischeri Wimm. Grah. F!. Siles. I. 266. C. talaricum Fisch. Cat. Gorenk. Selinum Gmeliiii Bray Dcnkschr. bol. Ge>ellscli. Regsb. II. 36. Angelica chaero|ihylla ?Lotlernioser apud . Eysenbardt inaug. de accur. pl. comp. p. 12." Radix biennis (?). Caulis glaher teres striatus. Vaginae foliorum amplae. Laminae amhilu triangulae tripinnalipartilae pinnulis ohlongis aculis parce ac grosse serralis. Invokicrum generale nulliim seu paucisqiiamatum. Umbellae radii numerosi 15, 20 elc. sulcati. Iinolurelli squamae liiieares acuminatae nonnullae margine obscure serriilalae pedicellis bene breviores. Flores albi. Crescil in Silesia ac in dilione maxime oricnlali. Cl. Wimmer Fl. v. Schlesien drille Bearb. p. 447. haec hahel: ?An waldigcn und sleinigen Gebirgslehnen. Im Kessel, auf dem Nesselurlich iiiid kleinen Keilich im Gesenke , und in einigen Grasgarten der Dorfer Thomasdorf und Waldenburg, wohin die Bewohner dieselbe verpflanzl liaben, von Grahowski enldeckl. Jul. Ang. ?'2l." Speci- iiiina mea Silesiaca: ?Vom Glalzer Schneeberge" T^iusch! Nesselurlich Krause! ! Im Tliale Drechselhauscheii bei Kasmark in der Zips. v. Uechtriiz in Oestr. Bol. Wotbenhl. 1857. p. 369. cf. Neilreich Nachlr. ! Lilhuanica: im Erlenwalde der Guier Grunwald und Si hlossberg an der Granze von Livonien und Lillhauen, eine Slunde von Illuxla: S. B. Gorski! (Rclib. Fl. e.xsicc. 2440). ! TiLsil Heidenreich! Comm. cl. Palze! In Slyria numquam vera planla fuil reperta, sed lapsu quodam indicata. Tab. 78. MCMXIX. Caulis fastigium, demto ramo, poslposilo folio, de quo pinna decisa. 1. Involucri squama. -J-. 2. Ovarium junius. -f . 3. 4. Petala. -|-. 5. Mericarpium. -|-. 6. Aliud mericarfiiuiii- -\-. 7. 8. Mcricarpia iiitus. -|-. 9. Carpopliorum. -f . 10. Mericarpiuin iranssectuiii. -\-. 45 XXXIY. Cenolophiam Kocli. Umbell. 1U3. Hermaphroditiciim. Calyci.'! limbiis ob.solelus. Pelala oblonpa, inia basi siibcordata, brevis- sime unguiculala, lacinula inllexa. Slyli anlliesi papulirormes, abbreviali, acuti; demum elongali capilellali. Diachenium hexagonum jugis argulis aequalibus; inlus demum secedenlibus excavatis. Valleculae latissimae, univiltatae. Commissura utrinque univiitata. Tolum mericarpiuiii demum Archangelicae more adeo secedens, ul semen in pericarpio sicco lere utriculalo nucleatum evadat. Carpophorum bipartitum. C Fischeri Kocb I. c. Chrilhmum mediterraneum M. B. Fl. t. III. 215. Peucedanum officinale Georgi It. 1. 204? aliorumque. Peucedanum album Fisch. H. Gorenk. 1812. p. 46. Ligusticum Fischcri I,k. En. En. H. Berol. I. 276. Angelica Fischeri Spreng. in Schull. Syst. Veg. VI. 605. Cnidium Fischeri Spreng. Sysl. Veg. I. 888. Silaus longifolius Led. All. I. 323. Bhizoma obliquum nigroCuscum comosum. Caulis sulcalus superne ramosus. Folia basi vaginis amplis peliolala, lamina ambitu triangula bipinnalipartila, parlilionibus ambilu oblongolriangulis pin- nalilidis laciiiiis oblongis apiculatis, seu Iripinnalipartita parlilionibus linearioblongis seu lineariligu- latis acutis, hiiic parce trifidis. Parliliones plus minus divaricalae. Iiivoliicrum generale nullum. Umbella qiiindecim- usque trigiiita radiata. Involucella selacea. Flores albi. Planla a ci. Paulo Ascherson, Dre., altero inter cuslodes Herbarii Berolinensis, florae patriae vindicata. In pralis. Aestale. tx. Tilsil. Palzel In regione fiuminis Niemen in Lilhuania. Gorski! Tab. 79. MCMXXIII. 1'lanta loliis angustius partitis. 1. Flos dejectis staminibus. +. 2. 3. Petiila. -f. 4. 5. 6. Fruclus. -\-. 7. Mericarpium junius Iranssectum. -{-. Cum tum lem- poris fruclus maluros non habuissem et involucella neglecla a sculptore non vidissem juval addere: Tab. 149. MXM. seqiienlia. 1. Uinbellula involiicello bene delineato. 2. Mericarpium aiitice. -|-. 3. Idem poslice. -}-. 4. Mericarpium Iriinsbecluiii. -1-. F'arieles omiiino ^ecederuiil. Luta liiieolis crucianlibus illuslrata vacii.t. XXXV. Silaus Bess. R. S. Sysl. VI. p. 36. Diagnosis juxla Silauin prati'n?eiii Bcss.: Ilerinaphroditicus. Calycis limbus minutissime quin- qiiedentalus seu obliteralus. Petala ungue brevissimo unguiculnla, oblonga, apiculo inflexo apice ipso reluso seu Irilnbuln. Slyli aiiihesi ipsa minuli, dein elongati, capilellali. Diaciienium aiii- bitu hexagonum. to.-^tae paulo prosilienles lasciculis validis impositis. Fasciculis rarius cellulae post- positae resinileiiie. Villae in valleculis nullae. Carpophoruin bipartituni. De villariim nalura diuli.--siiiie dubius hiiesi. ,,Cflera Liguslicr' habet incl. Kocli. lyitur ?valk'culse nuillivillatae." ! Cl. Grtnier el Godion H. Fr. 1. 701. ?Les autres cliaracl6ies coiunie diins le {jenrc Mrum'. IgiUir: ..viilieciiics a bandeletle.-- noiiibrcuses" (I. c. p. 700). Mihi niisero liiic vallciulinuni copiii deltclari ncn contigil. Iiigeutem copiiiiii liuciiium perlustravi. Num- quam viliae qiiid siiiiile vidi. Taiideiii liaec ,'cribens per diem di.^-secavi fniclus et dum pluriiiu vittis carebant , nonniilli uli jam descripsi posl lasciculos co.slarum cellulas quasdara resiniferas gerebant. (Cf. t. 149. MXM. fig. 5.i. Silaum virescentem ill. Boissier hioc insero. Paucissiinos ct malos fructus tanlum habui, licel speciminura copia haud spernenda praesto sil. Credo analjsus tab. 83. 12. & 13. firiajs 4G e.?se. QmoiI iilii acciderit, planla mimquam cjusdem geiieris eril, cujus praecedens. In Buniorum exercitu mcliori Marle mililasse pianlam judicaverim. 1. S. pratensis Bess. 1. c: caule angulato, foliis bi- seu tripinnaliparlilis, partitionibus lanceoljtis acutis, integris trifidis bifi(iisve; loliis summis squamrierorniibus, involiicro nullo seu uni- seu bisquamalo, involucello e squamis lanceis pluribiis. Pcuccdanuin Silaiis L. Sii. 3r)4. Hayne Arzgw. VII. 5. Peucedanum pralense Lam. Fl. Fr. 111. 469. Cnidium Silaus S|)reny. Umb. Prod. 40. Liiruslicum Silnus Duby DC. Bol. Gall. I. 230. Hliizoma ajiice coniosum. Caulis usque Iripediilis. Pcdunculi umbellarum asperuli. Petiila pallide lutea. Crescit in pratis liuniidiusrulis siccisve, ad agrorum margines elc. Aestale. y. bi dilione niedia ac seplcnlriunali baud rarus, licel non ubique. Dalmalicum non allcrt ill. De Visiaiii. III. Neilreicb (Naclilr. zu Maly*s En. p. l'JS.): ?ln Karnten und am LiUurale des adriulisclien Meeres finde icli ilin nicbt angegeben, sonsl in allen Landern." Tab. 82. MCMXXlll. Planla in partes secla. 1. Rliacbis unibellae. -|-. 2. Flos superne. -\-. .. Petalum postice. -f 4. Pclaliim antice seu inlus. -f. 5. Apex lacinulae petali. -f . G. Diaclie- iiium a lalere. -}-. 7. S. Meiicarjna intus. -f. 0. Mericarpium transsectum. -f . 10. Linbellulae fructiferae. Tab 149. MXM. fig. 5. Pars mericarpii tianssecla. -f. 2. S virescens Boiss. Anu. sc. nat. s. 3. I. 1. p. 30l : caule striaio angulalo, fuliis aiu- liilu oblongis bipinnalijiarlilis, parliliunibus liiieanbus mucroiialis, binc bilidis Irifidisve, iiivolucro niullisquauiato, squamis liiiearibus mucronatis, involucello plurisquamulalo, squanuilis linearibus acu- minatis. Buniura virescens DC. Mem. Gen. IV. 499. Sium virescens Sprg. Umb. 94. Selinum Rochelii Ileuir. Vix recedunl: Bunium peucedanoides !\1. B. Taur. Canc. 1. 211. Smm peuce- danoides Spreng. Umb. 92. Silaus carvifolius C. A. M. Ind. Canc. 125. Rbizoma comosum. Caulis sursum divaricato ramosus. Umbellae radii Lene inaequales. Petala lulea. In Ilungaria ac Transsylvania. Ineunte aestale. ^t.. (d"?). Bannat auf grasigen Ilugeln in Suschera bei Grebenacz, dann bei Orawicza zwisclien Gestriiuch am Fusse des Berges Tilfa Mare 15. Juni 1839. Wierzbicki! Heuffel! ?Auf grasigen Sandhugeln elc." Wierzbirki! Auf Grasplalzen zwischen Gebusch und Sandhiigeln des illyrisch-banalischen Grenzbezirks 1837. im Juli entdeckt. Ileufrel! ! Sicbenbiirgen : auf den Heuwiesen (Szenafu) bei Klausenburg. 24. Aug. 1859. von Janka! Tab. 83. MCMXXIV. I. Caulis pars superior. 11. Caulis basis cum rhizomatis apice. -f . 111. Planlula junior. 1. Porlio pinnae. -f . 2. Porlio folii. -f . 3. Umbellula. -f . 4. Pelalnm intus. -f . 5. Flos cum pedicello. -f. G. Squama involucri margine ac dorso asperula. -f . 7. Slylopodium cum slylo. -f . 8. Fructus aniice. -f . 9. Idem intus. -f . 10. Idem a latere junior. -f . 11. Idem a latere adultior. -|-. 12. 13. Mericarpia transsecta. +. XXXVI. Pacbypleurum Led. Fl. All. i. 29G. Herma|iliroditicum. Calycis limbus quinquedenlatus seu obsolelus. Pelala a basi constricta unguiculala oblonga seu Iransverse ov.jla, inlus per lineam mcdiam bicarinala apice aculo inflexo. Styli anlhesi papiiliformes acuti; dein elongali capilellati. Diachenium ocloplerum; valleculis prope rectangiilis cum alis dilalalis. Fasciculi anle alaruin bases. Villae nullae. Carpopborum bi- parlilum. 47 Paler, fl. excurs. 471., plantam optime retulil ad Ledebourii Padiypleurum. Cl. Koch, edit. Synops. 1. p. 299: ?Gaya simplex Gaud." ?Genus Pachypleuri Led., in flora allaica L p. 296. descriplum, nolis essenlialibus a Gaya difTerl et alius tribus est. Cl. Koch, edil. 2. p. 329: ,.Gaya simplex Gaud. helv. 2. p. 389. 1828." ?Genus Pachy- pieuri Ledeb. 1829 innoluil." Cl. Koch non monuit, quod debuisset, Gayam jam Malvaceam adesse nuncupatnm. Cl. Grenier Godron Fr. L G99. ilerum habent Gayam el aJdunl Gaud. Helv. IL 389. non Kunlh, ac si idem nomen bis pro genere tolerari possel. Cl. Meissner (Plant. Vasc. Gen.) 11. p. 104: ?Neogaya Nov. Decb.r 1837. ! Gaya, Gand., DC. p. 163. Koch Synops. Fl. Germ. p. 299. (non Kunth). ! Pacliypleurum Rchb. n. excurs. p. 471. (non Ledeb.) ! rArpilium Neck. ! Quum antiquior Gaya, a cl. Kunih rerondita, a re- cenlioribus reslituta sit (v. supra Malvacearum t. p. 27., comm. p. 24.), Gaudiniaiii gtneris nomeu mulare coacli sumus, et quum Arpitium Neck. syiionymon duhium sit, genus Neog.iynni dicere proponimus, quo noniine simul synonymon absque conlusionis periculo includitur. Obs. Vittae vallecuiares a cl. Koch (Deutschl. Flora L p. .398. n. 880.) dicuntur lenerri- mae, obsoletae, pnllidae; apud cel. DG. vero ut etiam a cl. Rdib., 1. c, el Kodi (Synops. I. c.) fructus traditur evittalus; apud cl. Tausch conlra (I. c. p. 345. in no!n) in eadem sppcie (?c. Neogaya simplici Nob., s. Gaya simpl. auct.) valleculae describunlur 1-vittatae el cominissura 4-viitala." Illuslr. Ruprecht in E. Hofmann d. nordl. Ural 1856. vol. 11. p. 35.: Planta Uralensis cerle eadem est ac P. alpinum in Fl. Allaica priino descriplum nec dillerl Conioselinum? Gayoides Ltss. in reg. alp. mont. Tremet leclum. Utriusque specimina originalia ipse investigavi. Idem quo- que videtur Pachypleurum (seu Neogaya) simplex (Flor. Ross. et Taymyr.) Forsan etiam eenuiimm Allionii, nemo sallem charac. diflerenliales ulriiisque pl;mlae rigorose exhibuit. Involiicri (oliula iii utr;i(|iie variant, modo iiilHgra, modo Irifida, inodo repelile Irifida, non solum in Lessingiana, scd el in Salisburgensi. Differentias e villis, pubescenlia, divisione et lalitudine folioniiii invo- lucri nihili liabenda esse, jam cl. Reichenb.icli, Koch et Beiloloni, nec non natura ipsa, docueruni. Neogaya idem est genu-; ac Pacliyiileurum et cerle superlluuin, al species forsan diversae. In P. simplici germanico cremoc,ir|iia iiiler cnstas pleninique glabra, fere semper colore violaceo siilfiisa, Stylopodium iiiagis promiiiens, lioc vero p;issim in P. alpino uralensi-allaico ccnspicilur. Restal unica niagiiiliido frucluum maturorum, qui lireL paulo variabiles in P. alpino, distincte minores sunt in spedmiiiibus P. simplids ex Alji. Cariiilliiads, a me ipso iii sl;itu maturissimo colleclis, qiiod s;illem aliis nonnullis germanicis maluris non refutalur. An lioc siilfidt ad speciem con- sliluendam? 1. P. simplex Rchb. I. c. 471.: mericarpii alis ulrinqiie planis Iransseclione lincanbiis, intersliliis vallecul.inbus calvis. Laserpitium simjilex L. Manl. 56. Ligusticum simplex All. Ped. II. 15. Rhizoma brunneum squainarum residuis tectum, pluriceps, capilibus comosis^ Folia lon- gius brevius peliolata, ima basi vaginanlia, bi-, viilgo tripinnatiparliia, parlilionibus lineanlanceis acutis oblusisve. Pedunculiis validus sulcatus. Involucri squam;ie ligulafie aculae. maigine sc.i- riosae, siitiplices, seu utrinque uiiidtMialae, seu |iluridentalae. Lnibellae radii validi ininiile iiiiiii- culati, .subaequ;iles. Iiivolucelli squamae ligulalae aculae, tlores pvupe a(M]uanles. Flores sullureo- vindiili seu alboviiiduli. Invulucdla ac involucra pallida. Frucliis vcrlicibus sordide vioiacei. In suinmis alpium herbidis. Aeslale. n. Per Iraclum al|iium ac in Pedeinomio. Aeslate. ::;. Tab. 87. Mt:MXXVllI. I. II. Planlae. 1. 2. Involucri squamae. -1-. 3. 4. 5. 6. Pelala 48 inlus. +. 7. Carpophonim. +. 8. Fruclus junior. -f. 9. Fiuclus adullior. +. 10. 11. Verlicps frnctuum. ?\-. 12. 13. Meriearpia iranssecta. +. 14. Fruclus antice. +. 15. Mericarpiuoi inlus. +. (2.) P. alpinain LeH. All. 397: mericarpii alis ulrinque convexis transsectione biconvexis, inlcistitiis valifcularibus puberiilis. Planta praecedenli allior, foliis simplicioribus. In Asia boreali rossica. '^- Specimina mea ex Dahuria, Altal, regione Baikalensi. Tab. 88. MCMXXI.X. 1. Cnulis pars superior. II. Planla. 1. Involucri sqiiaina. +. 2. 3. Pelala. +. 4. Flos. +. 5. Mericarpium anlice. +. 6. Mericaipium intiis. +. 7. Mericar- pium transseciuni. +. 8. Rliaciiis umbellulae e. p. +. Tribus V. ANGELICEAE Kocli. Umb. p. 98. Fruclus Iransverse secti lenliculares, exlrorsum marginibus alatis, alis hiantibus nec juxta apposilis XXXVII. Anjvolica 'L. e. p.1 Hoffm. (Gen. n. 347.) Unib. 1. 158. Calycis limbus obsoletus. Pelala cuneato oblongolanceolata acuininata , apicibus indexa. Slyli anlhesi abbreviati, dein elongali. Diacheiiii alae lalerales dilalatae, dorsales huniiles. Valle- culae univittatae. Fasciculi siipra basin costarum. Tota fniclimm subslanlia fruclu maluro co- haerens, nec Archangelicae more secedens, carpella nucleata sistens. Raphe centralis. Carpo- phorum biparlitum. 1. A. sylvestris L. Sp. 361: folinrum parliiionibiis oblongis aculis serratis. umbellae radiis numerosis. linperaloiia sylvestris DC. F). Fr. IV. 286. Selinum sylvesire Cranlz a. 177. Selinum pubescens Moench Melli. 80. Rhizoma validum. Ciaulis fisliilosus slrialus, sursum ve- lulino pubenilus, plaucus. Folia radicalia lon^'ipeliolata, raiilina .'-nperiora peliolo vaninaeformi, bi- usque Iripinnalipartila, parlilionibus peliolulalis oblongis aculis serratis. Folia sumina niinc lantum vagiiiae. Flores .sordide albi seu albiilo lilacini. b. var. Bertolonii Rclib. fil. Mss. in lab. 95: foliorum parlilioiiibiis rolundulis. Angelica syl- veslris p. fuliolis ovatis obloKyisve. Berlol. llal. III. 412. Et 1. c. 414: ?Vaii(;las p., quae fre- quontior in Ilalia dcmissa, dislinguilur foliolis brevioribus, lale ovatis, aut ovato oLlongis, el quandoque eliain lanceolatis, nunc utrinque glabns, nunc in tola facie iiiferiore, aul sallem in nervis, venisqiie pubescenlibus. .41 haec ipsa brevilas lolionim non semper conslans, quamvis communior. Teneo enim exemplaria missa ab egregio Marzialelto, qiiac habenl foliola late ovato- oblonga bipollicaria, et ea, quae ipse legi in regno Neapolilano, gaudent eisdem foliis sesquipolli- caribu^-. In parlibus innoresceiiliae, el fructificationis, nulla diversilas a specie. c. elalior Wahlb. Caip. 84: folioruni parlilionibiis suinmis basi decurrenlibus, connueiilibus. Angelica monlana Gaud. Helv. II. 341. Crescil in pratis humidis, ad rivulos, iii sylvis. Aeslalc. ^l. Uhique. Imo Dalmaiicam habet cl. De Vsiani. b. BerLolonii: Fassa: Farchini! c. elalior. Ilercyiiia Hampe! Saxonia melall.: Schwarzvi-asser zwischen Johanngeorgenstadl und Bieitenbrunn. Weicker! Schmiedeberg Rchb, fil.! 49 1839! Monrlsee bei Salzburg Hinlerhuber! Ritlen bei Bolzen v. Ilausmann! ! Bex Sclileicher! E. Tliomas! Biivieux, Villeneuve Rchb. fil.! Tab. 95. MCMXXXVl. 1. II. PLinla. 1. Flos junior dem(is slaminibus el pelalis. +. 2. Fruclus junior. -\-. 3. Flos superne. +. 4. Mericarpiuiii Iransseclum. +. 5. Carpopliorum iu pedicello. +. 6. 7. Mericarpia anlice. +. 8. Involucelli squania. +. var. Berlolonii Tab. r. 111. Foliuni. var. elalior: Tab. 96. MCMXXXVII. UmLella poslposila folii parl. 1. Umbellula. +. 2. 3. 4. Petala. +. 5. Fruclus. +. Obs. Angelica pacliyplera Av. Lall. Horl. Pelrop. IX. 58. milii non innotuil. 2. A. pyrenaea Spreng. Umb. 62: foliorum partitioiiibus linearibus inlegris bi Iri- fidisve, umbellae ladiis paucis, ternis usque seplenis. Seseli pyrenaeum L. Sp. 374. Seliiium py- renaeum Gouan III. p. II. l. 5. Seliniim Lachenalii Gmel. Bad. 1. 640. I. 3. Rliizoma calamum anserinum crassum (siccum!), polyrrliizum, unicaule. Caulis bipollicaris usque ultra bipedalis, sul- calus, simplex, seu rnmosus. Folia bene peliolata, petiolis ima basi vaginaelbrmibiis. Lamina anibitu triangulo oblonga bipiiinaliparlila, parlilioiiibus pinnilidenlalis, denlibus semilanceis acumi- nalis. Involucnim nulliim. Umbellae radii valde inaequales. Involucella paucisquamala. Pelala flavidoalbida, saepe pinpureo aspersa. Et fruclus nunc purpureo aspersi. In plano commissu- rali niinc vitlam ulriiiqiie solilaiiam, nunc villas gemiuns decepi. Crescit in monliliiis Vogesiacis. Aeslale. 'H. Commenfement de Juillet. 1841. Prairies spongieuses el bois humides siir le granit, pres de Lieczy. canloii de Gerardnier. Jacqiiel! SrlmlU Fl. Gall. Sc Germ. exsicc. 451. Doll. Rliein. Flora p. 719: ? In Gebiischen und auf Triflen der hohcren Vogesen, besonders hautlg zwischen Gerardiner, dem Hoheneck und St. Leonhard." Tab. 97. MCMXXXVIIL L Planta. II. Uinbella fiuctifera. 1. Flos superne. +. 2. 3. Meri- carpia extus. +. 4. Mericarpium intus. +. 5. 6. Mericarpia Iranssecta. +. XXXnil. Archaiigelica Hoflm. Uiiib. I. 1G8. Calycis limbus vulgo obliteratus, nunc miiiule quinquedenlalus. Petala a cuneata basi ob- jonga acuininala apiculo inflexo. Styli posl anlhesin haud mullum aucli. Diachenium hexagonum. Juga lateralia reliquis ma.jora. Viliae nuuierosae, in pericarpii laniina inlerna deinum a lamina externa secedeule, pericarpiiim nucleatum elTormante. Carpophorum bipartilura. A. officinalis Ilofrm. I. c. Angelica Arch.ingelica L. Sp. 360. A. sativa Mill. Dict. n. 1. Angelica lilloralis Fries. Ilayne Arzgw. VII. I. 8. Caulis teres glaber strialus. Folia bipinnati- partila. Parliliones oblongae acuminatae serratae, hinc lobatae, siinplices seu tri-, seu bifidae, infiinae saepe bene semicorda'ae. Petioli basi vaginanles. Umbellae amplissimae plurimiradiatae. Involucrum nullum. Involucella paucisquamala. Radii umbellae asperuli. Pelala flavovirentira. In dumetis ac humidis in planilie boreali et in subalpinis. Aeslale. %. Icon. noslr. Tab. 99. MCMXL. Caulis seclus. Postpositum folium inferius. 1. Flos ex- pansus superne. +. 2. Flos junior demlis pelalis slaniinibusque a latere. +. 3. Diachenium Irans- secium. +. 4. Mericarpium Iranssecluin. Ruplura slrati inlerni ac exlerni pericarpii jam esl conlecta. +. 5. Portio lanlum inlerna, semen Iransseclum ac slralum pericarpii adliaerens. +. 6. Mericarpium de filo carpophori pendulum. +. 9. Mericarpium anlice. +. Tab. 101. MCMXLII. H. Rliizoma siccum ex pharmacia. Obs. Archangelica slavica Reuss. Slov. 184. niihi non innoluil. Icon. flor. Germ. XXI. , 7 * . . * 50 XXXrX. Ostericnm Hoffm. L'mb. I. 1G4. Calycis limbus quinquedenlalus. Petaln longiunguiculata in laminam baslato cordatove ovalam expan^a, lacinula inllcxa. Siyli mox elongali :ij)ice cniiilcllati. Diaclicnium ulrinquc dcpressum alis laleraiibus bene hianlibus. Juga mediana minus elevala, juga laleralia in alas dictas expansa. Jnga secundaria supra viltas in vallcculis solilarias nunc evoluta. Pericarpium demum in lamellas duas secedens, exierna fasciculos auferenle. Carpophorum biparlilum. 0. palnstre Bess. En. Pl. Volh. 94. Angelica pratensis M. B. Cat. Cor. 1812. Sclinum odoraliim Bcrnh. Spreng. Umb. p. 60. Ostericum prntense Hoffm. Dmb. Gen. 1. 1G4. hnpera- toria palustris Bess. Fl. Galic. I. 264. Rchb. Crit. V. 588. Rhizoma perenne. Caulis bene an- gulatus, spilhamaeus usque bipednlis. Folia infima longipetiolnla, bipinnatiparlita, pnrtilionibus ob- longis seu cordaloohlonyis serralis aculis. Laminae foliorum superiorcs in vnginis sessilcs, summa folia vaginae. Anguli canlis nunc apices versus mcmbranacei. Invoiucrum generale nullum seu paucisquamatum. Involucella paucisquamata, squamis limbo serrulatis. Petala albidn. Crescit in pralis aestate exeunte florens raro in ditione mcdia ac orienlali. 4. Zwischen Dicskau und Osendorf bei Halle Garcke! Spandau: Waldsaum beim Bredower Forslhaus 1845. Reinliardl! Rach! Erfurl Bernliardi! Billz! Buddensicg ! Scheilhauer! Freudcnlhal bei Arnstadt. Osswald ex Koch Syn. Sylkowo hei Posen. Rilschcl! Tab. 98. MCMXXIX. Caulis hasis el surnmitas. 1. Involucelli squama. +. 2. Carpophorum in pedicello. -|-. 3. (lapsu 14!) 4. 5. Petala. -|-. 6. 7. Flos dejeclis petalis ac filamcnlis. -|-. 8. 9. Mericarpia anticc. -f . 10. Diachenium Iranssectum. *{*. 11. Parietis pars magis aucta. -f . 12. 13. Mericarpia malura Iranssecla. +. XL. Levisticniii K. Umb. 101. f. 41. Calycis limbus obsoletus. Petala oblonga unguiculo baseos ac apice involulis. Slyli anlhesi papuliformes acuti dein paulo elongali capilati. Diachenium ulrinque dcpressum coslis laleralibus magis prominulis duplo lalioribus alaeformibus. Vitlae solitariae anteposilis dcmum lacunis. Car- pophorum bipartitum. L. palndapifolium. Ligusticum Levislicum L. Sp. 359. Angelica Levislicum AIl. Ped. n. 10. A. pnludapifolia Lam. Dicl. I. 173. Liguslicuin olhcinnle K. Uinb. 101. f. 41. L. vul- gare Rchb. E.\c. 463. Rliizoma ramosum, apice squnmis muHis veslitum. Caulis sulcalus ho- niinem allus. Folia basi vaginanlia petiolata pinnatipartita, partilionibus Iriparlilis allernanti pari- pinnalis parlilisve parlilionibus cuneato ohlongis integris Irifidis, bifiJisve anlrorsum pauciserralis. Folia supcrne obscura, inferne pallide viridia; suprema simplicia cunenlooblonga ncuiiiinala. In- volucra deflexa plurisquamata. Involucella integra cupulata mullidenlata. Pelala viridiflava. Fructus brunnei. Apnd nos in regionibus monlanis hic inde culla et quasi cfrcrala. Olim in ditione Leodiensi a cl. Lcjciine indicalum spontaneum. Ex Croalia habeo: ,,in graminosis ad Severin. Jun." Sadler! Num spunlaneum? Tab. 100. MCMXLI. Caulis summitas. Folium suppositum. Rhizoma appositum. 1. Pars involucelli. +. 2. 3. Pelala. +. 4. Carpophorum in pedicello. +. 5. Fruclus juvenis anlhesi vix 51 peracla. +. 6. 7. Mericarpia antice. +. 8. Mericarpium inlus. +. 9. Mericarpium transseclum. +. 10. Diachenium Iransseclum. +. XLI. Seliiinm L. (HolTm.) (Gen. 337.) Umb. 150. Calycis limbus obsolelus. Pelala a basi conlracla unguiculata^oblonga apice lacinula inflexa. Slyli riliformes apicibus capilellali anthesi evohiti. Fruclus a dorso utrinque compressus penta- plerus, alis subaef|ualibus a fasciculo elongalo percursis. Viltae in valleculis solitariae, in super- ficie commissurali ulrinque gcminae. Carpophorum biparlilum. S. Carvifolia L. Sp. 350. Laserpilium sdinoides Seop. Carn. L 198. Angelica Carvi- fclia Spreng. Umb. 1'rodr. 16. Mylinum Carvifolia Cand. Helv. H. 344. Seseli angnlalum Lam. Fr. IV. 410. Seseli Psendo-carvilblia AII. Ped. H. 9. Rhizoma radicibus fusiformibus. Caulis angnlalosnlcalus apicem versus ramosus seu simpli'x. Folia longipeliolala peliolo ima basi vagi- nanle, sulcalo; bipinnatiparlila, parlilionibus pinnalilido serrali^, laciniis linibo microscopice denli- culalo-asperulis. Involucrum generale nullum. Involucella e squamis Jinearibus acuminalis pedi- cellos apice asperulos' subaequantibus. Petala laclea. Nunc commulalnr cum Peucedano palustri, quod minus videtur necessarinm, cum hoc gaudeal involncro generali. Crescil in nmbrosis sylvarum, in herbidis ad sylvarum margines, in pralis. Aest.ite. ^. Forsan in tola dilione exccpla Dalmatia. Tab. 101. MC.MXLII. 1. Planla. 1. Folii porlio, ul videas limbum serrulatnm. +. 2. Pe- lalym. -\-. 3. Fruclus. +. 4. Unibellula. +. 5. Mericarpium anlice. +. 6. Idem inlus. +. 7. Diacbenium transsectnm. +. 8. Mericarpium Iransseclum monstrosum, baud penlapterum, sed lelraplerum. +. 9. Mericar(iium pentaplerUm genelicnm Iranssectum. +. 10. Carpophorum cum pedicello. +. Trilms VL PEUCEDANEAE DC. Prodr. IV. 70. Frnctus a dorso compre^sus, costis laleralibus externis convexis, incrassalis seu alaeformi- bus, conlignis. Mericarpia costis primariis elevatis, secundariis nullis. XLII. Opoponax K. Umb. 91). Calycis limbns minulus. Pi'lala transverse orbicnlala, hasi abrnple ac brevissime ungniculala, apicilins hiiulalis relusis involulis. Slyli jam aiilhesi capitellali, demnm paulo ancti. Fruclus utrinfpii' valile depressi, calyce oblileralo, coslis primariis lateralihus incrassalis, reliquis parvulis, costis secuiidariis spuriis supra vittas in valleiiilis dilalalis numerosas seu solilarias. Carpophorunn biparlitum. 0. Chironiam K. 1. c. Pastinaca Opopnnax L. Sp. 376. Laserpilium Ciiironium L. Sp- 358. Paslinaca allissima Lam. Fl. Fr. 111. 465. Ferula Opoponax Spreng. ! Pl. S. Syst. VI. 597. * 52 Horacleum hispidum Friw. M.-^s. ! Gouaii. III. lab. 13. 14. W. K. 211. Rhizoma craspum, flavum, gummi resinam letiens jam a veleribu.? sub Cosli illyrici noniine nolam. Caiilis homiiicin allus, slrialus, suporne rnniosiis, glaber seii aspeniliis. Folia infiiiia oblonga conlata, superiora laminae ambilu Iriangula, piniialiparlila, partilionibus infiiiii.s pinnaliparlilis, parlilionibus cunealo cordalo rotundalove oblongis dentatis obluse aciilis, superioribus siniplicibus; |iarlillone summa iiij])aripinnalifida. Unibclla lerniiiialis maxiina. Umbcllae lalerales niinores. Iiivnlucruin geniTale paucisiiuamaluin. Involucella iiluri^quamala. Pelala mellicoloria. Fruclus niericarpia nunc ambilu orbiculari, nunc ambitu oblongo. Crescil in apricis saxosis Dalmatiae, Islriae, Croaliae, Liguriae. Aeslate. E. gr.: Spalalo Dahnaliae Fleiscber! ^Gebirgspflanze." Auf allen hohern Bergen Dalmatiens. F. Peller! ! Islrien im Gebusch. Tonimasini! ! Barbana in Islrien. Papperitz ! ! In ruderatis Croaliae Sadler ! An Ziiunen in der Lika. Schlosser! Tab. 102. MCMXLIII. Caulis summilas el folii partes duae. 1. 2. 3. Pelala. +. 4. 5. Fruclus juniores. +. 6. Slylopodium cuni capitibus slylonim. +. 7. Stylopodium mcricarpii superne visum. +. 8. Diachenium remolo allero mericarpio ila ut pariclem posteriorem consplcias. +. 9. Diachenium exlus. +. 10. Mericarpium transsectum. +. 11. Carpophorum. +. Tab. 149. MCM. 6. Mericarpium Iranssectum. +. XLIII. Feinla T Insl. rei herb. p. 321. I. 170. Polygama. Calycis limbus vulgo breve quinquedenlalus*). Pelala oblonga bene acula, api- cibus plus minus involutis. Slyli in floribus hermaphrodilicis fililbrmes capitati, in floribus cas- Iralis subnulli seu papulifornies. Diachenium primum slalu ovarii turbinalum, serius ulrinque depressum. Conlae medianae vix elevatae, lalerales externae validae alaeformes. Vitlae solitariae usque plures per valleculas. Carpophorum biparlilum. * Secl. I. Ferularia DC. Prodr. IV. 174. Caulis teres. Involucrnm generale nullum. 1. F. commnnis L. Sp. ed. II. 355: foliis supradecomposito parlitis, ambilu oblongis, laciniis linearibus aculis limbo laevibus, ulrinqiie viridibus, ramis inflorescentiae a vaginis amplis stipalis, umbellis bene evolutis. Ferula nodiflora Siblb. Sni. FI. Gr. III. 72. Slirps maxiina, pulcherrima. Flores flavi. Umbellae terminales hermaplirodilicae vulgo exinvolucellatae, laterales masculae involucellatae. Ubi tabulam depinxi, fruclus maturi-simos elegi, quos habui. Sunt ex ?Jamin pl. D'Algerie 1850. 30. Ferula communis L. Coteaux du Sahel, environs d'Algpr. Fol. Mai. Fr. Juillet." Omnes valleculas gerunl univillalas. Conlra co])ia aliorum speciminum rcliquorum viltas in val- leculis raro solilarias, geminas, vulgo ternas oflerunt, quales fruclus in allera labula dejnnxi. Non liquet, num illa algeriensis sit alia species, nam reliqua specimina algeriensia (prairies de La Chilfa, 20. Feb. 1861. Lefehvre) plane carent fruclibus. Qiiaeslio ab ill. Cos.*on cerle sol- vetur. Non est F. vesceritensis Coss. Dur., quam typicam leneo. Reliqua specimina inter se frucluum indole etiam bene difTerunt. Ita corsicana (Kralik! Salzmann!) fruclibus brevibus bene excellunl. Specimina graeca (v. Spriiner! v. Ileldreicb!) juga lateralia multo laliora efferunt. *) Cf. Ferulam Heuffeiii Gris. 53 Indicaliir in Dalmalia; ?in snxosis apricis insulae Lesina." De Vis. 1. c. III. 48. Nicaeae fuil iiulicala aii Allionio. Ego inde non oblinni. Ilabeo canariensem, algeriensem (cf. supra), lusilanicam, corsicam, gallicani, ilalicam, graecam, crelensem, lurcicam. Tab. 104. MCMXLV. I. Caulis summilas. II. Umbellula friiclifera. III. Folii porlio. I. Invoiucelli squama. +. 2. Flos masculus dejectis pelalis et staminibus. +. 3. Flos junior her- maphrodilicus dejeclis pelalis el slaminibus. 4-. 4. Slylopodium floris masculi. +. 5. Slylopodium floris liermaphrodilici. +. 6. 7. 8. Pelala. +. 9. Mericarpium exlus. +. 10. Mericarpium inlus. +. II. 12. Mericarpia transsecla. +. Figurae 9 ! 12 juxla plantam alyeriensem, quae fortasse non buc pertinel. Tab. 145. MCMLXXXVI. 1. 2. Mericarpia antice. +. 3. 4. 5. Mericarpia intus. +. 6. Me- ricarpium Iransseclum. +. 2. -P. glanca L. Sp. II. 518: recedit foliis crassioribus, partitionibus lalioribus, bre- vioribus, superne viridibus nilidis, inlVa glaiicis. Ferula neapolilana Ten. Nap. III. 340. I. 9. 10. Cl. De Visiani j. c. p. 48. diios aflerat ciiaracleres distinclivos inler utramque speciem. Umbella cenlralis in praecedenli dicilur subsessilis, in hac pedunculala. Fruclus in illa, coin- muni ,,dicunlur basi angustali jugis aculis, in liac ulrinquc vix aciilali Jiigis aculis." Umbella sub- sessilis nunc occurrit. De fruclibus nii mihi licet dicere, cum nullos habeam. Dalmalia: ?Ad muros horlorum secus mare circu Ragnsa, el in monle Marian prope Spa- lalo." De Vis. 1. c. 48! ! Specimina mea dalmatica: Ragusae et Spalali. Visiani' Moiile Marian an Ackerdammen. Peller! ! Reslat unum specimen, quod quis legerit nescio: ?Ferula tiiingilana. Ragusa", quod exceilil laciniis foliorum valde brevibus. lloc gaudet umbella terminali oplime sessili. Simile speciinen, eliam sine fruclibus, habeo in 1'yraeo a Sprunero leclum. Tab. 103. MCMXLIV. Cnulis sunimilas et folium seclum. 1. 2. 3. Fruclus variae aetalis. + . 4. 5. Idem superne. +. G. Flos fuperne. +. 6. Fruclus slerilis. +. 3. P. Sadleriana Led. Ross. IL 300: foliis supradecomposilo partilis, ac ambilu ob- longis, laciniis liinbo, paginn inferiori et praesertim per nervum niedinm scaberulis, riiachibus ipsis laciniarum eliam jimbo scaberulis, vaginis unibellarura lateralium fultienlibus maximis inflalis, uiiibellis bene evoliilis. Ferula Sibirica Sadl. Com. Vesi. I. 228. Peuced:inum sibiricum W. K. Rar. Iliing. I. p. 60. lab. GO. Ferulago Sadleri Grisebacb & Scheiik It. 318. Caulis teres sub- tilissime slrialus, superne flfxo ramosus. Vaginae caulis inferiores loliigerae. Rami summi sine ullis vaginis. Umbellae ramoriim lerminales saepe sessiles ab umbella una pluribusve mino- ribus slipnlae. Involucelia in uiiibellis masculis. Slylopodia pulchre 'crenulala. Petala flava api- cibus ligulalis, iiaiid ila aculis uli Ferulam decel. Fiuclus oblongi drpressi coslis mediis argulis humilibus, laleralibus lalis. Villae in valleculis solilariae, addilis saepe villis minulis abbreviatis in valleciilis laleralibus. Villae commissurales binae usque quaternae. Ilungaria: Rerge bei Ofen: Piliser Rerg. Sadler! Gerenday! (Iienigne comm. specimcn pul- cheTrimum additis fructibus cl. de Kovals, prof. pestiiiensi). Fruclus auliienticos etiam misit cj. Nerlreich in Hort. Vindob. 1845. lectos. ! Tliordaer Sclilucht in Siebenburgen "Wolff Exsicc. fid. JNeilreich Nacbtr. 200. Tab. iu siip(ilemento edetur. 4. P. Heaffelii Gris.: foliis supradecompositis laciniis ligulnlis ohluse aculis hinc pinnali- dentalis, limbo laeyibus, vaginis umbellarum laleralium fullienlibus nullis, nunc sqiiamis quideni linearibus acutis abbreviatis, umbellis saepe paniculatim -solulis. GlHbrn. Calycis limbus mihi nunquam evolulus obvius. Stylopodii limbus pulclire crenulalus. Petala lulea. 54 Bannatiis: auf Kalkfelsen beim Kazan, an der Donau zwischen Plavischewilza und Orsowa. Mai. Jiini. HpufTel! (sub Ferula coniniuni L. cdila). Tab. 105. MCMXr^VI. Summilas cauiis poslposilo folio. 1. Flos hcrm.iplirodilirus. +. 2. 3. lH'lala vi e.xpan-o. +. 4. Fios masculus dcjcctis pclaiis et fil.imculis. +. 5. Kruclus junior. +. 6. Slyiopodium floris masiuii superne, egregie verrucosum. +. 7. Slylopodium mcricarpii fer- tilis. +. 8. Yerlex fruclus a lalcre. +. Scct. 11. Ferulago K. Syn. ed. II. 332. Caulis angulalo sulcatus. lavolucrum gencrale. 5 P. Fernlago L. Sp. cd. 2. 356: foliis supradecompositis, a. basi angustalis, fructibus obovalis costis mcdiis oblusis filirormibus. Fer. nodiflnra Jacq. II. auslr. 5. 28. t. 5. Fer. sul- cala Rchb. c.\c. 461. e.\ loco. Ferulago nodillora K. Umb. 97. Fcrul;igo galbanifera K. Syn. ed. II. 332. Plnnla maxima iioniine allior. liliizoina validiim beiie sirigoso como>uin, vagina una allerave scrvala. Folia radicalia bnsi bcnc vagiiiata, dein pciiolala, Iripinnalipartita usque supra dccoinposila partilioiiibus linearilius acutis maigiiie supciiore nunc microscopiuii serriilalis. Folia supcriora brcvius peliolala, minus vaginala, snpcriora adhuc YnL'inncrormia, in involucroruin sqiiainas abmintcs, qiiae vulgo angusliorcs, qiiain in F^erula .=ylvatica. Umbellae laleraics verli- cillalae, vulgo inasciilae, dum cenlralis liprina|i|iroililica. Pclala brcvissiine unguiciilala, Irans- versa, apice liaud acuto, sed transverso, dcnlaUilo. Flores ma^^culi ovario prope carcnlcs. Calyccs iii floribus licrmaphroditicis pnlchre evoluti. Pclala bcnc llava, mellicoloria. Diachcnia costis laleralibus bene crassis. Vitliie in valleculis el plaiio commissurali bcne niinierosae, viilgo qua- ternae. Crescit in collibus apricis, saxosis dilionis bene auslr.dis. Aeslale. U. Tirolia auslralis: iici Tritnt v. Ilausmann! Roveredo F^acchini! [(In Fl. Tirol. Hausmanniana haec legunlur: unlriiclit- bare Wiesen und felsige Orle ini siidlichen Tirol (Koch Tasclienb.) Schr haiifig in Fol;;aria auf Bergwiesen am Monle Finoccliio (ncuner!). An fclsigcn Slcllen hei Rovercdo, an der Land- sirasse gegcn Vallarse (Fuccliini). Eben da an buscliigen Iliigeln alla Scglia (Crislolbri). Auf Hiigeln iin Tridenlnischen (Pollini!), Triciil (Pcrini!).] ! Verona Kellner von Kollcnslcin! ! Triest Hoppc! Tomiiinsini! ! Labaci Graf! ?Cariiiolia" Bcrnhnrdi! ! Fiiime Noc! ,,Croatia" (Agram?) "Schlosser! ! Dalnialia: litorale und snlialpinc Pflaii/c. Auf sleiiiineiii Bnden aiii Forl Cripiie bci Sj alalo, und uin Clis.-a. Pcller! I. c. (Intcr .spccimiiia (xslant noniiura, qnae adeo nodoso in- llala, ut Fcrulam nodosain^ Boiss. libi in mciitcm rcvoccnt. Seclac clirysaliiles diplcri foisan insrcti niilii oblulcrunl). Cl. De VLsiani habct: ?ciica Sjialalo, Clis.si, Kimisko, Rayusa el Caitaro." Tah. 107. MCMXLYIII. Caulis suniniilas. Folium poslposituin. 1. Pe!ak!m a dorso visiim expansiim. +. 2. Idem aiilice, riireclione naturali. +. 3. Flos herniaiilirodilicus dcjeclis peUlis ac slauiiliibus 4, longitudinahler scctus: vides oviila pcinlula. +. 4. Fios iiJcni inlcyi-r. +. 5. Slylo- podium lliiris iicriiiaphrodilici supcrnc. +. 6. Flos iriasculus siiperiie. +. 7. hlcin infcrne visus pcdiccilo dcciso. +. 8. Idem a lalcre dcjcclis slaminibus. +. 9. Mericar|iiuin cxlus. +. 10. Me- ricavi.iiim Iransscrliiin. +. 6. P. sylvatica Bess. Mss. in R. Sch. Sysl. VL p. 592 : foliis supradccoinposilis, nie- riiun^i vcrsiis dilalaiis, IViiclibus ovalioblongis, coslis inleruis filiformibns obliisis. Peiicedanum officii:aie Bcss. Calic. L 208. Fcriila Barrelicri Ten. Nnp. 111. 342. Firiila communis Pcll. in schedis el Bot, Wg. 408. Lophosciadium Bairelieri Gris. Spic. Rum. 372. ! Rclib. Crit. IV. 55 ? f, 555. el p. 53. Rliizoiiia annulalum validum apice coma vaginarum lacerarum comosum. Folia brevius petiolala, quam in praecedenli, ima basi vaginanlia, ambitu vulgo cunralo oblongo. Par- titiones Ibliorum pinnalipartilae, seii bipinnaliparlilne, laciniis linenrilanceis aciiminalis apicem versus nunc microscopiie serrulalis. Folia caiilina ininora, suinma vaginae ovahie oblu=e aculae seu acutiusculae. Nunc orcurrunt sub linibellis laleralibus vagina iiiia seu dune opposilae. Involucra ac involucella saepe deflexa. Umbellae lalerales mascnlae. Specimina Iranssylvanica mire differunt foliis mullo angustioribus. Fructus me deficiunt. Crescil in Volbynia (unde non liabeo, sed olim vidi in patris berbario), Trans.sylvania, Ban- nalu, Dalmatia. Aeslate. 4. E. gr. An Waldrandern bei Klausenburg. Selir haufig. 12. Jiili 1854. von Janka! Herrmannsladt Kolscby! ! Ad Nyul.is coinm. cl. Piltoni d. Dannenfeldl, credo a cl. de Kovats leclam. ! Bannalus: in sylvis ad lherm::s Herculis. Jiin. Jul. Ili-unVI! Sleinigte Waldplatze bei Csiklowa und Ornwicza Wierzbickil In Wiildern, Ilolzschliigen iir.d aiif Wald- wiesen bei Orawicza, Csiklova. Szaska, Czokollen u. a. 0. nichl sellen. 12. Jun. 1844. Wierz- bicki! Auf Kalkbergen bei Orawicza und Csiklova gcmein. Wierzbicki ! ! Sonnige Ilugel ia Croatien. Jos. Cal. Schlosser! (Specimina ingentia pulclierrima). ! Mai. Juni. Gebirgspflanze. Auf dem Berge Beljnk iinweit Spalalo. Petter! Tab. lOG. MCiMXLVII. Caulis summitas et folium, valde longe petiolatum, e.\ Rchb. Crit. 1. c. 1. Flos masculus. -f. 2. Pelalum. -f-. 3. Stylopodium floris masculi. -1-. 4. 5. Mericarpia transsecta. -1-. 6. Diacbenium anlice. -|-. 7. Mericarpium intus. -\-. . 7. P. monticola Neilr. Nacblr. l'J9: foliis supradecomposilis laciniis longimucronatis_, ambilu ..... rruclihiis oblongoelliplicis coslis omnibus corticosis incrassalis. Ferulago monli- cola Boiss. Heldr. in E. Boiss. Diagn. pl. oriont. nov. III. 2. p. 91. ubi baec lcgunlur. F. glabra caule elalo crasso angulato superne corymboso ramosissimo, foliis radicalibus , caulinis sessilibus abbrevialis bi[iinnnliseclis segmenlis in laciiiias lineares breves uninervias longiuscule mucronnlas teneras, miilliOdis, umbella cenlrnli amplissima coinpo-ila longissime el inuliiradiata, involucrorum phyllis oblongis nuicronalis parnllele mulliveniis, involucclli oblongolnncenlalis pedi- cellis fruclifcris brevioribus, mericnrpiis pedicello longiorihus obloiigoelliplicis, slylopodio minuto plano slylis brevissimis coronalo denlibusf|ue calycinis in cupulam corticosam concrelis circumdato "*jiigis omnibiis corticosis intermediis crassiusculis elcvatis lateralibus in marginem valleculis duplo latiorem abeuntibus, valleculis triviltalis, commissura suboclovillala. Hab. in dumosis prope Rachova ad radices Parnassi cl. Heldreich. Plantne elatae partein superiorem tanluin vidimiis. Umbellae ceulralis radii scmipedales, umhellas pariiales 8 ! 9 edenles. Mericarpia 5 ! 6 lineas longa, 2'/2 ! 3 lala. A F. galbanifera dislincla foliorum kiciniis bre- vioribus longiiis niucronalis, involucri phyllis hilioribus, fruclus jugis non filiformibus, sed corlicosis incrassalis, stylis slylo|iodioque minoribus. F. campestris eisdem fere nolis el praescrlim jngis jnlermediis filiformilius diHerl. F. sylvalica Besser tandeni esl planta mullo iniiior mericarpiis duplo minoribus ovalis. Heuff. in Veih. Zool. bol. Vcreins zu Wien VIII.: ?glaberrima. caule crasso clnto ad apicem usque angulato , foliis basilaribus ambitu lalo cblongis Iripinnatiseclis, caulinis oblongis bipinnali- seciis, segmenlis linearibus mucronalis; umbella terminali centrali amplissima multiradiata; meri- carpiis magnis, oblongoclliplicis; jugis crassis corticosis." ?Ad sylvarum margines, in saxosis calcareis in via Toplez et Mehadiam inler rarissima, medio Julio .1856. Janka!" Eheu! planlam non teneo. Forsan licebit eam in suppiemento illuslrare. 56 XLIV. Pcucodanuiii Kndl. Gen. p. 77y. Peucedanum L. Gen. 339. Iiii])('ratoria L. Geu. 359. ralimbia DC. Prodr. IV. 175. Selinum Gaud. Helv. IL 333. Pleroselinuin Rciib. ap^ Mossl. & Fl. Exc. 453. Thjs.^teliilum Ilofrin. Umb. Gen. I. 134. Taeniopelalum De Vis. Dalm. IH. 49. (= Peucedanuin Neumayeri). TaeniopelaluHi Bunge Al. Lehin. reliq. bol. p. 127. Calycis limbus quinqucdenlalus seu obliteralus. Pelala obovala in lacinulam relusaiii seu lobatam anguslala. Slyli prima anlhesi papuliformes dein elongali. Diacbenia utrinque depressa coslis lateralibus extrorsis crassis (vulgo cum vitla minula pune fasciculum liberinum descen- denle, phirinium e.xlrorso), coslis internis valde obscuris. Valleculae vitlis solilariis us(]iie ternis. Carpophorum biiiartitum. 1. EupeQcedanum DC. Prodr. IV. 17G. Calycis limbus quinquedcnlalus. Co^lae mericar- piorum iiiinus dilalatae. Involucrum generale nulluni seu suhnullum. Valleculae iinivitlalae. 1 P. officinale L. Sp. .353.: caule tereli slrialo, foliis decompnsilopartilis, partitionibus linearibus acuminatis, involucro gi'nerali paucisquamato, involuceliis eliam paucisquamalis, pedi- celiis fruclibus maluris trijilo longioribus. Seliiiiim Peucedanum Wigg. IIols. 25. Schk. 63. llayne Arzgw. Vll. 4. Rhizoma apice comosum. Flores lulei. Crescit in pra'is ferlilibus hic inde in ditione, non ubique. Aestate. ii. Habeo ex Bannatu et ex Liguria. Dalnialicum non habel cl. De Vis. Tab. 112. MCMLIII. Caulis summila*. Postposiliim folium valde simplcx et addila um- bellula fruclifera. Ad sinislram mericarpium antice el poslice. -|-. Ad dextram: mericarpium transseclum. -|-. Fruclus juveuis. -f Petala duo. -f. ?. 2. P. longifolium W. K. Rar. Hung. III. 279. tab. 251: recedlt foliorum partitionibus brevioribus, rigidioribus, pedicellis fruclus maluros aequantibus. In Hungaria. ^- In rupestribus ad CsilUova. Jul. Aiig. Wierzbicki! Mehadiae, ad lliermas Herculis Ileuffel! In pascuis monlanis Dalin. Visiani! Biokowo Petler! Fl. Dalni. III. 51: ,,in rupeslribus monlium Svilaja, Diokovo ei Sniesniza, nec non in Krivoscie Gieben, Dubrava, Pastrovichio." Tab. 111. MCMLII. Caulis .summilas. Folium parte decisa. Rliizoma. A(l sinislram um- bellula fruclifera. Mericarpium anlice. Flos dejeclis pelalis el stamiiiibus duobus. Apex folii. Me- ricarpium transsectura. 3. P. Tuthenicum MB. Fl. Taur. Canc. 1. 215. III. 214: foliis Iri! ternalo parlilis, seu bipinnalii)artltis, parlilioiiibiis lincarilanceis aculis uniricrviis, involucro pauiisquamato, squamis semilanceis, involucclli squamis paucissimis subaequalibus, pedicellis fruclum malunim aequanlibiis. Peucedanum officinale Bess. Eiuim. 12. P. Besserianum DC. Prodr. IV. 177. Ferula ru- thenica Spreng. Umb. Prodr. 14. P. lauricum. M. a Bieb. Fl. Taur. Cauc. I. 215. Flores Duvi. 57 Crescit in Rossia media. Specimina mea: Nargana 1839: Hohenacker! In pratis siccis prope col. Karass prov. ciscaue. cl. Holienacker! Preligorsk Holienacker! ?Russia media". ?Russia meridionalis"! Obs. Specimen: Unio iliiieraria 1839. Ad rupes prope Schusa. Jul. Oct. Hohenacker! milii polius ad Peucedanum officinale pertinere visum. Tab. 116. MCMLVH. I. 1'lanla. 1. Mericarpium. +. 4. ?P. Rochelianum Heaff. Oesl. bot. Zeits. p. 27: vix ac ne vix recedit a praece- denti slalura valida, iloribus mninribus, involucro nullo. Peucedanum rulhenicum Roch. Ban. p. 62. f. 49. Planta stricla valida. Vidi etiam typum in herb. ill. Arcbepiscopi Dr. Haynald benigne communicatiim. Crescil in Bannatu. Aeslate. 2;. Tria specimina typica herbarii mei: ?Auf feucblen Wiesen bei Facset im Krassoer Com. Ang. la betuletis humidis ad Facset Jul. Aug. Banatus. In pratis udis ad Facset Cottus Krasso et ad Karanscow legionis wallachico-banaticae. Jul. Aug." Ileufrel! Tab. 110. MCMLI. Specimen in partes tres seclum. 1. Umbellula florida. +. 2. Flos. +. 3. Fructus immalunis longiludinaliter Iransseclus +. 3. (Ad dextram) Mericarpium transsecluni. -|-. 4. Unibfllula fructifera. 5. Petalum. -|-. 6. Mericarpium antice. +. 7. Vertex fructus. -|-. 5. P. coriaceum Rcbb. Exc. 866: valde affiiie P. rulhenico MB., a quo differre videlur caule fracliflpxo, uinbellae radiis paiicioribus, fructibus crassioribiis. Paslinaca? Pelteri Vis. in Rchb. Exc. p. 866. Peucedanum Peiteri. Vis. Cat. Sem. Patav. 1837. Berlol. Ilal. III. 347. ?P. parisiense Kocb Syn. I. 303. De nomine nullum dubium. Patris nomen 1832 descriplione fultum ab omnibus negleclum. Pater citavit quideni nomen Mss. Pastinacae Petteri Vis. Sed cum planta niillibi descripla fuent, nomen specificum nullius juris est. Inde non intelligo, quoraodo a viris cl. Visiani, Bertoloni aliis- que praepositum fueril Visianianuni nomen. Num vero omnis species a Peucedano ruthenico bene differal, ego nescio. Cl. De Visiani quidem 1. c. 51. habet: ?Simillimum P. parisiensi DG. et P. ruthenico Bieb. Diflert illud foliis decompositis, nempe ter quaterve tripartitis, et umbellae involucro polyphyllo et radiis 10 ! 20; quae quidem nolae in genere isto variabiles suspicionem inducerent de stirpium identitate, ni nostrum cultura perslaret. Alterum magis differt radiis um- bellae glabris, pedicellis lenuioribus, floribus flavis, fructu oblongo. Planta noslra certissime eadem est ac Tergeslina et Islriaca, quamquam hasce cl. Koch loco cilato contra cl. Berloloniuin specie diflerre pulet." Ad haec addo, me radios umbellae in Peucedano coriaceo ,.l,iiere interno puberulos", quales laudat cl. De Visiani saepe frustra quaesivisse. Cum cl. Koch puto, plantam croaticam el istriacam beiie differre. Color petalorum albus fuisse videlur. Fructus non habeo. Habilus strictus omnino Peucedani parisiensis, nec fracliHcxus Peucedani coriacei. Rem oculalissimo fautori Tommasinio enixe cominendo. Specimina mea, quae huc perlinent: Adelsberg Dolliner! Heidenschaft in Krain. 2. Jan. 1843. Papperitz! Im Innern von Istrien, zwischen Paos und Pisino. Noe! Im Wald Jasenovac bei Gospic. Schlosser! Specimina dalmatica: Spalalro Welden! Spalalo, Koinsko. Pelter! Ragusa Clementi! Dalm- fl. I. c. 51: in pratis circa Boccagnazzo prope Zara, circa Nona, in Petropopolje ad Dernis, Ver- lik, Koinsko (legi etiam circa Tergeslum in pratis Maja; habui ex Isiria a Nue). ?Flores albi"! Ego plantam cultam vivam, semper pelalis ochroleucis decepi et specimina sicca mihi semper flavi- petala visa sunt. Icon. Fl. Gerra. XXI. g 58 Tiil?, 108. MCMXLIX. Planta secln. 1. Flns. +. 2. Flos jiivimis demlis pelalis ac sla- niinibiis. +. 3. Pelaluni. +. 4. Mericarpium aiilicc. +. 5. Mericarpium po.stice. *\-. 6. Meri- cariiiiiiM Iransseclum. + 6. P. parisiense DC. Fl. Fr. IV. 336: milii recedere visiim a praecedentihus floribus albis. mericar|iiis aryule coslalis, viltis vajde introrsis, commissiiralibus valde internis, pelalis dorso iion carinalis (uti in praecedenli), sed laevibus, foliorum partilionibus abbrevialis. Peiicedanuiii oflicinale Thiiill. 11. Paris. 140. Rhizoma validiim fibris peliolorum vctustorum comosum. Caiilis strialHs, siiperne ramosulus, seu simplex, viridi jilaucus. Folia inferiora longe peiiolata, hipinnati- pnrliia, parlilionibus Iriparlitis seu simplicihus lanceolalis aciitis marginatis. Umbellae radii pauci. Involucelliim nullum seu paucisqiiamalum. Sqiiamae limbo asperulo minutissime serrulalae. Peta- loruin laciniae inlrorsae eloiigatae retuso emarginatae. Crescil in pralis Galliae. Aeslale. :i. Comparandum addilur. ! Cf. tamen siipra. Tah. 109. MCML. Planla ^ecta. 1. Folii parlitio. +. 2. Umbelliila fiuctifera. 3. Apex squamae involucelli. +. 4. Flos superne. +. 5. Mericarpium Iransseclum. +. 7. P. Schottii liess. DC. Prodr. IV. 178.: caule lereliusculo suhangulalo, fuliis glaucis pinnatipartilis, partilioiiihus hinc bifidis trifidisve, summis ligululis aruminatis, reliijuis grande vagi- natis, radiis umbellae inaequalibus calvis, invoiucris nullis, involuceJli sqiiamis paucis nullisve. Plero- selinum glaucum Rclib. Exc. 458. Oenanthe Karslhia Hacq. pl. Alp. Carii. t. 3. (excl. deniib. calycis ac involucro. Planla incognita, quae in seminariis hortorum quolannis oblala!!) Pim])inHlla glauca Scop. L 203. (ed. secunda) vix huc pertinet. Slylos in noslra planta, ciijiis copia speci- minum praesto est, niiinqiiam rubros deprehendo, sed albidos. ..Folia ter divisa in ranios, deni- que suslinenles foliola lineain lala, et uiiicam lere longa, terminalibus Irifidis" omnino non (luadrat. Rhizoma validum mnlliceps. Caules vix angulati. Folia prope heteromorpha , iiti in Peucedano carvifolio; inferiora brachyptera, platyptera, siiperiora [lartilionibus bene longiorihus. Umbellae radii valde inaeqnales. Diaclienia bene compressa, coslis marginanlibus crassis. Pelaia per dor- suin vitta magna percursa. Flores multi fatui, duni cl. Scopolius dicil de Pastinaca glauca: ?Flores omiies ferliles." Crescii in dilione australi rarum. Aestate. ij.. Bei der Kirche in Pieve di Ti>sino in Valsugana an einem nordlichen Abhange. Facchini! (Cf. Ilausm. Tirol. 368!). ! Wocheiner Alpen und am B. Nanas. S. pimpinelloides. Sieber! Isonzothal Crispbach! An der Clause bei Flit.-ch. Julische Alpen. 13. Augusl 1843 Papperilz! ! Fiunie an Felsen. (Peuced. petraeum) Noe! Fiume Sept. An Felsen! (Peucedanum saxalile Koch & Noe!) Noe! ! Fiume, Felsen, auf schaltigen Wiesen (Peuced. saxalile Kiilzing, pelraeum Koch) Noe' ! Pedemontinm: Co! de Braus. Reuler a Rchb. fil. 10. Aiig. 1843! ! Val Roya prope Tendam. Ang. 1852. Reuter! Tab. 114. MCMLV. Planla. 1. Umbpllula. +. 2. Flos masculus. +. 3. Idem petalis slaminibusque dejectis. +. 4. Flos hermaphroditicus. +. 5. Idem staminibus pelalisque dejectis. +. 6. Petaluin poslice. +. 7. 8. Pelala antice. +. 9. Umbellula fruclifera. +. 10. Mericarpiuin extus. +. 11. Mericarpium intus. +. 12. Mericarpium Iranssectum. +. ′. 2. Palimbia Endl. Gen. 779. Calycis liinbus obsolelus. Costae mericarpioruin exlemae angu^le dilat.ilae. Vulleculae triviltatae. 8. P. carvifolium Vill. Delph. h. 630: caule sulcalo ereclo, foliis pinnatipartitis, partilio- nibus sessilibus iutegris seu trifidis seu plurifidis, radiis radiolisque umbellae intus asperulis, valle- culis Irivitlatis. Palimbia Chabraei DC. Pr. 176. Imperaloria Chabraei. Spreng. Uinb. 64. Imperatoria pimpinulluides Bonngh. Monasl. 91. Peucedanum podolicum Eichw. Skizze 155. Seli- 59 num Chabraei Jacq. Ausl. 72. Selinum Carvifolia Crantz Austr. 163. t. 3. f. 2. Seseli pimpi- nelloides Spreng. Rom. Schult. Sysl. VI. 400. Oreoselinum Chabraei MB. Taur. Cauc III. 209. Oreoselinum podolicum Bess. En. p. 12. Pteroselinum Chabraei Rchb. Exc. 453. Pencedanum Chabraei Rchb. Mossl. Handb. ed. 2. p. 448. Rhizoma apice comosum. Caiilis teretiusculus angulalocostalus, vulgo superne ramosus. Folia heleromorpha. Inferiora pinnaliparlita, parlilio- nibus ambilu oblongis pinnatiparlilis seu bipinnatipartitis laciniis lalis oblongoligulatis. Limbus sub lenle asperulus. Folia superiora parlitionibus angustioribus. Sequunlur folia pinnaliparlila parti- lionibus lineariligulatis seu linearibus acutis. Rliachis coinmunis sub umbella aspprula. UmbcUa pauci- inaequalique radiata radiis inlus asperulis. Involucruni nullum. Involucella nulia seu sub- nulla. Pelala alba seu viridialba. b. selinoides: foliorum inlimorum pinnis abbreviatis. Peucedanum Chabraei Rchb. p. seli- noides. Vis Dalm. III. 51. Pastinaca selinoides Vis. Pl. rar. Dalm. in Regensb. BoL. Zeil. Ergbl. 1829. I. n. 1 2. Seseli pimpinelloides IIosl Aust. I. 393. Schlossera heterophylla Vukit. Oeslr. Bot. Woclibl. 1857. p. 350. Crescit in dilione media ac auslrali in pralis humidis. Aesiale. '4. Indicaliir in ililiniip. omni prope rhennna, danubiali, in Styria, in Bannatu. Specimiiia mea: Bonn VeniisbHrg Regel! Kegel! Coblenz VVirlgen! ! Sl. Cergue dans le .Jura en Ct. de Vau. 8. Fructus adulti pars superior. +. 9. Mericarpium transsectum. +. 10. Mericar|iiurn intus. +. 13. P. *venetum K. Syn. ed. 1. 305: caule angulato sulcato superne paniculato, foliis bi- tripinnalipartilis partilionibus sessilibus peliolatisve semilanceis acutis marginibus scaberulis, invo- lucro quinque- oclosquamato, radiis umbeliae intus scabriuscuJis, ?stylis fructus maluri terliam fructus parlem superantibus", (Koch! ego friictum maturum eheu! non possideo), petalis albis. Selinum venelum Spreng. Umb. Sp. 73. P. aJsaticum p. Merl. K. Deutschi. Fl. II. 382. Ptero- selinum aJsaticum ^. venelum Rchb. Exc. 454. Selinum argenteum AII. Ped. 2. p. 9? Cervaria alsalica p. Gaud. Helv. II. 328. Folia superne obscura, infra subglauca. Flores nunc quam in praecedente majores. Crescit in ditione auslrali: Helvetia, Lombardia, territorio Veneto, littorali auslriaco, Tirolia- Aestate e.xeunle. 2i. E. gr. Oulre Rhone Vallesiae Kchb. fil! ! Botzen Tiroliae von Hausmann 1 Monfalcone Sieber! Fiume Noe! ! Chambery Iluguenin! S. Marcel Vall. Aug. Rclib. fil. ! Taurini colles juxta Supergam cum Physospermo, sed multo rarius Rclib. fiL! Verona Bracht ! Baldo bei Brentonico: Roveredo. Papperitz 12. Aug. 18411 ! Col de Braus Liguriae Rchb. fil.!! Reliqua specimina: Vernet Pyr. orient. Godronl Insulae lonicae: in valleculis Paxo (sic!). Leucadia. Ex rupestrjbus Doxasio Thessaliae. Mazziari! Tab. 121. MCMLXII. Planta. 1. Folii parlilio. +. 2. Involucri squama. +. 3. 4. 5. Pe- tala. +. 6. Fruclus junior. +. 7. Umbella fructibus submaluri';. Obs. Ab ill. Buuge (I. c. sub synonymia generis) ad An'.;elicea< refertur nomine Taeniopetali peucedanoidis. Ego vivuiii non vidi fructu inaluro. ′. 4. Selinoides DC. Prodr. IV. 180. Calycis limbiis panlo evolutus. Costae mericarpi? laterales multo latiores. Valleculae univitlatae. Involucrum polyphyllum. 14. P. austriacam K. Umb. 94.: caule sulcato subramoso, foliis tripinnatipartitis, par- itionibus linearilanceolatis acutis, margine laevibus, involucri squimis numerosis denii|ue deflexis. radiis iimbellae intus scabriusculis. Selinum austriacum Jacq. Auslr. t. 71. 8. argenteum Crantz Austr. 174. Selinum nigrum Lam. Fl. Fr. III. 430. Pteroselinum austriacum Rchb. Exc. 454. Selinum nigricans Gaud. Helv. II. 333. Selinum montanum Schleich. S. polymorphuin Spreng. Pug. 250. Peucedanum montanum K. Umb. 94. Planta raro bipedalis ab omnibns speciebus recedens foliis illis Selini Carvifoliae similibus. b. rablense Rchb. fil. in lioc lomo tab. 122. fig. III.: foliornm laciniis mullo anguslioribus, sublinearibus, involucri squamis nunc paucioribus. Ferula rableiisis Wulf. in Jacq. Coll. IV. 312. Selinum lineare R. S. VI. 560. S. elegans Balb. Cat. Taur. 4. Selinum rablense Spreng. Pug. II. 51. Oreoselinum rablense Hoffm. Umb. 155. Pteroseliniiin rablense Rchb. Exc. 454. Peucedanum rablense Koch Umb. 94. ! K. Syn. ed. 2. 336 : ?videtur esse varietas angustifolia P. austriaci, quod observationibus repetitis explorent botanici alpes investigantes." Crescit in pascuis saxosis, inter frutices. Una cum Serratula Rhnpontico vidi in Vallesiae declivibus. In Ilelvelia auslrali, Carnia, Carinlhia, Austria. Var. b. in ('arniolia, Carinlhia, Helvetia auslrali. ! Cl. Koeh speciem genuinam indicat iii Bohemia, unde eam iion vidi. Nec crediderim^ plantain ibi occurrere. ! In Bannatu. Aestale. 4. Speciinina ad manus sunl plantae genuiiiae haec. Helvelia: supra Morcle Schlei her! Gorges de Fouly ducibus E. Thomas & Muret! 28. Aug. 1843! Joux brule Vall. 29. Aug. 1843! Rchb. fil.! M. Alesse Valles. Thomas in herb. Boiss.! Mont Brezon Sabaudiae Rcuter! ! Baden bei Wien v. Leithner! Bertholsdorf bei Wien v. Leithner! Carniolia Pittoni v. Dannenfeldt! ! Limborska 62 Gora Cariiioliae. Fleisclmiann! (Speciinen inire inxuin, tota folii lehi laxa, leiiui, (juod pio cuUo haiiuisseiii, nisi cl. auclor }iio spontaneo ad palrem misissel.) Laibucli R. Hinlerliuber! ! Uery- walder bei Csiklowa iin IJannal Wierzbicki! Fraelerea iiabeo specinien, ciijus noinen scripsisse videlur cl. Presl. Locus non apposilus. An ila cl. Kocliii boliemica iiidicalio exorla? An recle? Habeo eliam ex Laconia. Vrioni! b. rablense. Helvelia Schleicher! ?Vom Originalslandorle Wulfens, am Fusse des Konigs- bergs bei Raibel. S. Reiseberichl Flora liol. Zeilung 1837. Nr. 5 u. 6. S. 91." Tommasini! Raibel Grisebach 1856! Sieber! Ausl. 52. edit. germ. sched.! Bernhardi! Hoppe! ! Aii der Klause bei Flilsch. Julische Alpen. 13. Aug. 1843! hi Sudlirol sehr hiiufig und schr veibreilel. insoweil sich die Kalkfurmalion erslreckt und von der Ebene bis auf die milllere Gebirgsregion. Am oslliciien Arme der Valle Aviana, uud an alleii den Orleii, wo voii Pollini Ligiisticum Seguieri angegeben wird. Auf der Mendel im Val di Non. Bei Allfglie im Bellunesisclien Faccliini! ! Buldi vullis Novesa 5000' s. in. Hracbl! ! Andraz Corlina Siidlirol. Pup[iHril.z! Tab. 122. MC.VILXIH. I. Sumniilus cuulis Horida. II. Folinm inlerius. 1. Flos. +. 2. 3. Pe- tala. +. 4. Unibellula fruclifera cum c.irpoplioris, friiclibu^, floribiis sterilibus pelalis orbalis. 5. Mericarpium Iransseclum. +. b. rablense: IIL Planla a b. Papperilz in alp. Julicis lecta, mullo glaucior, sed ceterum vix recerlens, cl. fautori M. Tommasini, a consiliis imperutoris Anslriue, ulterius observanda com- mendata. ′. 5. Imperatoria. K. Umb. p. 95. Endl. t;en. p. 779. Calycis limbus obsoletus. Costae mericarpii laterules valde dilatalae complanalae. Valleciilae univitlalae. 15. P. Ostruthium K. Dmb. p. 95: caule tereli subsulcato superne ramoso, foliis Iri- partitis, laminis peliuluialis Irifidis triparlilisve oblongis, basi lalissimis, hinc semicordalis aequa- liler duplicalo serralis. Imperaloria Ostrulhium L. Sp. 371. Peucedanum Imperatoria Eiidl. Medicinulpfl. 395. Seliniiin Impeialoria Cranlz Auslr. 174. lleyne Azgw. VI. 15. Engl. Bol. I. 386. Lam. 111. 199. f. 1. Giirln. t. 21. Riv. t. 7. Rhizoma amplum ramosuin, aiinulalnm, multi- ceps, prorepens; resiiia farctum. Crescil in prutis monlium alpiiimque. Aestate. 4. In al]Mbus cerle sponlanea. In Sudelis uc ?Gesenke" Moraviae, in Saxonia melallilera vix spoiilaiiea, cura magis circa domos obser- vanda, quam secus rivulos, uti in alpibus ac ulpibus marilimis apparet. Ila accuratissimus cl. Wimmer peiLene in Flora von Schlesien. Diitle Bearbeitung p. 451: ,,auf Gebirgswieseu. Findet sich in sehr vielen Garten m den Gebirgsdorfern des Riesengebirgs, der Grafschaft Glalz uud des Gf'Senkes; doch weiss ich ausser den Saalwiesen bei Landeck nacii Grabowski keinen Slandort anzugeben, auf dem man sie ais wiid betrachlen konnle." ! Rliizoma diiigenler ad usum medicum colligitur praeserlim in iisum velerinarium: Radix Imperaloriae, s. Rauix Iniperatoriae ulbae. Tab. 123. MCMLXIV. I. Caulis summilas. II. Riiizoma cum nagello juniori. III. Foiium inferius ailera parlitione laierali decisa. 1. Flos superne stamiiiibus dejectis. +. 2. Pi-;lilluni juiiius. +. 3. Umbelluia frnclifera. 4. 5. Mericarpia exlus. +. 6. Mericarpium inliis. +. 7. Mericarpium trunsseclum. +. 16. P. angustifolinm Rchb. f. Mss. in lab. 124: caule tereli siilcalo siiperne ranioso, foliis ternalo Iriparlitis, parliliouibus bifidis, trifidis, piiiiialiridis, laciiiiis Irianguiis inaeqiialiter ac grosse serralis, busi cunealo attennalis. lin]jeratoria uiigusliluiiu Beliard. Acl. Tauiin. ex Hornem. h. Halh. I. 286. 63 Crescit nd rivtilos prope Liirione Pedemonlii, ubi legit Bell.irdi. AesUte. -^. ,,ln alpibus helveticis, Schleirherus; sed locum specialem non desigiiavil." Gaud. Helv. II. 638. Locum spe- cialem liunc omnibus indicabo: in hortis devenensibus, cum b. Schleiclieri, luin b. Emanuel Tho- mas. B. amicus E. Thomiis confessus esl, plantam se numquam legisse, nec in valle praeloria qui- dem, ubi eam crescere suspicali sunl plures. Prope omnia speciinina nostra in herbariis non- nisi culta. Etiam specimina herbarii mei sex, licel duo sclieda ,,Vallee d'Aosta" ornaln, certe omnin de planlis illis vivis oriunda , quae ego anno 1843 vidi in horlo Tliomasiano. Nnn satis dolendum, Bourgaeum plantam non reperisse, saltem ego eam non obtinui ab eo. Tab. 124. MCMLXV. Caulis summilas postposilo folio. 1. Flos. +. 2. 3. Pelala. +. 4. Umliellula fruclifera. 5. Mericarpium transsnctum. -\-. 6. Mericarpium exlus visuin. -|-. 7. Merirar]iiuni inlus visuni. -}-. ′. 6. Thysselinum (HotTin. Umb. 153. pro genere) Gren. Godr. Franr. I. 690. Calyiis limbus niinule evolulus. Merirarpia jiigis laleralibus valde dilatalis. Villae non pellucentes sc. non nisi mericarpio valde humefacto. Involucri squainae plures. 17. P. palustre Monch Meth. 82: caule sulcalo, foliis tripinnaiipartitis parliiionilnis llneari- lanceolaiis acuminatis mnrgine scabriusculis, involucelli squamis margine membranaceis.. Tliysse- linum palustre Hoffm.^ Umb. Gen. I. 134. Seliiiuin palustre L. fl. suec. ed. 2. t. 86. Selinum sylvestre Jacq. auslr. 152. Selinum Thysseliinini Crantz auslr. 170. Thysselinum Plinii Spreng. Umb. 69. Peucedanum sylveslre DC. Prodr. IV. 179. Thvsseliniim sylvestre ?L.", Th. paluslre Hoffni., ?Th. angnstifnlium Riv." Rchb. Exc. 4.53. Tliyssclinnm Schivereckii fiess.! En. Volh. Thysselnium intermediuin Bess.! Sched. ?Seliniim inlermedium Bess. Prim. Fl. Galic. ! Ex solo compaclum, seu flaccidnni. Petala alba. Niinc cum Selino Cirvifolia confusum. Cf. supra. Crescit in pratis humidis, in sylvis humidis, ad fossas, stagna. Aestatc. q In dilione exceplis plagis raaxime auslralibus. In Dalmatia non indicalur. Tab. 125. MCMLXVI. Caulis summitas poslposito folio seclo, partitionibus qnibusdam non delineatis. 1. Flos. -|-. 2. Mericapiuin exlns. -f. 3. Idem inlus. -|-. 4. Idein inlus, hume- factum. 4-. 5. Mericarpium transsectum. -\-. 6. Idem valde maturum, secedens prope Archan- gelicae more. -{-. ′. 7. Taeniopetalum Rchb. fil. Calycis limbus minute evolutus. Mericarpia jngis lateralibus angustis, lolo pericarpio quasi suberaceo. Villae oinnino non pellurentes, commissuralos vulgo bigeminae (nunc pellucenles). ! Involucrum squamis paucis. ! Petala vitlala. Vaginae et vultus magis Ferulae, sed petala et fructus angusti Peucedani. 18- P. arenarium W. K. Hung. I. p. 18. t. 20: glancum, foliis tripinnatiparlilis parti- tionibus cnnenloligulalis npiculatis, ambitu Inminne delloideo oblongo, cnule subsulcnlo siiperne pani- culalo ramoso, vaginis abbreviatis amplis nunc a])ire nudis, nunc lainina lineari seu pinnnparlita, pelalis (luleis) univillalis. Crescit in arenosis Hungariae! Aestate. n. Auf sandigen Anliohen des Peslher Comitats, bei dem Waitzners Granz-Wirlhshau und auf dem Landgute Lorenlz, bei Veresegyliaz, nn d^r Land- strasse zwischen Velses und Alberli Sadler! Laiig! (Eliain comin. a b. MielichholVr!) ' Tab. 117. MCMLVIIl. Caulis summitas poslposilo folio. 1. Flns. -\-. 2. Flos sterilis de- jeclis petalis et slaininibus. -|-. 3. 4. Petala expansa. -f . 5. Fruclus. -f-. 6. 7. Idem intus. -}-. 8. Discus sujierne et calycis denles. -\-. 9. 10. Diarhenia transsrrla. -|-. 19. P. Weumayeri: glaurnm, foliis Iripinnalipartitis, parlitioniluis rhachi alnta tripartilis, partilionibus Innceis acuminalis, ambilu laminae ohlongo, caule subsculcato seu esulci, superne t)4 ramoso vajjMni;: amplis apice apiculalis, petalis (alboviridulis flavidis) mullivitlatis. Taeniopetalum Neumayeri Vis. Dalin. III. 49. In Dalmatia. ,,Hab. in vineis rupestribus insulae Jaklian prope Ragusa unde primo misit l"r. Ncurnayer; etiam in monte Dinara legit Docl. A. Mazzolini. Flores ab aestale in aulumnum." De Vis. I. c. Cl. Auclor specimen a Neumayero leclum benigne mibi dedil. Egregium foliis veluslis nifis. Tab. 116. Mr.MIAlI. II. 111. Caulis summitates. IV. Folii pars. 2. 3. Pelala iiiUis. + 4. Pelaliiin cxtus. -|-. 5. Mencarjiiuin. -\-. 6. Idem transseclum. +. 7. Idem verlice visiiin + Obs. Haud lubpiilcr ill. aucloris genus reducimus. Addimus, ut ipsum facinmus locutum, quae ipse babel 1. c. 49. Cliur. Calycis margo quinquepartitus, dentibus ovalis acuminalis, margine meinbranaceis Petala subrolunda integra invohita crassa costata, margine membranacea, ultra apicem conlraclum in appendicem siibroluudam membranaceam emarginalaiii expansa. Slylopodium floris coiivexum margine depresso utrinque quinquccrenalum, in Iruclu conicum, stylis erectis brevissimis, stylis rcflexis, sligmatibus gloiiulosis. Fruclus ovali ! oblongus, a dorso cumpressus, margine cras- siusculo plano cinclus, sectione transversali oblongolineari, lepidolo cinereus, carpello ulrinque *quinquejugalo , jugis cxliinis obsolctis vel in marginem abeunlibus. Valleculae proniinulae, viltis solitariis pericarpio lectis. Commissura vittis binis superlicialibus. Columella bipartila libera. Taeniopetalum Neumayeri Vis. Herba glabra, demum rufescens. Caulis compresso-leres, striatus, farctus, bi- quadripedalis superne ramosus, vaginatus, apbyllus. Radix fusiformis. Folia radicalia et caulina inferiora bi- tri- pinnalipartita, peliolis vaginanlibus costisque striatis, laciniis crassiusculis carinatis oblongo lineari- bus mucronatis (in sicco) canaliculalis, media pinnatiparlila, superiora sola vagina petiolari amplexanle, inlegra lata coriacea compressa constantia. Umbellae axillares, et terminales pedunculatae, braclea unica liuearilanceolata aut nuUa vel vagina suprema involucratae, radiis inaequalibus, slriatis 4 ! 12. Umbellae raultiflurae involucello polyphyllo, foliolis lanceolato ! linearibus acuminalis, subtus le- pidotis, inargiiie membrnnaceis paUilis. Pelala exlus inlusque carinata, vilru multum augente trans- specta villis arcuatis ramosis, ad coslam utrinque 2 ! 3 discoloribus. Fruclus utraque extremi- tate truncatus utrinque unialalus, basi foramine orbiculari albomarginati stylopodium conicum excipiente perlusus, sub apice utrinque albocoslalus; calycis dentibus minus ac in flore conspicuis, stylis stylopodii discum crassum persistentem subaequantibus, extus compresfO convexus, et squa- mulis sub vitro convexis nitidis cincrascens, ad commissuram planiusculus vel vix concavus. Villae in valleculis solilariae, sola seclione transversali perspicuae, in commissura superficiales binae, utraque inter fructus axim et marginem fere media. Genus Ferulae affine polius habitu, quam characteribus. Differt enim calyce, petalis et fructu; ab omnibus autem Peucedaneis discrepat epicarpio squamuloso vittas omnino occultante, petalisque ineis ramosis vitlas resiniferas fructus simulantibus exornatis, unde nomen a Taivia, vitla. Obs. Vidi pericarpium papulosum. Squamulosum non dixerim. Rchb. f. XLV. Tonimasinia Beriol. Fl. ilal. HI. 414. Flores polygami, umbella terminali primaria viilgo maxima fertili, umbellis lateralibus vulgo fatuis. Galycis dentes anthesi evoluti. Petala involula, lacinula haud ita alle implicita, ac in 65 Peucedanis. Fructiis praecedentis {j;eneris, sectionis Selinoidis. Carpopliorum uti in ilio genere bi|iRrtilun) (Rarissinie monslrose inlegrum apice bifidum observatum : Tab. 126. fig. 7.). Genus me judice iuvalidissimum, cilissime delendum nisi 'quis meliores afferl characleres. Viro rnerilissimo iii. Tommasini non dignum, cui genus probuin dicandum eril. T. verticillaris Berl. I. c Angelica verliciliaris L. Mant. 217. lin|ier,iloria verliciliaris DC. Fl. Fr. IV. 287. Oslericum verticillare Ikhb. Exc. 455. Peucedanum verlicillare K. Umb. 95. Jacq. h. \'ind. II. 130. Hominem alta pulcherrima Umbellifera. Caulis leres subliliter slriatus, pruinaliis rufus. Foliorum vaginae amplae. Laininae Iripinnaliparlilae. Partiliones subsessiles seu liedicellalae, triangulae, trilobae, ]iinnalilobae cuiii impari inaequaliler rectangule seu oblique serra- tae. Involucrum nulluni. Involiicelli squamae nullae seii paucae. Petala alboviridula seu flavo- viriduia. Crescit inler lapides torrentiiim in alpinis ac siibalpinis regionis piaeserlini traiisal|iiiiae ac Hungariae. Aeslate. 4. Prope Dissentis Rhaetiae E. Thomas! ! Botzen: im Eisackbett v. Haus- mann! Fassa Facchini! ! (Tomezliov bei Laibacli Fleisclimann!) ! Sauerbriinn in Ungarn Bilimek! Tab. 126.MCMLXVII. Caiilis summitas. Ap(iosila pars folii. 1. Discus epigynus et calycis dentes. -J-. 2. Pelalum- +? 3. Mericarpium cxtiis. +. 4. Mericarpium inius. -|-. 5. Meri- carpium Iransseclum. -|-. 6. Carpoj>horum noriuale. -f . 7. Carpophori apex abnormis. -\-. XLTI. Auetlmm (L.) Hoflm. Umb. 117. Flores subpolygami. Calycis limbus objolelus. Petala bene involuta, lacinula non alte im- plicila. Siyli prima anthesi papuliformes, demum elongali. Diachenia nlrinque depressa costis lateralibus extrorsis dilatalis, coslis interiiis paulo promiiiulis. Valleculae villis solilariis. Carpopho- rum bipartitum. Ex cl. Koch Syn. ed. p. XXIV. difl'ert ob ?petala Iruncata, arcle involula", quae in Peu- cedano dicla ?pelala obcordala vel subrotiinda, in lucinulam coarctata, plana vel siibiiicurvala". Ex cl. De Candolle IV. 176 et 185 in Peucedano calycis niargo quinquedentalns. Petala ubovala in laciuulam iiiflexam coarclala emarginala vel subinlegra. Mericarpia jugis subaequidis- tantibus, 3. iiilerniediis filiforinibiis. In .4nelho ideni: calycis margo obsolelus. Pelala subroliinda inlegra invohita, lacinula subquadrala retusa. .Mericaipia jugis aequidi>laiUibus, 3. inleriiiediis acute carinatis. ! CI. Ite Visiani prope idem cTffert. ! Nec aliiid qiiid liabenl cl. Grenier fc Godron. Tandem ill. Deniham siinplici sua methodo candide liaec affert: (Handbook uf bril. fl. 1858. p. 255): ,,Tlie Dillseed (Anethnni graveolens), oflen ciillivaled as a condinient, has the fruil of a Peucedane willi Ihe fine leaves of a fennel. Discrimen a petalis desumplum, quid valeat, bene observandum px labula iiostra Peucedani officifialis (Tab. 112. j. ! Mericarjiia jugis filifoiniibiis, ...jugis argulis" iii Anellio nihil valenl, cum in Peucedanis aeque argula occurrant (Cf. e.xempli gralia P. au.-triaciim K. l.ib. 122., P. Oslru- thiuni K. I. 123., P. carvifoliuni Vill. I. 113). Dnm baec scribo uuum mericarfiium repeiio, qiiud in altero lalere comuiissurali iinani dimi- dianique vitlam geril. Geniis vix servandum ciediderim. Icon. flor (;eiiii. X.XI. 9 66 A. g^aveolens L. Sp. 377. Pastinaca Anclhum Spreng. Schiilt. Syst. VI. 587. Anelhum ininus Gouan III. [i. 20. Selinnm Aiielhuiri Kolli. tl. Geiin. I. 143. l'lanUi anniia radice semi- fusiformi albldobrunnea. Caulis iisque quadripedalis, vulj,'0 bipedalis, albidoviridique strialus, pruin.iliis, siiperiie ramosus. Foliorum laininae in vaginis ani[)lis, pruinalis, hyalino margine, tri- piniMiipartila, parlilioiiibiis capillaceis superiie canaliculalis. Uiiibellae am[ilae radiis usipie Iriginta. Involucra et involucella omnino desiderantur. Flores lulei. Crescit inler segetes regionum calidarum. Nobis frequentissime colilur in usuin cnlinariuin praesertim ad Cucumis salivi fructiis condendns. Aeslate. G. III. De Visiani liabet: ,,in hortis et satis circa Sebenico, Dernis, Trau." Equidem nuUa teneo specimina spontanea nisi: Schiinper Abyss. 379! ! Bords du Nil Bovel ! Tunis Kralik! (Circa Aginnum, iibi colitur in nliloriis rusticis Chaubard!). Tab. 127. MCMLXVIII. Caulis summilas apposila parte basilari. 1. Flos superne. +. 2. Slamen. *\-. 3. Pelalum intus. +. 4. Fructus juiiior. -}-. 5. Fructus malurus. -|-. 6. Discus epigynus cum stylis superne. -{-. 7. Umbeliula fruclirera. -|-. 8. Mericarpiiim exlus. -}-. 9. Me- ricarpium inliis. -}-. 10. 11. Mericarpia transsecta. -f. XLVII. Heracleum L. Gen. pl. ed. 2. p. 98. Flores polygami*): Calycis limbiis niinutc quinqiiedentalus seu omnino oblileralus. Petala flabellata bifida seu rhombea seu unguiculala, semper cum lacinula iiitlexa, externa in aliis specie- bus radianlia. Diachenia valde depressa, margine plaiio depresso. Viltae clavatae abbrevialae, raro (in H. auslriaco L.) adeo lectae (more Peucedani paluslris), ul non conspici pos.-^int. Cur- pophoium bipartitum. Obs. Cl. Godron in Gren. Gndr. Fr. I. p. 697. Wendliae Iribnm describil: ?bandeletles toules obliterees." Ego in H. minimo Lain. nmnes reperio, licel hrevissimas illasqne, qiiae in com- niissiira, oiiinino a pericarpio teclas. Timeo, ne plures auclores de vittis scripserint, i[ui cullro abliorrueriiil. Qui cullri non est aniiciis, ilje Umbellileras fiigial. Genus valde difficile ob polyinorfihas quasdam species. Ovaria primiim l)is[iidula, dcmnm laevia. Petala adeo |iolynioijilia , ut characteres ex illis vix possint saini. Tamen species in eo videnlur constanles, ul radianles nuiii([iiain eradialae occurranl. Cl. Facthini in libro. ,,Zur Flora Tirols. I. Hefl. Dr. Facchini's Flora von Siidlir'il. Mit einem Vorworle und Anmerkungen von Fr. B. von Ilaiismann pag. 32" haec habet: (Jl. Crantz Heraclia auslriaca ad unicam speciem, unica excepiione, reduxil; bene quidem et ex observalione nalurae quamvis nomine non salis aplo indilo, Heracleuin pioleilorme vocans (slirp. auslr. p. 155 ! 8). Bolanicis xerographis facile est ex variis formis aliquas sejungere eHamquain species di- stinctas proponere et describerc, cum quid nalura feral ipsis plane igiiolum sil, contenli paucis spe- ciminibiis ob planl.ae molem male siccatis et imperfectis, ex qiiibus formaium nexus minime elucel. Deproinunt notas ex foliorum forma et divisione, ex fructns forma el vitlis el utrorumque pube, ex petalorum forma, et relaliva magniludine, et colore. Verum si naturam viventem polius, quain sicca specimina, corrupta cadavera investigare voluerimus, reperimus distinclionis notas a scriplo- ribus adhibilas omrii ex parle per gradus conlinuos omnino confluere. Folia magis vel minus *) Cum a ptimitiii! (lores polygamos allulerlm, afferam. Sed vix crediderim, ullum discrimen a tlo- rihiis polygainis pelendum, cum prope ubiqiie occurrant el forte saepe ab ipso solo pendeat, num multi, rium pauri, nnm niilli flores falui. 67 pubescentia pube molliorn vel asperiore, in quinque veJ tria foliola dividunlur peliolis parlialibus longioribus vel brevioribus, vel profundum ad petiolum communem fere parliunlur, vel minus pro- funde inridunlur, vel brevi Iraclu. Foliola vero vel parliliones, magna et maxima vel mediocria, lala el brevia, angusta, elongala et atlenuala, obUisiora vel aculiora, et acuminata deprehenduntur, margine brevius vel prolnndius incisa el lobata. Fruclus non admodum variant forma; tamen ex hac levidensi varialione distincticmis notas pelere non desierunt. Fruclus pubis praesenlia vel copia aeque ac in foliis variare par esl. Perspicere debuerunt rem ancipilem esse ex praesentia vel de- fcclu notas siatuere, cum fruclus eam exuanl citius vel serius. PericRrpiorum viltae variant quando- que Jongitudine vel in nno eodcmque liemicarpio. Ajanl commissnrales deesse in H. alpino et austriaco, quae saepe ulique exislunl el aeque magnae ac in ceteris Heracleis, quam rem tolam Cl. Gaudinus de H. alpino confirmavit (Fl. Helvel. U. 321). Flores in Tirolensibus radiantes quidem; at lalis est dilferenlia, per gradus conlinuos. inler multuni et parum radianles, ul isti magis ad flores non radiantes accedant quam ad valde radianles. Hinc ab istis furmis dilTerenlia specifica nulla desumi potesl. Quam inanis et condemnenda in universum res sit coloris diver- sitas in floribus quae dislinclionis fnndamenlum dncent Violae tricoloris, Areliae alpinae, Ajugae pyramidalis, aliarumque plantarum. His praemissis nobis videlur conducere mediam viam ingres- suris, non unicam, ut fecil Cranlz, sed duas ex Tirolensibus Heracleorum formis species sta- luere, H. Sphondylium L. et H. asperum M. B. et auctorum fl. germ. Erunt vero hae lam- quam speciei suinmae subordinalae (subspecies barbaris), quae reapse per formas inlermedias pro- gressive conlinua connectimtur, sed facilioris sludii causa artificialiler et arbitrarie distinguunlur. Isthac conslruclione ad Heracleum Sphondylium perlinent: H. Sphondylium auclorum, flaves- cens auctoriim, H. sibiricum auctorum, H, auslriacum L. cum synonymis ad isla relatis Ad H. asperum: H. Panaces Berloloni, H. asperum aucl. flores germanicae, quod respondel H. Polh- niano Bertolonii. ! Herarleum elegans, fohohs niultilidolacinialis, ex Velte di Fellre, mihi dubiae cognalionis esl, foliis ad Sphondylium, celeris, insiiper et loco, videlicet alpino, ad H. asperura accedens. Non enim praetereiindum reperiri formas certe ad H. asperum spectanles foliis varie et profunde incisis et lacinialis. Observanduni praeterea dislinctionem inier fblia pinnala et sim- plicia omnino fulilem esse, cum reperianlur, quae allero lalere foliolis dislinctis et remotis, aut pinnata, altero foliolis ala lata, quin el lalissiina, conjunclis; ergo pinnata et simplicia ad unum peliolum." ′. 1. Sphondylmm DC. Prodr. IV. 192. Cornmissura manifesle bivitlata. Flores ex- terni radianlcs, Folia pinnaliparlita. (Pelala alba.) 1. H. Sphondyliam L. sp. 358: foliis pinnatiparlitis infra bispidulis. Sphondylium Branca Scop. Carn. 204. Engl. Bol. 939. Hayue Arzw. VIL 10. Iv. Umb. 107. Gaud. II. +. 4. Riv. 4. p. elegans K. Syn. ed. 2. 338: folioriim partiiionibus ligulalis pinnalilobis pinnatifidisve. H. elegans Jacq. Austr. 175. ?H. Panaces L." Rchb. Exc. 457. fid. Koch (Mihi non oranino liquet.) Crescit in pralis lolius ditionis, etiam in subalpinis. Aestale. c''- In Dalmatia indic.ilur a cl. De Visiani. Tab. 128. MCMLXIX. Caulis summilas poslposilo folio. 1. 2. 3. Flores varii supcrne. -f-. 4. Flos telrapelalus. -\-. 5. Idem filamentis inflexis. -f. 6. Flos infra, ut videas ovariiim hispi- dulum transseclum. Tab. 129. MCMLXX. 1. 2. Mericarpia malura exlus. -j-. 3. 4. Mericarpia matura inius. +. 5. 6. Mericarpia transsecta. -f-. 7. Carpophorum. -f. I. Rhizoma. p. elegans K.; Tab. 129. MCMLXX. II. Caulis summitas postposito folio. 9* 68 2. H. Fanaces L. Sp. 318: recedit a praeceilculi luliis iiircrne rnolliter liiniiginosu pilo- -snlis. ! Niiin species? Vix! ! Nuni pianta Linaei? ! N(!Scio. Uicit liuec: ?Caulis crassilie, quanla vix pollice et iiuiice coinprehendi ipieat pru|)e radiceni, nifescens, siilcaUis, una cum vagi- nis roliorum, quae ambo iiiferne pilis rijiidiusculis rellexis scabra; altiludo lere iiuiuana. Folia allerna (vagina ainpia ventricosa) insidentia petiolo brevissimo, inox tripiici; laterali petiolo utrin- que insidel folioiiim circumscriptione cordatiim, acuniinatuiii, tripiici sinii ullra mediiiiii ulrintjue incisuin el praelerea profundius serratum el iteruiii lenuius serraliim, iobis omnibus aculiusculis. Foliolum hoc parum rugosum, laeve, subtus vix manifesle tomentnsum. Peliolo intermedio tria foliola insident, quoruiii lateraiia sessiiia, praecedentibus aequalia, sed ialere exteriori angusliora. Quinlimi vero foiioium impar majus est, sed praecedeiitibus simile et profundius sinualum. Um- bellae ex singuiis aiis terminalibus altiores singulae. Invoiucrum universaie paucis foiiolis persisten- tibus, partiale pluribus angustissimis brevibus. Uinbeila copiosa, ampla. Coroiiae aibae, radiatae, niagnae. Omnes Hoscuii fertiies. Semina ovalia, paruiii convexa, iitrinqtie lineis 4 obscuris nolata. ! Habil. in alp. Apenninis, ego e Sibiria habui. ^ ranus jj.." Specimina, quae valde dubius luic retuli: Auf Wiesen, ain Forenzi bei Corlina, Ampezzo- Ihal, Siidtirol. Papperitz! Bei Breth am Prediel. Juiisclie Alpen. 12. Juni 1843. Papperitzl (Specimen depictum.) Nanos, Freyer! Tab. 132. MCMXXIII. Caulis summitas cuin fuliu iiiferiori poslposilo. 1. Fruclus. -|-. -|- -|- Folia inlegra : lobala seu fissa. 3. H. Pollinianam Bert. Ital. III. 433: foliis radicahbus cordato obloiigis, vulgo aculo septemlobis, uiniiqiie asperis ac viridulis, vittis subaequaiibus. ?H. asperuin M. B." Rciib. E.\c. 457. Ileracleuiii pyrenaicum Poll. iiort. el prov. Ver. pl. nov. p. 8. Heracleum alpinuiii Poll. Ver. i. 338. lleracieuni ampiilblium Poll. Ver. i. 339, non Lap. Crescil in Dalinaliii, in Tirolia auslraii ac in alp. Juliis. Aeylate. zj.. Alpen in Fiemme und Fassa. Facciiini! Marmolata iin Fassalhnl Pa|iperilz! ! Ain Morescli: Julische Aipen. Papperitz! ! In pascuis monlium Vellebilli, et in apricis petrosis Oiien. De Visiam! Tab. 13.5. MCMLXXVI. CauJis summitas et fulium inferius. Ap])0sila iimbelliila fructifera. 1. 2. 3. Pelala. -+-. 4. Ovariiim junius. -f . 5. 6. Meriraipia exlus. -f . 7. Mericarpium extus nionstrosum: pro vallecula unn adsiint diiae valiecuiae, utraijue evitlala. Vitta una iiormalis, uiia oinnino abbreviala, una duplex, abbreviala. 8. 9. Mericarpia intus. -|-. (4.) H. pyrenaicam Lam. Dict. I. 403: foliis radicaiibus subcordato oblongis, oblusalo septenilobis, iiirr.i iiiolliter albiiluqun lomentosulis, vitlis valde clavali^. H. amplifoliiiin Lap. Pyr. tab. 79. 80. Comparandum additur, quod cum praecedenti non idem crediderim. Siiecimina mea ex, monte Pyrenaeo. A i'enlree de ia Vai d'Eyni's iu pralis. Aug. Endress! Vallee dii Lys. Aunier! Tab. 133. MCMLXXIV. Caulis siiiiiniilas et lolium inlerius. Ad dexlram flos superne, ad sinistram duo fruclus -|-. 5. H. palmatum Bauing. Transs.: foliis transversis subpaimato acutilobis septem-, usque novemlobis, lobis acutis pinnalidenlatis, serratis, subtus nioilibus pilosulis, vitlis valde clavalis. Vaginae breves valde cucullatae, sericeo arachnoideae. In Transsylvania: ad rivum alpinum e lacu To Sziatoi superiori emanentem sub alpe Retyezat in Collu Hiinyadensi. Aiig. Heuffel! Hiynald! (In herb. ill.; Episcopi Dr. Haynaid ac lieibario pro- Prio). ! In Bannatu ac Bucowina hd. cl. Neilreicli. 69 ? Tali. 130. MCMLXXI. Unibella fiostpusila porlione superiori foiii. 1. 2. Squniiiae involu- cellares. +. 3. Flos superne. +. 4. Fruclus juvenis. +. 5. Mericarpium transseclum. +. 6. Mericarpiiim extus. +. 7. Mericarpium exlus monstrosuin, valieculis tribus, vitlis tribus. +. 8. Mericarpium inliis. +. 6. H. alpinum L. 359: foliis radicalibus cordato palmatis quinque- usque septemlobalisj lobis obtusalis seu obtuse aculis serralis, infra parce pilosulis, vittis externis clavalis siibaequalibus, internis brevissimis, translucenlibus. Species vulgo humilis, foliis parvis palmatilobis valde insignis. Num Heracleum PoUinianum, pyrenaicum et alpiiuim ad oandein s|ieciein perline;inl, ego nescio. Nec de re judicare auderem. III. Koch nullas seu laiilum ad apicem coinmissiirae vitlas reperil. Equidem in speciminibus meis easdem semper reperi licet minime dubius de cl. Koch sagacitale. Crescil in pralis .Jurassi Helveliae. A. b. Kocb eliam in Vallesia indicatum. Aestale. -n. Qiiaiuor specimina Tliomasiana ,,Mont Jura". Unum Schleiclieiianum. Tab. 134. MCMLXXV. Caulis floridus et fructifer postpositis foliis duobus. 1. 2. 3. 4. Pe- tala. 5. Fruclus. +. 6. 7. Mericarpia intus visa. +. ′. 2. Euheracleum fH]. Prodr. IV. 191. Omnia praecedentis seclionis, sed Hores omnes prope aequales (vix radianles) et petala (lavoviridula. 7. H. sibiricum L. 8p. 358. b. longifolium K. Syn. I. 338: folionim partilionibus angustis. H. lonyifulium Jacq. Auslr. 174. H. flavescens Bess. Galic. L 210. Crescit in Lithuania: Wilna Gorski! (Iii moiilibiis Veslrogothiae J. Lange!) ! Habeo etiam Ciscaucasicum: Holieiiacker U. J. 1842! Plaiila diu ac salis superque dubia Quae il. Faccliini dixil, ea supra cilavi. Cl. Neilreich (Nachtrage zu Maly's Enumeralio p. 201) haec habel: ?H. sibiricuin L. oder docli die in Oester- reich dafiir geliallene Pllanze ist nach ineiner Ausichl niir Varietat des H. Sphondylium L. (Neilr. Nied. Oestr. 634) und diirfte in subal|iinen Gegendeii einzeln iin ganzcn Gi'biete vorkommen. Siiniliter affert cl. Wimmer (Schles. dritte Dearbeitung 452): .,Iin Gebirgi' koiinnl die gewohnliche Form mit breiten Blalllappen und Zipfeln; iiii.l die-e oft mit violetti^n Slaiibbi'iilelii vor, welche inan unler dem Niinen H. elegans lie;.!i'eifl; ausserdem eine zweite mit liefer gelheillen Blatlern nnd schina- lern Ab-chniiien derselben, welche wir fruher als H. sibiricuin aiilfiihrlen. Alleiii lelzlere findet sich anch hier und da in der Ebeiie; diejeiiigeii Keunzeichen, wodiirch diese Forinen iiiiterschie- den werdi:n zii konnen srliienen, erwieseii sicli bei genaner Belriichlung als unbesliindig und ich glaube dalier, dass alle diese nur als Fonnen elner Arl nngesehen werden konnen, eine Ansicht/ zu der auch uusern Freund Rilschl iii Poseii seine sehr geiiaue Beobachtung dieser Ge- wachse geluhrl hat. Ob 11. sibiricum Linnes verschieden sei, iniiss dahin gestellt blciben. Cl. Godron et Gren. (Fl. Fr. I. 695) novam speciem slalimiil: H. Lecokii Godr. & Gren. Haec liabenl. ,,L' H. sibiricum L. est voisin dn celte espece; mais il s'en dislingue jiar ses petales ovales-lanceoles, atlenues aii sommet, non ecliancres; par ses fruits de moilie au moins plus petils; par ses feuilles bien inoins developpees, pubescenles en-dessous, mais non cendrees- tomeiiteuses; par ses liges bieii plus greles et moins elevees." Mihi omnia, quae praeter citata teneo specimina, sub Heraclei sibirici nomiiie accepi, omnia ad vulgare IL Sphoudylium perlinere viiientur. Quae contra antea citavi, ea luihi bene differre visa. Tab. 131. MCMLXXII. I. II. III. Caulis sectus postposito folio inferiori. IV. Umbellula florida decisis floribus salvo uno. +. 1. Fructus juvenis. -f-. 2. 3. 4. Pelala. +. 5. 6. 7. Meri- carpia exius. -;-*. 8. 9. Mericarpia intus. +. 70 ′. 3. Wendtia DC. Prodr. 18. 194. Florcs railiantes. Vitlae comini,ssurnios tectae, seu uon peliurenlfs. 8. H. aastriacam Jacq. Austr. lab. 61: foliis pinnatipartitalis seu tripartiii.s, pelalis albis, fructu demum calvo. Splioiulylium Austriacum Scop. Carn. ed. l^. \). 204! Crescit in alpibus ac subalpiiiis imperii austriaci. Hungaricum non novi. Aeslale. ti. Tab. 136. MCMLXXVII. Planla. 1. Flos radiaJis. +. 2. Flos disci. +. 3. Fruclus ju- venis. +. 4. 5. Mericarpia exlus. +. 6. Mericarpium intus. +. 7. Mericarpiuin transsecluni. +. Vides villas. 9. H siifoliQm Rchb. Exc. 456 : recedere visum pelalis roseis, fructibus seraper hispidulis. Tordylium Sylolium Scop. Carn. ed. 2. V. 1. 194. Tab. 8! ! Nescio num sit species sincera. Fruclus maluros non habeo. Folia quodamniodo accedunt ad illa Pimpinellae magnae. Crescit in alpibus Austriae. Aeslale. n.. Trauenstein bei Gmunden in grasigen, schatligen Schluchten. Papperilz! Hallstadt in Oesterreich; am hohen Plossen. Papperilz! Wocheiner Alpen. Noe! Idria: Slorshez Alpe. ! (Nescio quis legerit). Oberkrain: Begunshza und Galiza Alpe. Freyer! Tab. 127. MCMLXXVIII. 1. Planta. 2. Fructus juvenis. +. XLYin. Pastinaca T. Inst. 319. t. 170. Fiores polygami. Calycis limbus obsoletus seu minute quinquedentatus. Petala suhrotunda, involuta, non inllexa. Diachenium planocompressum margine expansum. Coslae lenuissimae, me- diae aequidistantes. Valleculae univittatae. Viltae elongatae, acutae, solitariae. Carpophorum bipar- litum. ! Pelala lutea. 1. P. sativa L. Sp. .376: foliis pinnalipartitis, parlilionibus approximatis, oblongis ova- tisve serratis; supra calvis nitidis, infra pubescenlihus. Hayne Arzw.. VH. 16. Selinum Paslinaca Crantz Auslr. 160. Anethum Paslinaca Wib. Werlb. 911. Culla gaudet radice eduli carnosa. P. saliva Mill. Dictn. 2. Dicitur a quibusdam ex Oriente ad nos venisse, sed prope omnes auctores, europaeara habere videntur, eliam cl. A. De Candolle in Geographie botanique. Tab. 141. MCMLXXXII. 1. II. Caulis sectus. III. Folium radicale. +. IV. Radix cuita. 1. Ovariuin junius. +. 2. Pelalum expansum nervis delineatis. -|-. 3. Petalum positione natu- rali. +. 4. Stylopoilium superne. +. 5. Mericarpium extus. +. 6. Mericarpium inlus. +. 7. Mericarpium transseclum. -f-. 2. P. opaca neinh. ap. Horn. Hort. Hafn. II. 91 : foliis pinnalipartitis, partitionibiis ap- |iroximatis, oblongis ovalisve, serralis, opacis, ulrinque pubescentibus, P. urens Req. in Gren. Godr. Fr. I. 694. Fiume Bernhardi! Monle Maggiore Noe! Agram Schlosser! Botzen Facchini! Vintschgau Tappeiner! Tab. 142. MCMLXXXHI. I. Caulis summita.s. +. II. IIL Folii secli parles. +. IV. Um- bellula fruclifiTa. 1. Flos. -|-. 2. Fruclus. -}-. 3. Mericarpium transseclum. +. 3. P. Fleischmanni Hlad. in Koch. Syn. ed. 1. p. 307: foliis bipinnalipartllis, partitio- nibus dislantibus, laciniis approximatis obloiigis acuminatis. ! Planta gracilenta a praecedenti diversissima. Crescebal in Carnioliae monte Schlossberg Labaci. Hladnik! Fleischmann! Freyer! Croal. Fiume Noe! Aestate. g- 71 Tab. 140. MCMLXXXI. Planlae .suinmilas apposila parte cauli.s ad sinislram ac folio infimo postposito, 1. 2. Petala. -f. 3. Mericarpium extus. -f. 4. Summitas diachenii. -}-. 5. Meri- carpium intus. +. (Sphalmate 9 pro 5.) 6. Mericarpium transseclum. +. 7. Siylopodium su- perne. -}-. (Sphalmate legis 10 pro 7.) ! Flos. -|-. IL. Tordjiium L. Gen. 330. Flores polygami. Calycis limbus quinquedenlalus nunc obsoIetu.s. Petala cuneato obovala, bifida, sae|ie vaMe inaeqiialia, cum lacinula inflexn. Dinchenium a dorso planocompressum, vix fornicalum, maryine incrassato abrupto praeditum. Costae mediae humillimae, aequidisiantes. Valle- culae 2 ! 3 viltatae. ′. 1. Eutordylinm DC. Prodr. IV. 197. Viltae in valieculis solitariae. Pelala radiantia asymmelrica. 1. T. maximam L. Sp. 345: strigosuin, caule basi simplici, foliis radicalibus pinnati- partilis, petalis extus pilosis, fructibus limbo non seu obsolete crenatis, setosis, slylis setulosis, involucelli squamis unibellula^ subaequantibus. Jacq. Austr. 142. Crescit in cnllibus, iiiler frutices, in sejiibus in ditione australi ac media: Hercyniam usque. Aeslate. 0. ! o (0 Tab. 139. MCMLXXX. 1. IL Planta secla. IIL Urabella florida. IV. Umbolla fruclifera submalura. V. Umbellula fruclu maturo. -|-, 1. liivolucelli squama. -f. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Petala varia. 10. Frucliis Junior. -|-. 11. Fniclus malurus limbo incrassato Hasselquistiae more planissimo. -f-. 12. Mericarpium transeclimi. -f . 13. Mericarpium inlus villis geminatis. +. 14. Meric,Hr|iiuin inlus viltis solitaiiis. -1-. 15. Stylus. -|-. 16. Seta ex fructu. -|-. 2. T. officinale L. Sp. 345 (excl. syn.): puberulum, caule a basi ramoso, foliis radi- calibus cordiito trianyulis crenatis, petalis extus calvis, stylis calvis, fruclibus extus papulis clavalis onuslis, involucelli squamis umbellulas superanlibiis. Tordylium microspermum Ten. App. Sem. h. Neap, 1827. ?T. apiilum Col." Rchb. Exc. 452. exsicc. 340. Tratt. Planl. Portsrhl. ib. 2. Sibth. Sm. Graec. tab. 267. Crescit in Dalmalia. Vere. 0. Tab. 138. MCMLXXIX. L Planta secla. IL Umbellula fruclifera. 1. Flos a lalere. +. 2. Flos foecundus su|)erne. -(-. 3. Flos slerilis superne. -|-. 4 ! 9. Pelala. -|-. 10. Fruclus junior calycinis dentibus evolutis. +. 11. 12. Fructus juniores denlibus calycinis non evolulis. -f . 13. 14. Mericarpia extus. -(-. 15. Mericarpium inlus. -\-. 16. Mericarpium transsectum. -f-. 17. Fructus a latere. -f. 18. Carpophoruin. -f. 19 ! 22. Papillae fruclus. -|-. ′. 2. Coudylocarpas DC. 1. c. 198. Villae plures. Pelala radianlia symmelrica. Con- dylocarpus Hoffm. Umb. 1. 202. 3. T. apnlam L. Sp. 345. (excl. syn. Col.) Tordylium grandillorum Moench Melh. 78. Condylocarpus aiiulus HotTin. I. c. .\nnuum. Molliler pilosulum. Folia pinnaliparlila cum inipari. Partiliones coidato triangulae |iinnatilobae creiiiilalae; partilio lerminalis Iransversa. Folia summa cuneata Iridentala.' Umbellae longiradiatae. Involucrum abbrevialum, ex squ^-imis.setaceis. Invo- lucella flores haud aequanlia: petala radiantia in floribus solilaria (in [iraecedenli plaiita geniina) aequalia, sc. symmelrica. Mericarpia extus et iutus clavalo papillosa. Costae vix discernendae. 72 Cre.^rit in lillorr ailri:iliio pt isliiaco. Verc q. Iti rialniiilia viilpare. In Islria: Pola & Veniita Tomnia.?ini! S. llelena Barbaiia. Scoi;lio S. Pielro. Pa|)[)eritz! Tab. 137. MCMLXXVIII. II. Planla. III. Umbella Irnclifera. 2. Flos ra.iianle |iel.)lo. +. 3. Flus demto nno pelalo. -|-. 4. 5. Pelala. -f-. 6. Fniclus junior. ^. 7. Mericarpinm extu.s. -)-. 8. Idem transsecluin. -f-. 9. Albumen Iranssectuin. If-. 10. Frucliis superne. -|-. 11. Idem a lalere. +. 12. Mericarpium inlus. -{-. 13. Papnlae duae. _[-. Tribus YII. Silerineae K. Umb. 84. Fruclus a dorso compres.sus, coslis laleralibus mericarpioruiii exlernis marginantibus crassis, conliguis. Mericarpia coslis primaiiis elevalis, secundariis bene evolulis sed iniiioiibus. L. Siler Scop. Cani. I. 217. Calycis limbus quinquedenlatus. Petala nnguiculata, lamina in lacinulam inflexam evolula. Fructus a dorso compressus. Juga mericarpii primaria obiusangula, laleralia marginanlia; juga secundaria iiiinora. Fasciculi in jugis primariis angusli, subelongali. Vittae (mihi mediae trian- gulae obviac) singulae; commissurales ntrinqne singulae, seu geminae sen una el diniidia. S. trilobum Scop. I. c. Cranlz a. p. 186. 8. aquilegifolium Garln. Fr. p. 92. t. 22. Angelica aqnilegifolia DC. Fl. Fr. IV. .306. suppl. 508. Laserpitiiim aquilegifolium Jacq. a. 2. p. 29. I. 147. Planta exaltata. Fibizoma bene romosiim. Caulis et folia inferne glauca. Folia triternata laminis oblongis trilobis, crenalis. Crescit inter frntices. ad oras sylvarum. Aeslale. y. Hildesbeim Oslbaus! ! Butzbacb in der Wetleran Gravelins! Heinricbsberg bei Ebersgrub im Kreise Welzlar Lamberl! Bogsborn bei Salzbemmendorf Mavors! ! Kahlenberg bei Wien 20. Juni 1805. (Nescio qnis legerit.) Gralz, Plawutsch v. Piltoni! Freyer! Maly! S. Gotthard bei Gratz Zechenter! ! Wocheiner Alpen in Krain Hoppe! (Eliam ex monte Tauro Kolschy 1836 N. 223!) Tab. 143. MCMLXXXIV. I. Caulis summitas florida -\-. II. Folium inferiiis valde siinplex (vulgo sunt trilernata). IIl. Rhizomatis collum. IV. Umbeilula fructifera. -|-. 1. Flos a laleie. -j.. 2. Idem superne dejeclis slaminibiis. -(-. 3. Mericarpiuni exliis. -f. 4. 5. Mericarpia inius. -|-. 6. Mericarpium Iransseclum. -|-. Trib. Vin. Thapsieae K. Umb. 73. Fruclus a dorso compressus vel subdidymus. Mericarpia jiigis prirnariis qiiinis filiformibus, iiunc paulo selulosis; laleralibus plano commissurali imposilis. Juga secundaria filiformia, exleriora alata, nunc omnia alata. Fructus vel octo-, vel quadriidalus. LI. Laserpitinm L. Gen. 344. Calycis hmbus quinquedentalus. Pelala cuneato obovata cum lacinula indexa. Merirarpia a dorso bene depressa, jiigis primariis filiformibus, scciindariis quaternis omnibus bene alatis. Valleculae sub jugis secundariis univillatae. Carpophorum biparliliim. 73 ′. 1. Platyphylla. Foiiorum parliliones laUe in(iinae sallem cordatae. 1. L. latifoliam L. Sp. .?56: lloribus albis, involucri squamis calvis bene evolutis. Jacq. Austr. I. 146. Planla iisque Iripedalis. Rhizoraa bene comosum, annulaliim, validum. Gaulis teres. glaber, laevis, nunc ramosus. Folia ternato pinnalipartila. Parliliones oblongae serratae marginalae, nunc lobatae. Involucrum bene evolutum squamis linearisubulalis acuminatis calvis. Radii umbellae niinc intus scabri. a. glabram K. Syn. Ed. 1. p. 310. Ed. 2. p. 341 : foliis glabris. Laserpilium glabrum Cranlz Austr. 181. Laserpilium Libnnotis Lam. Dict. IIL 423. b. aspernm K. Syn. I. c: foliis sublus petiolisque scabris. Lnserpilium asperum Cranlz 1. c. 179. Laserpitium Cervaria Gmel. Bad. L 657. Ulraque varielas saepe transitus praebet. ?In regionibus nostris inter varielalem glabram et hirto scabram iimiles reperire non polui, qua de causa eas sub Laserpitio latifolio Linnaei con- junxi." K. I. c! ?Non alia planta majorein hahel cum Laserpilio mox sequente, aut latifolio Linnaei siniililiidinem, iil eliam pro varietalibus haberi possint." Crantz 1. c. 181! ?p. asperum. Gehl vielfarh in die vorige fiher." Neilreich Niederoslr. p. 637! Crescit in collibiis, suhalpinis inler frutices, in herhidis per ditionem auslralem ac mediam. In dilione seplenlrionali periarum. Tab. 144. MCMLXXXV. L Intlorescentia. II. Folium inferius parle decisa +? l'I- Um- belhila fruclifera. IV. Rhiznmatis apex -|-. 1. 2. Flores -{-. 3. Fructiis +. 4. 5. Mericarpia Iranssecla -\-. b. Asperam. V. Umbellula ovariis junioribus. VI Fohum. 2. L. marginatam: floribus flavidoiuleolis nunc purpureo limbosis purpureisvc, involucri sqiiamis calvis nimc subnullis niillisve. a. alpinnm: Iniinilp, foliis bipinnatipartitis (iisque ternato bipinnaliparlitis), lloribus purpu- reis. Laserpitium alpinum WK. III. 253! Laserpitium trilobum Baumg. Roch. Pl. ban. rar. p. 65. Ib. XXVII. Planla hiimilis. Rhizoma crassiuscuhim annulalum comosum. Folia longius peliolata, lamina bipinnatipartita, parlilionibus oblongis serralis, inarginalis, nunc iiiio, nunc utro- que margine lobalis. Folia superiora reducta ; summa (involiicris exclusis) bene vaginata, pinnati- paitila partilionibus linearibus acuminatis. Involucra bene evoliita, selacea, raro subobsolela. Radii congesti intus scabridi. Pelala purpurea, disco nunc luteola. (Verum colores omnes juxla sicca specimina descriptos energice moneo!) b. genninnm: elatius, foliis lernato pinnatipartilis, pelalis flavoviridibus purpureo mar- ginatis. aa. scabrosum: umbellae radiis inlus scabris, foliorum partitionibus ovatis. Laserpitium marginatum WK. I. c. II. 210. bb. Amncns: iimbellae radiis intus scabris, foliorum parlitionibus oblongo elongatis illas folii Ariinci aHinulanlibus. cc. Gandinii: umbellae radiis iiitus calvis. Laserpitium Gaudimi Moretl. Gomoll. fl. com. n. 344. el in boi. ilal. ii. 3. p. 33. Laserpitium liiteolum Gaudin. fl. Helv. II. p. 348. Quolquol fniclus iiidagavi fasciculos seiii|ier inedianos decepi, diim iii praecedenti externos. Et coslae in hoc gibberosae, in illo planiusculae. Neglecla hac nola mere analoraica plaiila haiid ila facile verbis diagnoslice separatur omisso pelalorum colore, cuiii folia licel diveisa laiiien haud bene describi possiiit sphaera anipla omnes lusus ampleclente. Bene de planla disseruit cl. Andrae, v. Schl. Bol. Zcil. 1855. p. 291. ?Laserpiliura margi- natum WK. Pl. rar. Hung. t. 192. (Laser trilobum Bauing. n. 492 und Siler alpiniim Baumg. n. 495.) Alpen von Arpasch und Fogarascli, in letzterm ain Golii Braza in der Tannenregion bei Icon. Fl. Germ. XXI. 10 74 4500' IIolii'. Verzweiguny und I{l;Ultlieilung liieser Arl ist verfinderlich, und hiernacli Laserpilinni itjpinum WK. 1. c. t. 253. davon nicht zu unlersclieiden. Koch iicht hervor (Syn. ed. 11. P. 1. p. 241.), dass dieses glalle, jenes innen rauhharig scharfe Doldenstrahlen habe; Waldstein und Kitaibel bemerken indess gerade das Umgekehrte; auch Rochel gieht von seinem Laserpitium tri- lohuni (Pl. han. rar. p. 65 t. XXVII. f. 53), das er selbsl mil L. alpinum VVK. identisch erkiart, sciiarfe Slrahlen. Aber auch dieses Krilerium wird von unsern Exemplaren in Frage yestelll. indem sowohl Formen, die mit Rocherscher Abbildung, als auch solche, welche mit dor des Lascrpitiuni marginaluni WK. aufs vollkoinmensle iihereinstimnien, gezahnelt scharfe Strahjen besitzen. Aus allem scheint hervorzugehen , dass L. alpinum WK. nur weniger verzweigle, blaii- firmere Form des L. marginatnm isl. Uebrigens sind Blalter und Friichte des Laserpilinm Irilo- bnm Rochel von denen des L. marginatum WK. nicht versciiieden, sowie die beiden Pllanzen dcr unserigen aufs genauesle gleichen. Baumgarlen hat nnter Siler alpinum und Laser Iriliihuni off^^nbar nur arm- und wenig gelheill blatlrige Formen der in Rede slehenden Arl beschrieben. die sonath Laserpitium alpinum WK. entsprechen." Cl. Neilreich aculissime: ?L. alpinum, marginatum und Gaudinii scheinen mir nur Var. Einer Arl zu sein. (VgL aucli Reichb. Germ. p. 451. Nr. 2930 und Andrii Boi. Zeil. 1855 p. 291.) Spero fore ut nculissimiis vir in novo libro de plantis Hungariae sibi auctorilalem nostri L. inargi- iiali formaliter vindicaverit, sed librnin nondum eheu! ad manus habeo quotidie exspeclatum, nec aequum mihi visum fuit, juxla illud suspicium allatum (I. c.) ill. Neilreich auctorein nominare. Crescil in alpibus ac montanis Bannatus, Transsylvaniae, Carniolae, Dalmatiae, Lombardiac, Tessini. Aestate. ix- A. alpinam: in graminosis alpis Retyezat in Coltu Hnnyadensi Aug. Flor. Transsylvaniae. Heuftel! B. genninam. aa. scabrosum: an den Waldriindern und den obersten Wiesen des Ber- ges Crim bei Laibach. H. Freyer! Uskokengebirg ob Jaorovic, am Gorgan, Reifnitz. H. Freyei ! Auf dem Monte Maggiore Noe! hb. Aruncus: auf dem Berge Krimm bei Laibacli, auf den oberslen Wiesen, den 8. .Juh. Sieber Austr.! cc. Gaudinii: Auf Villazzano bei Trient. Auf einer Wiese bei Deutschofen, im Gebiele voii Botzen. Facchini! ! Helvetia. Schleicher! ! Monl Generoso cn Tessin. Airolo au Sl. Gotthard. E. Thomas! ! Dalmatia: ?iu sylvaticis montium Svilaya sub jugo Suover diclo, ubi legi Julio." De Vis. Dalm. HI. 56! Laserpitium marginatum. A. alpinum. Tab. 145. MCMLXXXVl. I. 11. Planla. 7. Flos +? 8. Fructus junior +. B. genuinum. aa. scabrosum. Tab. 146. MCMLXXXVH. Plantae sectae partes. 1. Flos +. 2. Fructus Juvenis -\-. 3. Fructus adullus Iranssectus +. bb. Aruncus. Tab. 150. MXMI. Planta secta ad sinistram umbelliila involucelli squamis nimis rudi manu sculptis, cum pro ciliolis denles fuerint expressi. Lobus folii partilionis, ui videas rele nervorum. cc. Gaudinii. Tah. 147. MCMLXXXVIH. Planlae sectae partes. 1. Flos a lalere +. 2. 3. Petaia +. 4. Flos superne -(-. 5. Fructus junior -|-. 6. Umbellula fructifera. 3. L. Archangelica Wiilf. in Jacq. Coll. I. 214: lloribus albis, involucri squamis beni' evolulis dense ciliaiis. Laserpiiium Chinmium Scop. Carn. Edil. secund. I. 197. Jacq. Ic. Rar. 58. Planla pluripedalis caule sulcalo deorsum hispido. l''olia ternalo pinnatiparlita, parti- lionibus oblongis aculis basi nunc cuneatis, serralis. Rhachis in foliis vetustis bene calva, in 75 junioribus hispida seu hirsuta. Partitiones summae saepe decurrentes, nunc basi ovatae. Invo- lucri squamae margine hyalinae, nunc loto limbo valde hirsutae; lanceae, feu pinnatipartitae. Pedicelli intus bene scabri. Petala calva. Crescit in pratis sub.ilpinis, inter virgulta in Hungaria, Siiesia austriaca, Carniolia. Aestate. %. Mahrisch schlesisches Gesenke: Winim. Fl. Schles. dritte B. p. 453: an waldigen Gebirgs- lehnen und Abhangen des Hochgebirges. Nur im Gesenke: ani Aitvaler, an der Hungerlehne umt ini Kesssel. Zuersl von v. Muckusch und Grabowski gelunden. hn Gesenke Grabowski! Kessel Rchb. fil.! Carniolia: Tljiergarten bei Laibach, Reifniiz, Friedrichstein ob Gottschee Freyer! Hungaria: Coniit. Liplov. Rochel! In sylvis montis Domugiett ad Ihermas Herculis. Heullel! Steyerdorf Wierzbicki ! Tab. 152. MXMHL l. Caulis summilas florida.. II. Foliuni radicale. III. Umbellula Irucli- fera. 1. Sijuama involucri -|-. 2. Flos dejectis slaminibus -\-. 3. Flos a latere +? 4. Meri- carpium transseclum -|! 4. Laserpitiam nitidum Zanl. Gomm. Brix. 1813. sec. Poll. 11. Veron. 351: lloribu^ albidis, involucri squamis hiiic illinc parce cilialis. ! L,is. hirlellum Gaud. Hel. U. 350. Rlii- zonia vakle comosum. Caulis striatus primum valde pilosus (superne sallem), tandem calvus. Folia bipinnatipartita partitionibus superioribus cuneatis, inferioribus slipitalis, oblongis, pinnatilobis, siTralis, rhachi ac superficie inferiori hispidis. Involucri squamae ligulalne aouminalae, raro apice Irifidae. Involucelli squamae subaequales, juvenes limbo glandipiles, adullae subcalvae pilis qiiibusdam acephalis. Jam dum liaec scribo diu nescivi, cur squamam involucelli N. 1 in tabula aduo glandipilem delineaverim. Tandem iterum et optime vidi in umbellis omnino non evolutis. Fructus landein snlphureus. Crescit in Tirolia ac Tessino. Aestate. n. Auf Alpenwiesen ober Molveno im Val di Non. Sparsam, weil die Pflanze, welche spat bliiht (mitten im Augusl), eher abgemaht wird, als der Samen ziir Reife gedeihen kann. ! Auf den ostlichen Kaikgebirgen von Giudicarien auf mittler Gebirgs- liolie. Von der Brescianischen Grenze bis an das Val di Non (Anannia der Romer). Facchini! V. Hausm. fl. von TiroL 376: ?Judicarien: auf Kalkgebirgen, ober Molveno, nahe an der Gienze des Nonsberger Gebiets, dann Langiado und Turrichio (Facchini). Monte aprico bei Rol- beno vorzuglich al Rocolo del Fesli (Boni). Judicarien: ai Toric. (Perrini)! Laseipitiiim birlellum: Val Sassina. E. Thomas! (exacle idem!) Tab. 153. MXMIV. I. Uinbella florida. II. Basis plantae. IIL Umbellula fruclifera +. 1. Involncelli juvenis (!) sqiinma intus visa. (Kxlus disco lanatn.) +. 2. Flos superne -f-. 3. Fructus juvenis a latere -[-. 4. Mericarpium transsectum -}-. ′. 2. Stenophylla. Foliorum partitiones angustae cuneatae. 5. Laserpitium Siler L. Sp. 357: caule sulcato glabro, foliis glaberrimis tripinnatiparlilis, partitionibus lanceolalis aculis integris trifidisve, nervis reticulatis. Siler inontanum Crantz austr. 155. Jacq. Austr. 145. Hayne Arzgw. VII. I. 7. Rhizoina cylindraceum, comosum. Caulis erectus, glaber, substriatus. Involucra ac involucella nnillisquamata. Uiiibellae amplae albitlorae. rescit in pascuis, in sylvis subalpinis raontanisque usque in regionem Piiii Muglii per alpes, in Hungaria, Dalmatia, Suevia. Calcareum solum amat. Aeslate. n. In Dalmatia: in sylvaticis monlium Vellebilh ad Vella Pakleniza, et circa Ragusa. De Vis. 1. c. II. 56! Tab. 148. MCMLXXXIX. I. Planta secta. II. Umbellula fruclifera. 1. Portio folii -j-. 2. Flos fatuus demlis petalis duobus. 3. Flos fertilis dejectis petalis duobus ac staininibus -(-. 10* , 76 4. Frucius juiiior iilis nondum evolulis -|! ^- Mericarpium antice -|-. 6. Mericarpiuin inlus -|-. 7. Mericarpium Iranssectum -|-. 6. Laserpitinm pencedanoides L. Sp. 358: caiile sulcato glabro, foliis glaberrimis Iriliiiinanpurlilis parlilionibus lanceolatis aculis integerrimis, venis lateraiibus cum costa subparai- lelis. Ja(q. Ic. Rar. 350. Praecedenti simiilimum, albiflorum, gracilius, humilius. Crescit in Carniolia, Tirolia, Styria, Tessino, Lombardia, Aeslale. n. Tab. 149. MXM. Planta secta folio ex inlerioribus postposito. 7. Parlilio folii -|-. 8. Pars apicilaris ejusdem -f. 9. Flos superne -|-. 10. Mericarpium extus +. 11. Mericarpium intus -f-. 12. Mericarpium transscctuin -j-. Umbellula Iructibus junioribus juxta sinistram. 7. Laserpitinm gallicnm L. Sp. 357: caule subsuicato glabro, loliis glaberrimis decom- jiosito pinnatipartitis, partitionibus polymorphis, cuneatis ligulatis acutis, Iridentatis, quinquedentalis, nitidis. ! L. cuneaium Moench. Melli. 79. L. trifurcatum Lam. Fi. Fr. IIL 415. Caulis usque horainem allus, slriatus, glaberrimus. Folia amplissima, multiim varia. Adsunl rara specimina par- lilionibus linearilanceis acuminalis (Bourgeau 1854. Sierra Nevada: Corlijo de la Vibora sine Nr. ! 1850. Nr. 675. Sierra de Segura.). Reliqua specimina partitiones multo breviores effe- runt, multuni varias. Petala vulgo alba, raro rosea. !'ructus alae nunc subintegrae, nunc varie dentatae, jugis primariis nunc alulis parvis obtectis. Crescit in Liguria (ac Sabaudia?). Sub monte Gul de Tenda Limone versus. Lisa, Reuter, Rchb. fil.! Col de Braus Rclib. iil.! (Camberii? Au dessus du Pas de la fosse. Huguenin N. 86!) Tab. 155. MXMVI. I. Umbella florida. II. Umbellula fructifera -f. III. Folium sectum. 1. Flos -f-. 2. 3. 4. 5. Petala -f-. 6. Fructus juvenis -f-. 7. Mericarpiura -)-. 8. Mericar- pium inliis -|-. 9. Idem alulis coslarum valde evolutis -|-. 10. Mericarpium transsectuin -j-. 8. Laserpitinm prutenicnm L. Sp. 357: caule angulato, basi piloso, pilis reversis, foliis bipinnatipartitis, partitionibus ligulatis aculis, rhaclii ac inarginibus saltem pilosulis. Laser- pitium selinoides Cranlz c. 182. Siler galHcum Crantz 1. c. 188. L. gallicum Scop. Carn. (ed. 2.) 1. p. 196. Saepe aulumno rufo colore aspersum. Caulis usque tripedalis, vulgo bipedalis. Folia summa laminis lanceis. Involucri squamae lanceolatae acutae. Involucelli squamae subaequales, ciliato serrulalae. Petala alba, sicca subsulphurea. Crescit in pralis sylvisque Dalmatia excepla. Aestate. 2|.. (Etiam rT?). ! Tab. 151. MXMII. I. IL III. Caulis sectus. IV. Umbellula fruclifera. 1. Involucelli squama -|-. 2. Flos -\-. 3. Petalum -f. 4. Fructus -\-. 5. Mericarpium intus -|-. 6. Mericarpium irans- sectum -|-. 9. Laserpitinm Fanax Gouan III. 13: cmle sulcato, glabro, foliis decomposito pinnati- partilis partilionibus linearibus aculis. Laserpitium hirsutum Lam. Fl. Fr. III. 648. Laserpitium Halleri Vill. Prosp. 25. Hall. Helv. tab. 19. Rhizoma obliquum, valdc comosum. Folia nunc calva, nunc brevissime hispidula. Caulis striatus, nunc sursum ramosus. Involucri squamae ob- longae acuminatae limbo membranaceae, hispido ciliolatae. Involucelli squamae subaequales. Flores albi. Fructus maturos numquam obtinui. Crescil in alpibus Tiroliae, Helvetiae, Sabaudiae. Aeslate. n. Tab. 154. MXMV. I. Planla florida. II. Umbella fructibus semimaturis. Radii omnes uno excepto demti. 1. Flos superne -\-. 2. Flos a latere -|-. Obs. En planiam dubiam. ?Sel. pl. rar. Galiciae et Bucovinae auct. Dr. Francisco Herbich. Czernovicii 1836. 4." legis: Laserpitinm Winkleri. Foliis superioribus biternatis, foliolis longissimis angustis linea- ribus integenimis. Mihi. ! 77 Hab. in Bucovinae pralis ad pagos Werelschanka, Kozman et Kliwodin. Jun. Jul. Per. Obs. Radix longa crassa aroinatico-amara. Caulis 3 ! 5pedalis glaberrimus ramosus. Foiia oriunlur e vaginis amplexicaulibus amplissimis lumescenlibus glabris; inferiora sunt bipinnala, vagi- nis sunimis insidenl foliola lernala vel simplicia. Pinnulae vel foliola omnia sunt coriacea margine revolula inlegerrima (nequaquam deniata), apice mucronata, supra nuda, subtus pallidiora et ad venas pilis albis obsila ; pinnulae foliorura inferiorum sunl diversiformes, pleraeque basi inaequales, aliae lanceolatae, aliae bilobae aliaeque oblongacque apice trifidae vel subpalmalae; pinnulae (olio- rum superiorum longissimae angustissimae lineares. Pelioli universales partialesque pubescunt. Umbella amplissima. Involucri foliola 10 circiler acuminata deflexa. Involucella caduca. Pedun- culi lalere superiori setuloso-scabri. Flores albi, pelala subaequalia. Fructus utrinque alis 4 membranaceis glabris cincti. El in ?F1. Bucov. Lips. 1859." p. 303: L. Winkleri Herb. Foliis inferioribus bipinnalis, foliolis oblongis lanceolatis integris vel lobatis, superioribus biternatis, foliolis longissimis angusiis sublinearibus iiUegerrimis margine revolutis. Auf Wiesen bei Kozman, Werenczanka, Kliwodin. Juni, Juli. 2|.. Diagnoses cl. Neilreicli benevolentissime misit, nescius me libros tenere. Tribus IX. DAICINEAE K. Umb. 76. Fructus a dorso lenticulari compressus, vel sectione transversali subleres. Mericarpia jugis primariis quinis, filiformibus (selulosis), lateralibus plano commissurali impositis; secundariis qua- lernis, magis prominulis, aculeatis, aculeis iiberis vel in alam connatis. Albumen complanalum vel subsemiteres, antice planiuscuJum. LII. Orlaya Hoffni. Umb. I. p. 58. Polygama. Calycis limbus plus minus evolutus. Petala externa radiantia, bipartila, reliqua ligulala cum apiculo inflexo. Fructus a dorso lenticulari compressus. Juga primaria filiformia, setulosa, laleralia in plano commissuraii. Juga secundaria bene evoiuta, in acuieos soluta; vittas obcelantia. Genus mihi valde dubium. Dicunlur juga secundaria onusta aculeis bi- ! triserialis. Ita occurrunt in Orlaya grandiflora Hoflm. In 0. marilima acuiei saepe uniseriati, aculeis quibusdam lateralibus, adventitiis nunc apposilis. In Orlaya platycarpo vuigo uniseriati! Nolui mutare aliquid, ne in crabonum nidum digilos immilterem. 1. O. grandiflora Hoffm. 1. c: involucelli squamis lale hyaiino marginalis, umbellis pluri- radiatis, diachenio ovoideo costis secundariis aculeis pluriserialis apicibus simpliciter acutis (nec glochidiatis). Daucus grandiflorus Scop. Carn. I. 189. Caucalis grandiflora L. p. 346. Platysper- mum grandiflorum M. K. Deulsclii. Fl. II. 360. Radix fusiformis, annua. Caulis sulcatus, laevis, simplex seu ramosus, spilhamaeus usque bipedalis, ! vulgo pedalis. Rami erecti. Folia tripin- natipartita subcalva seu pilosula. Foiia superiora reducla vaginis pulchre hyaiino marginatis. Involucri invoiuceilique squamae limbo membranaceae , disco virides nervis albidis. Umbeila a cl. 78 Neilreich oplime cum cyma Viburni Opuli comparalur. Carpophorum bitidum. Caiycis dentes subulati. Crescil ia arvis el locis apertis inter virgulta. Aestate. G. In ditione australi ac media. Eliam in tota Dalniati;!, nbi vere floret, a cl. de Yisiani iiidicatur. Tab. 157. MXMVIII. 1. Planta secta. 11. Umbella fructifera. 1. Flos masciilus fatuus -f-. 2. Flos radiatiis -|-. 3. Pelalnm -)-. 4. Fructus junior -\-. 5. Carpophorum -|-. 6. Diache- nium transsectuni -|-. 2. 0. platycarpos K. Dmb. disp. 79: involucelli squamis late hyaiino marginatis, umbellis hi Iriradiatis, dinchenio oblongo, coslis secundariis aculeis uniseriatis apicibiis minulissime glochi- dialis. Caucalis plalycarpos L. Sp. 347. ! Jacq. Horl. Vind. III. tab. 10. Radix fusiformis. Caulis sulcatus, snbglaber. Rami diHusi. Folia |iraecedenlis, vulgo simpliciora. Involiicra ac involucella bi- iisque trisquamata , dnin in praecedenti plurisquamata. Pelala radianlia quam in praecedenti bene breviora. Aculei fruclunm vulgo pnrpurei. Carpophorum bifidnm. Crescit in agris arvisque. Aeslate. G. In Islria, Dalmalia, Liguria. Tab. 156. MXMVll. Planla. 1. 2. Squamae involucelli -|-. 3. FIos laluiis -f . 4. Idem, petalis stamiMibusque dejeclis. Vides stylos nullos adesse -|-. 5. 6. 7. 8. Petala non radiantia -}-. 9. 10. Carpophora -|-. 11. Frnctus junior -)-. 12. Fructus adultus extus -|-. 13. Mericarpiuin adullum intus -)-. 14. Mericarpium transsectum -\-. 3. O. maritima K. Umb. I. c: involuceUi squamis herbaceis, umbellis bi- nsque quinqin'- radiatis, diachenio elliptico, coslis secundariis acnleis uiii- usque biserialis glocliidiatis. Dainus muricatus p. maritimus L. p. 349. Caucalis maritima Gouan Hort. Monsp. 135. Caucalis pun)il;i Gouan fl. Monsp. 285. Radix fusiforinis. Tola planta minule velutina. Caulis subdecumbens. Raiiii. ubi adsunt, divaricali. Folia tripinnatipartila, laciniis brevibus triangnlooblongis, approximalis. Umbella axis primarii saepe sessilis. Umbellae axium laleralium longipedunculatae. Petala pur- purea. Caiycis dentes ligulali obtusi. Crescit in littore marino mediterraneo. Aestate. G. Tab. 205. MMXLVI. I. Plant;i. II. Umbellula fruclifera. 1. Flos fertilis +. 2. Idem -|-. 3. FIos slerilis dejectis petalis el staminibus -\-. 4. Mericarpiuin extus -)-. 5. Mericarpium inlus -}-. 6. Carpophorum integrum (saepe eliam furcalum occurrit) -)-. 7. Mericarpium trans- sectum -)-. Lin. Daucus L. Gen. 333. Polygamus. Calycis Jimbus quinquedentatus varie evolulus. Petala obovata cum apiculo, ex- terna saepe radiantia. Fructus a dorso lenliculari compressus. Juga primaria filiformia, setu- losa, lateralia in plano commissurali. Juga secundaria bene evolula in aculeos uniseriatos supra vittas. Genus dirficillimum. Sed videnlur re vera plures species siibesse. Auctores forsan quosdain characleres nimis laudant. Ita apices aculeorum, qui in multis libris pro Dauco Carota simplices laudanlur, mihi rarissime simplices obvii fuerunt, vulgo fuere glochidiati. Num villarum indoles, iii omnibus libris neglecta alicujus moraenli sit, rae fugil. Maxima in eo nititur difficultas, quod specimina vulgo incompleta, seu tantum llorida, seu lanlum fruclilera suppetunt. Evolutioiie parliuni pleraeque species cerlo valde ludunt. Nujier in 79 oppido Etilin ciim ill. Nolte reperi specimen Danci Carolae involucri foliis pinnatiparlilis elongatis involucellisqiie similibus valde insigne. ′. 1. Platyspermam (Hofrm. Umb. 1. 64.) DC. Prodr. IV. 210. Coslae commissura- les vnlde a|iproxiiiiatae. 1. D. maricatus L. Mant. 393: fructus alis lalis ullra quarlam infimam in aculeos solulis. Artedia muricala L. S]i. ed. L 242. Plalyspermum muricatum Hoflm. 1. c. Planla e majoribus, usque pluripedalis, hispida. Folia tripinnatiparlila, partitionibus triangulis acutis. Rami ex axillis inler umbellam el folium fulliens innovanliir. Flores albi. :'i In dilione noslra nullibi fuit indicatus. Sed specimen habeo: ?Caucalis muricala Doll. Briel prope Viennain. Dr. Pokorny!" Ibi igitur videlur introductus fuisse. Moneo tamen, exc. Neilreich rem nescire (Fl. Nied. Oeslr. 638), unde suspicio commutali speciminis exoriri possit. Ego spe- cimen oblinui ex herb. beal. Duek Francof. Viadr. Specimina mea. Champs a Lagos, Algarve. Bourgeau 1893! hiter segetes Eslrainadurae cistagan., imprimis in basallicis Serrae de Monsanto Apr. 1840! VVelwitsch 471! ! Calabria L. Thonias! ! In locis herbidis prope Panornuim: aJ Piano delia Stiip|ia v. Heldreich! Tanger Salzmann! Algier Guyon! Haies a Haouch et Allia, environs d'Alger. Janiin 32! Tab. 161. MMLI. Caulis fastigium sectum. 1. Flos +. 2. Flos fatuus dejectis slaminibu-; et pelalis +? 3. Fruclus cum involuceJli squama +. 4. Mericarpium intus visum +. 5. Meri- carpium exliis visum +. 6. Slyli cum slylopodio +? 7. Mericarpium transseclum +. ′. 2. Carota DC. Prodr. IV. 211. Costae commissurales distantes. -|- Umbellae demum contractae, nidum simulantes. Albiflori. 2. D. setalosus Giis?. De Prodr. IV. 211: breve setosus. involiicri foliis linearisubulatis, |iinnatiparlils, aculeis fructuum corpore lalioribus, involuceUis umbelliilas superanlibus. ! Plant.i tenuis, elegans. Lissa Slalio fid. De Vis. i. c. IIL 57. Specimina mea: Ischia Gu.^^sone! Tn herbidis ad littora inaris ad GranatelJi sotlo Portici. V. Heldreich! Altica. Spruner! Sarlori! Tab. 158. MIM. I. Planta. II. Umbellula fruclifera. 1. Folii lacinia +. 2. Umbellula +. 3. Flos +. 4. Petalum +. 5. Idem a lalere +. 6. UmbeJJuia Iructifera +. 7. 8. Meri- carpia +. 9. Iinolucri porlio +. 3. D. Carota L. Sp. 348: hispidns, involucri foliis umbellam subaequanliinis, liiiearibus seu linearilriparlilis pinnalipartilisve, receplaculo umbellae communi demum non ampliato, llore centrali purjiureo, aculeis fruclus diametrum subaequantibus superanlibusve. Fl. Dan. 723. Sv. Bot. 104. EngJ. Bol. 1174. Hayne Arzgw. 271. l. 2. Radix culta ampliala esculenla. Ubiqiie crescit in pascuis, arvis, pratis ul Anthriscus sylvestris ac Carum Carvi ac Aegopodium Podagrana valde divulgatus. Tab. 159. MM. I. II. III. Planlae seclae parlcs. IV. Radix culta e.-^culenla. V. Umbellula fructifera. 1. Umbellula +. 2. Umbellula alia involucelli squamis rhombeis +. 3. Flos expan- .?knetlil! 85 Tribus XI. Scaiulicineac K. Umb. I. c. 130. Frucfiis a lalcre evidcnler compressiis, vel conlraclus; saepius roslratus. Mericarpia jugis 5 filiforniibus, quandoque alalis, vel basi oblileralis et apice lanlum conspicuis, lateralibus marginan- libus omnibus aequalibus, sccundariis nullis. Albunien iiivuluUim. LVII. Chaeropli j ilum L. Gen. 358. Polygamum. Calycis limbus ohsolelus. Pelala obcordafa cum lacinula inflexa nunc radianlia. Fruclus e lalere confracliis. oblongus. Mericarpia jiigis quinis aequalibus oblusissimis; laleralibus marginanlibiis. Slyli elongali. I. Leiopetalum Neilreich Nied. Oesf. 644. Pelala calva. + Involucelli squamae ciliatae. 1. Chaerophyllum temnlum L. Sp. 370: caule basi hispido, in inlernodiis inflato, foliis bipinnali|)arlihs pnrtilionibus ohlongis obfuse lobalo pinnalifidis, stylis sfylopodium suhaequan- tibus. Jacq. Austr. 65. Myrrbis femula Spreng. Unib. Prodr. 29. Caulis basi maculalus. Jnvo- lucelli squamae siibconnata. Crescil in dumetis. inter virgulta. in sylvis, ad vias. Aestate. d'. Tab. 175. MMXVI. Planta secta. 1. Flos +. 2. Flos sierilis deintis diiobus pelalis -f . 3. Flos radii 4-- 4. 5. 6. Pelak +, 7. Sfylopddium superne +. 8. Umbeilula friiclirera +. 9. Slylopodium fruclus junioris -|-. 10. 11. Stylopodia lloruin cuin .sfylis, uli in praecedeiili figura -f. 1:?. Mericarpium transseclum +. 13. 14. Involucelli squamae -}-. 2. Chaerophyllum aromaticum L. Sii. 371: caule deorsum hispidulo, in internodiis intlato, foliis trilernato pinnatiparlilis, parlilionibus obloiigoligulalis aculis serralis, mollifer hi-pi- dulis. stylis siylopuduim fructus maliiri siiperaiilibiis. Jacq. Aiisf. 150. Rclih. Ic. VI. f. 707. Myiibis aromalica Spreng. Uiiil). Prodr. 28. Crescit in neii^oiibus ac pralis sylvarimi hiiic mde in ditioiie laedia ac auslrali cisalpiua. Aestate. y. Tab. 181. M.MXXll. Caulis pars superiur. Folium iiiferius. Rliizoma plantae junioris cuni foliis. Flus ferlilis. Flos slerilis superne. Mericar)iium. Idem franssectum -)-. Caulis pars -\-. Involucelli squnmae, sed ex planla culla calva. Tab. 176. MMXVII. 11. Umbellula llorida +. 12. Umbellula fruclifera frucfibus semima- furis +. 13. FiiiLfus falis Iranssecltis -{-. 14. Uiiibellula maluris fructihus. Yides carpophora fissa. Omnia iiivoliicella calva. Tah. 110. .M.MLI. Sqiiaiiia iiivoliicelli genefica beue ciliala. 3. Chaerophyllum aureum L. Sp. 370: raule hispido in internodiis subfumido, foliis tripinnatipartitis, partitionibus oblongolanceolalis liinc serralis, glabris seu pilosulis, stylis slylopo- dium fruclus mafuri super.inlibiis. Scandix aurea Rolh Gerni. I. 123. Myrrhis aurea Spreng. Umh. Frodr. 29. Jacq. Aiislr. 54. Cnulis niaciilalus. b. glafcriusculum K. Syn. ed. I. 317: cuile glahro seii hauluin Vill. Dauph. II. 644. Cli. Cicutaria Rchb. Exc. 445. Cli. magellense var. C. Ten. Prodr. Neap. app. 4. Ch. Villarsii K. Syn. ed. I. 317. ed. 2. I. 349. ,.Vielleiclit keine echle Art." Neilreich I. c. 646! Crescit in alpihns Helvetiae et Auslriae. Aest.ile. -4. ..Chacrophyilum Villarsii K." Tab. 179. MMXX. I. Caulis summilas. II. Folium inferius. III. Umbellula fructifcra, in qua re|ieris carpophorum bipartilum. 1. Involucelli .squamae +. 2. Flos feriilis +. 3. Flos sterilis +. 4. Mericarpium extus +. 5. Mericarpiuni intus +. 6. Mericarpium Iranssectuin +. 9. Ch. elegans Gaud. Helv. II. 364: carpophoro bipartito. petalis apice barbellalis. ?Cliaero- phylluin hiisiitum ^. verlicillatum S. (an species distincla?) Ad pedem M. St. Bernhard juxla llunien." Schleich. in sclicd. Planla speciosa foliorum partilionibus elongalis acuminalis, umbellis secundariis siib unibeli,i lerminali geminis oppositis seu verticillatis ac involucelli squamis caudalis insignis. III. Koch alfert lola involucella membranacea. Hoc consullo omisi. Reperis lales squamas in umbellis lateralibus filuis, sed squamae uinbellae lerminalis telae multo vahdioris, nec eas ab illis specierum praecedentium substantia recedere dixerim. Crescit ad lorrenlem in pede seplenlrionali montis Sancti Bernhardi in Vallesia. Schleicher! E. Thomas! Muret! Lagger! ! ?Auf Alpen in Vorarlberg." v. Hausmann zool. bot. Ges. 1858. IL 372. fid. Neilrcich Beilrage 205. Tab. 178. MMXIX. Caulis sumniilas et partes folii secli. 1. Involucelli squama. 2. Flos sterilis +. 3. Umbellula frurlifera. Vides carpo|ihorum bi])arlitum ad dexlram +. 4. Meri- carpium exlus'+. 5. Mericarpium inlus +. 6. 7. Mericarpia Iranssecta +. 88 LYin. Anthriscns Holtin. Umb. 38. RfCpHit a praecedenli genere mericarpiis subleretibus ejugalis, roslro tantum quinqucjugnto. I. Cerefolium Neilr. Nied. Oestr. 642. Species annuae. 1. A. Cerefolium HofTm. i. c. 41: umbellae radiis puberulis, fructus corpore roslrum ter superanle. Scandix Cerelblium L. Sp. 247. a. Var. sativa Endl. Pos. 336: fruclibus laevigalis. Chaerophyllum salivum Lam. Fi. Fr. \l\. p. 438. Scaiidix Cerefolium Jacq. Austr. IV. 390. Cliaeiophyllum salivum Laiii. Fl. Fr. 111. 438. Engi. Bot. 1268. Sv. Bot. 283. Fl. Dan. 1640. Caulis ereclus sublililer slrialus, praeserlim in arliculis pilosiis. Folia bi- ! Iripiniialiparlila, superne glabra, infra hinc pilosula. f^arliiiones oblongae denlatae seu pinnalidenlalae. Flores albi. b. trichosperma Eiull. Pos. 336: fructibus strigosis. Anthriscus trichosperma. R. S. Sysl. VI. 525. Scaiidix Cereloliuin Hayne Arzw. VU. 14. Var. sativa Endl. frequentissime colilur. Ab ill. De Visiani indicalur: in horlis insulae Morter. Var. trichosperma Endl. in sepibus, sylvis, inler virgulta. Vere. O. Dalmalia: Dernis: De Visiani! Bannalus: Wer.-clietz Wierzbicki! Syrmia: Rochel! ! Wien: Kovals! Ortmana! Tappeiner! Juratzka! Polauer Berge im sudlichen Mahren. v. Ueclitrilz! Makowsky! ! Seduni Vallesiae. Muret' ! Nuper eliHm in Thuringia nisi fallor prope Sondershausen a cl. Irmiseli lecla haec varielas. Tab. 187. MMXXVIIl. Var. saliva Endl. L IL Caulis sectus. 111. Basis caulis. 1. Squaraa involucri +. 2. Flos +. 3. 4. 5. 6. Pelala +. 7. Flos fatuus pelalis dejeclis +. 8. Fructus junior +? 9. Fruclus adullus -|-. 10. Carpophorum +. 11. .Mericarpium transseclum +. Var. trichosperma Endl. IV. Cauiis summilas. 12. Mericarpiuin -{-. 2. A. vnlgaris P. Syn. I. 320: umbellae radiis calvis, fruclus corpore rostrum (]iiinquies super.iiile. Scandix Anlhriscus L. Sp. 257. Engl. Bol. 818. Fl. Dan. 863. Jacq. Austr. II. 154. Haud rariis prope ubique in pagis ad sepes, muros. Aestate. O. Tab. 188. MMXXIX. I. Planla. H. Umbella fruclifera. 1. Squama involucri +. 2. Car- pophorum cum basi pedicelli selis cincta +. 3. Fruclus +. 4. Mericarpium transseclum +. 5. FIos +. II. Cacosciadium (Rchb. Exc. 444 Secl. Chaerophylli). Neilr. Nied. Oestr. 643. Biennes seu perennes species. 3. A. sylvestris Hoirm. Umh. 40: caule glabro, seu basi hinc pilosulo, non velulino, r ruclibus laevibus (seu luberciilalis). Chaerophyllum sylvestre L. Sp. 369. Fl. Dan. 2050. Sv. Bol. 124. Hayne L 33. Jacq. Auslr. 11. 149. ! Radix fiisiformis. Caulis erectus, tereliuscu- lus, sulcalus, laevigatus seu inlerne pilosulus, apicem versus vul^'o ramosus. Folia bipinnalipnrtita, parlitionibus pinnalifidis. Involucelli squaniae oblongae aculae ciliatae. Pedicelli saepissiine circa ovarii basin setosi. Pelala radiaiilia. b. alpestris Wimm. Sil. ed. 2. p. 111: foliis lenuioribus, ambilii melius triangnlis. par- tilionibus inferis magis evoliilis, fniclibus subbrevioribiis. Cf. opus 40 paginarum el cliianiiii tabularum: Ueber Cliaerophylliim nilidiim Wahlb. Von Dr. P. Ascliersnn. Aus den Verhandliin- gen iles botanischeii Vereins fiir Braniieiduirg besondrrs ahgednickl. Haec cl. vir syiioiiynia diligenlissime collegit. Scandix sylvatica Kil. Iib. W. 5894. fol. 1! ChaiM-onliyllum niiiiliim Whlbg. Carp. 85. Chaerophylliim cadonense Spr. in R. S. Sysl. Veg. VL 522. A. alpeslris 89 W. Gr. n. Sil. I. 289. Clinei-opliyllum sylve.slre L. v;ir. Cli. nilidum VVIilhg. Rchb. Exc. 444. Anthriscus ilubius Kab.ilh (1. Gleiw. 80. A. aborlivus Jord. Obs. 7. fragm. p. 28. c. tennifolia DC. Prodr. IV. 223: roliorum partilionibus ultiinis lineanbus. Anthriscus torquata Tlioni. Cal. Planta genuina crescil in pralis, sylvis, sepibus usque alpes versus. Yere exeunle. Aestate jneunte. li. Eliain in Dalmatia indicatur. b. alpestris Wimm.: in Carpathis, Sudelis, Alpibus, Jurasso. c. tenuifolia DC: Monl Terrible in Jurasso Bernensi. E. Thomas! Lagger! Tab. 183. MMXXIV. Caulis summitales duae et Iblium ex infHrioribus. 1. Squama invo- liicri -]-? 2. Flos lierma[ibrodilicus superne -|-. 3. Idem dejectis staminibiis -{-. 4. Plos sle- rilis superne dejectis slaminibus -\-. 5. Fruclus valde juvenis -|-. 6. 7. Flores steriles dejectis petalis ac slaminibiis -f . 8. Umbellula cum fruclibus duobus -|-. 9. Fiuctus carpophoro sece- dente -j-. 10. Mericapium inlus -|-. 11. Mericarpiiim transsectum -f-. Tab. 184. MMXXV. Var. alpeslris Wimm. Summitates caulium duae ac folium var. apricae el pars folii varietalis umbrosae. Tab. 185. MMXXVI. Var. teniiifolia DC. II. Suinmilas ciulis secta. Obs. Anthriscns sylvestris Hoffm. var. abyssinica J. Gay. Rich. Abyss. I. 332. a. cl. Gay 1. c. distinguitur ?pilis basim fructus cingenttbus longiusculis, non brevissimis subnullis." Equidem setas illis in speciniinibus, quae habeo, qualuor nunc nullas, nunc bene breves decipio: nuUas in N. 1362, breves in N. 1129. 4. A. nemorosa MD. Taur. Cauc. IIL 237: recedil frucluum tuberculis setigeris. Chaero- phylhiin nemorosum M. B. I. c. 1. 232. Anlhriscus sylveslris y- M. K. Deutsciil. Fl. 11. 458. Crescit prope Francofurlum ad Viadriim Biiek! Werschetz Bannatus Wierzbicki! U. Specimen Dollinerianum Anlhrisci rivularis Doll.! ?ad rivulos Idriae" melius huc perlinet, quam ad sequeiilem, quod indumentum velulinum omnino nun adest. Bis conlra specimina Anthrisci riviilaris obtinui, quae eranl Chaerophylluni liirsulum, Specimina caucasica multo graciliora, quam nostra et selas crebriores offerunt. Illa ex Gilicia validiora. Tub. 185. MMXXVI. I. Caulis summilas cum iblio inferiori. 1. Carpophorum cuni coronula setarum -{-. 2. Carpophorum sine coronula setaruin -)-. 3. 4. Mericarpia -)-. 5. Anth. fumarioides Spr. Uinb. Prodr. 27: recedil ab iitroque praecedenli raulibiis foiiisque pub'j velulina holusericeris. Scandix fumarioides WK. Pl. Rar. Ilung. III. t. 224. p. 250: ,,Caulis el folia in juniore slirpe pube tenuissima, mollissima brevissimaque holosericea sunl el quodaminodo canocinerascunl." Planta elegans, tenuis, foliis tenue seclis. b. Hladnikiana Rclib.: folii partilionibus numerosionbus, abbreviatis. Chaerophyllum Illadni- kianum Ikhh. Exsicc. 1703. c. latiloba De Vis. III. 64: folii partiiionibus latioribus. Anthriscus Cerefolium Vis. Rar. Dalm. B. t. 1829. I. p. 3. A. sicula De Vis. Dalm. II. XXVIl. Crescit in Carniolia, Croatia, Dalmalia. Aestate. d". (?) Lahaci: M. Nanas, Planina. Hladiiik ! Fleischmann! Scofili!! Mala Utzka am Monte Magginre. Papperitz! IMoiiIk Maggiore. Biasnletlo! Sadler! Schutzengelberg. Dolliner! Otlelza. Illadnik! Idria. Jurianischisch! ! Fiume. Noe! ! Monlenegro. Tomiiiasini! Vellebilh. De Visiani! De Vis. I. c. III. 64: in subalpinis unihrosis montium Vellcbilh, Mossor, Biokovo, Vellivetli; var. laliluba: iii nionle Sela. Tah. 186. MMXXVII. Caiilis siiiiimilHs. Folium inferius. Rliizonia. Umbellula fruclifera. Flos dejectis blaniinibus -|-. Mericarpiuin -{-. Idein Iransscctum -j-. 12 90 LIX. Physocaulos Tausch. Boi. Zeitg. 1834. p. 342. Recpdil ab Anllirisco stigmatibus Iransversis in siylopodio conico sessilibus. 1. Ph. nodosns T.uiscli I. c. ScHndix iiodosa L. Sp. 369: Anllirisciis nodosa P. Syn. 1. 320. Cliacropliyliiiin iiodosum Lam. Enc. Bol. I. 678. Torilis njacrocar|ia Gartn. Fr. Sem. 1. 83. lab. 20. f. 12. Biasoieltia nodosa Berl. Ital. 111. 191. ! Jacq. Vind. 111. 25. Planta annua, liirla. Caiilis ad articulos inflalus. Folia tri|iiniiali|iartita parlilionibus piunatifidis laciniis trian- gulis seu lobatis; ulrinque hispidula, ainbitu triangula. Unibellae bi- usque triradialae involucro generali nullo. Involucella paucisquamata. Pedicelli anthesi peracta incrassali. Carpopliorum inlegruin. Crescil in sterilibus, dumelis, sepibus Bannatus, Croatiae, Istriae, Dalniaiiae, Liguriae. Vere. 0, Tab. 174. MMXV. I. II. Planla secta. III. Caulis Iructifer. > 1. Squama involiicelli +. 2. Flos hermaphrodilicus -]-. 3. Fructus -j-. 4. Mericarpium inlus -\-. 5. 6. Mericarpia transsecta -|-. LX. Scandix Gartn. Fr. Sem. II. p. 33. t. 85. f. 8. Calycis limbiis quinquedentatus prope obsolelus. Pelala cuneato obovala. Fructus oblongus quinquecoslatus rostro bcnu abrupto elongato a dorso seu a lalere compresso. Slyli varie evoluti. Juga prominula fascicuiis farcla. Viltae inlerjeclae solitariae. Carpophorum simplex seu bifiduni. Fruclus ope rostrorum elaslice Erodii more dehiscentes. I. Pecten DC. in Duby Bot. Gall. I. 240. Bostrum fructus a dorso compressum. 1. Sc. Fecten Veneris L. Sp. 368: involucelli squamis ligulatis aculis cilialis inlegris seu incisis, rostro iVuclus corpus ler superanle. Scandix Pecteii Hoffin. Umb. I. p. 24. t. 1. f. 22. Myrrhis Peclen ! Veneris All. Ped. 1376. Cliaerophyllum rostratum a. Lain. Dicl. I. 685. Chaerophyllum Pecten Veneris Crantz Austr. 189. Jacq. Auslr. 111. t. 263. Radix fili- formifusiformis. Caulis ereclus, tereliusculus, subliliter slriatus, ramosulus, luevis seu cum tota planla subtililer pilosulus. Folia Iripinnaliparlila, partitionibus ovatis aculis nunc pinnatifidis- Uinbellae uni-, bi-, Iriradiatae. Involucella plurisquainata. Crescit in agris, arvis, riideralis. Vere exeunle in aulumnum. O. Tab. 188. MMXXIX. III. Planla. IV. V. Umbellae. 6. Squama involucri integra +. 7. Flos ferlilis -f-. 8. Flos sterilis -\-. 9. Mericarpii corpus transsectum -(-. 10. Rostrum trans- seclum -f-. 2. Sc. brachycarpa Guss. Ind. Sem. 1825. Mss. Prodr. Sic. 1. 350: invohicelli squamis liguiatis acutis subciliatis integris, rostro fruclus corpus vix bis superante. ! Slyli bene breves, mullo breviores quam in praecedenle. Crescit in Sicilia. Ilic coniparandi causa addilur. Tab. 206. MMXLVll. IL Pianta. 5. Fructus anlice -\-. 6. Idem a latere mericarpio allero dejeclo -\-. 7. Carpophorum -j-. 7. Mericarpii corpus transseclum -t-. 3. Sc. pinnatifida Venl. h. Cels. t. 14: involucelli squamis iinearibus trifidis muili- fidisve, rystro fructiis corpus ter superanle. ! Planta gracilior, firmior praecedentibus. Caiiiis teretiusculus sulcatus saepe rufus. Foiia praecedenlium, sed parliliones melius lineares, quasi carlilagiiieae, duriores. Umbellae uni biradiatae. Fruclus landein saepius flabuilato dispositi, rufovioJacei. Slyli bene breves. 91 ! Haec planla ab Aiierswaldio Lipsiensi in Bonplandia I. 62. afferlur tamquam islriaca, a. b. Papperilz lecta. Qiia de re cf. infra. Sppcimina lierbirii mei: Hispania: Sprrania de Ronda. Boissier ft Reuler! ! Sierra de SeRura Bourgeau 685! ! Cerro de .labulcon pres Baza Bourgeau 1199! ! Iberia caucasica Hobenacker! In agris ciillis prope Gamiscbdawanda dilionis Swanl. Hohenncker! In lapidosis ad ripas arduas (liiminis (jandsiba ditionis Elisabeliipol Georg. Cauc. Hobenacker! ! Aderbeidschan Szovils! ! In umbrosis rupeslribus monlis Sinai W. Scbimper! ! Ispaban Aucher 4618! ! Klmalu in pelrosis lacunarum. Bourgeau Lycie 116! ! Ouchak (Phrygie) a 910 mel. d'all. ! Vignes. Balansa 1857. N. 1236! ! Inler segeles subst. calc. c. Orfam Haussknecht! ! In gla- reosis jiigis iil|ieslribus frequens versus Halbun. Zebdaine. Kolschy 1855. N. 13! Tab. 206. IMMXLVil. I. Planla. 1. Fruclus anlice +. 2. Idem a lulere +. 3. Carpo- pborum bifiduin -j-. 4. Mericarpii corpus transseclum -)-. Obs. .iam dicendum de planla Auerswaldiana. Moneo, b. amicum Papperilz milii primo omnia dujda in ilineribus collecla obtulisse, unde pro certo credo, me planlain Auerswaldianam habcre. ..Scandix Peclen L." lecla fuit a. b. Papperitz juxta Conlovcllo Tergesti 25. Marl. 1843. involucri sqiianiis plurifidis. Specimina valde juvenia fruclus quosdam immaluros oblendunt. In specimine (lorido .--quamai' involucelli omnino in folia mulalae. ! Similia specimina habeo ex Tyroli: Auf Aeckem (Kalk) im Elscblande in Tirol. v. Hausmann! (Alia involucella genetica, alia foliacea). Bolzen Sonnefiburg! ! Inler segetes solo calc. circa Aleppnm 12. Marl. 1865. C. Hans>knecbl! (Ab ill. Boissicr simplicissime pro coinmuni Veneris pecline declaralur.) ! ?Sc..ndix pinnalifida Venl." In segdibus prope Olave et alibi iii Navarra. Junio 1850. Willkomm! It. bisp. secundum 234! In lali specimine Wdlkommiano Aiierswaldii bypolhesis for.san slrucla est. Planla ulraque lamen lacillime dislinguenda, jam canlibus in vulgari diffusis, ab basi ramosis, dum in bipinnalifida basi simplices superne binc ramosnli; folii laciniis in illa lanceis aculis herbaceis, in hac linearilnis crassiusculis; involucelli squaniis genuinis in illa ovatis submembranaceis, in hac iinearibus, Infiilis pinnalifidisve cariiosulis. Eliam in vulgari [ilanla frucius multo longiores, ampliores, vulgo pauciores. ! Videlur igitur potius lusiis, monsliiim, quani varietas occurrisse, cum prope omnia specimina etiam involucella genuina olleranl. II. Wylia Duby I. c. Rosirum fniclus a lalere compressum. 4. Sc. australis L. S. 369: involucelli squamis oblongis aculis bidentalisve herbaceis vix membranaceo margmatis. ChaeropliyHum rostralum p. Lam. Dicl. I. 685. Wylia auslralis Hoffm. Umb. I. p. 5. I. 2. f. 1. Myrrbis australis All. Ped. II. 29. Siblh. Graec. 285. Planla gra- cilis. Flores radianlcs. Fruclus pilosi. Inler segel.-s, ad vias. Vere. o. Ex insulis Dalmatiae. De Visiani! Lussin piccolo an Wegen. Tommasini! Noe! Tab. 189. MMXXX. II. Planla. III. Umbellula fruclifera. 4. Involucelli squarna +. 5. Flos ferlilis -f . 6. Flos slerilis +. 7. Roslrum trtnsseclum +. 8. Mericarpii rostrum trans- secluin +. 5. Sc. grandiflora De Vis. Dalm. III. 63 (L. Sp. 369? DC. Prodr. IV. 221?): involu- celli squamis rhombeoovatis Iransversis lalius membranaceo marginalis. Reliqua praecedenlis. Flores melins radianles. Vix ciediderim esse siiiceram speciem. Potius status melius evolulus praecedenlis. ! Fiume: Lazarelh S. Francesco. 1835. 1837. Noe! ! ?In locis apricis asperis inter Clierso et Lossin piccolo in insula Os.sero. unde babui ab egr. Doct. Biasolelto el Noe." De Vjs. I. c. 63. 12* 92 Tnb. 189. MMXXX. I. Maiila. 1. Sqiinmn iiivolucri +. 2. Flos slcrilis +. 3. Flos fiTlilis +. Obs. Cl. Grisebach vull ex Sc. pinnatifida Vent. novairi tribiim efTici ob carpopbonim apice bifidiim, stylos brevissimos, pelala raiiianlin. Cnrpojiliorum in Scandicineis levissimi momenli el liene iiicoiisJans. Pelala iii ipsissima Scaiidice PecLiiie radinnlin occurrunl. Slyli in Sc. Iiispnnica Boiss.! celerum bene arTini, et S. braciiycarpa Guss! aeque breves. Inde sectionem ?Slellam" (Gris. Rum. 369!) nou accipio. ! Nec bene inlelligo, quomodo Scandix oiienlalis Gris.! I. c. recedal a Sc. {jrandillora De Vis., si quidein qualiior, quae liabeo specimina Friwnldiaiia ?e Mace- donia" recle ad cl. aucloris speciem referenda, qnod crediderim, cuni omnia bcne quadrenl e.x- ceplis mensuris, quae erroribus lypographicis videnlur conrusae. LXI. MjTi-his Scop. Carn. 207. Polygama. Calycis limbus pmnino obsolelus. Pelala cuneato obovaln cum lacinula infle.xa. Mericnrpia quinquecostala, fasciculis in costarum apicibus, reiiquo spalio denuim oninino cellulis evanidis vacuo. Viltae nnllae. Albumen hippocrepicum. Carpophorum bifidum. M. odorata Scop. 1. c. Scandix odorata L. Sp. 368. Cliaeropliyilum odoratum Lam. Dicl. L 683. Jacq. Auslr. App. 37. Schk. I. 80. f. 683. Bi qiiadripednlis. Toln mollis- sime puberula. Foliorum laminae ambilu triangulae bipinnaliparlitae partilionibus semilanceis |iiii- nalidentalis. Umbellae involuero nullo. Invohicelli squamae lanceolalae ciliatae. Crescit in alpibus ac Carpalhis et Sudetis. Meissner in Hessen. Eifel bei Malmedy. ! Timeo ne alpibus ac Carpalhis e.xceptis nullibi praelerea spontanea sil. hi Sudelis eam semper prope hoiiiiniim domos reperi, qui plantam nromalicam niedicamen et corrigens alcoholis habeiil. Tamen cl. Wimmer, rnilii semper magnus Apollo, credil, planlam in Silesia sponlaneam: driti. Be?ibeilung p. 458: ?und wahrscheinlich nuch ursprfinglich bei iins wild, obwuhl nn einem sol- re arenoso inaris adrialici et meiliterianei. Aestale. n. Tab. 190. MMXXXI. 1. Caiilis sumniilas florida. II. Caulis snmmitas fruclifera. 1. Squama involucri -}"? 2. Uniliellula -|! 3. 4. Pelala -|! 5- ^los herm.ipriniilicus pelalis sl;iininibiisijue dejeclis a receptaculo liberalus -|-- 6. Miricarpium Iransseclum -(-. 7. Flos hermaphroditicus cum rece|)taculi) lianssectus -\-. 8. Idem transsverse Iranssectus -\-. LXIX. Praiigos Lindl. Journ. sc. iond. 1825. n. 37. p. 7. Calycis limbus oblilleralus. Petala cimealo ligiilala, apice cucullatogaleala cum apiculo inflexo. Di.iclienium .-pon^'iosiim. Mencarpia penlaplera, exocarpio a mesocarpio dislincto. Endocarpium cum villis nuinerosis circa albumen Iranssectione semilunare collectis. Styli elongali. Carpophoruin bipartiium. P. fernlacea Lindl. I. c. Laserpitium ferulaceum L. Sp. 358. Folia decomposilo pinnali- parlita parlitioiiibus linearibiis acutis. Umbellae ainplae. Involucra ac involucella linearisetacea. Petala diu persisleniia lulea. Prope Ra;"usam Dalmaliae. De Visiani! t\.. Tab. 199. M.MXL. Caulis summilas el folium seclum. 1. Flos sterilis superne -[-. 2. Slylo- podium varie formalum -{-. 3. 4. Pelala -j-. 5. Slylopodium cum slylis ex flore ferlili -|-. 6. Flos ferlilis dejectis pelalis -\-. 7. Carpophorum in pedicello -j-. 8. 9. Mericarpia trans- secta -}-. LXX. Physospermum Cuss. Mera. Soc. med. Paris. 1782. p. 279. Calycis limbus miniite qiiinquedentatus. Petala cunealo oblonga cum lacinula lineari biloba inflexa. Mericarjiiuin didymum subiilissime coslatum. Fasciculi solitarii. Vitlae solilariae. Albu- men involulum. Carpophnruin bipartilum. Phy-iospermum verlicitlalum nunc angulos obscuros in albumine profert. 1. Ph. cornnbiense: foliis lernalo pinnatipartilis, parlitionihus cunealo oblongis pinnali- fidis, iHCiniis incis? ilenlatis. Danaa aquilegifolia All. Ped. n. 1392. I. 63. Haeiiselera dnmae- coriiis Lag. Gen. 8c Sp. p. 13. Liguslicum aquilegifolium W. Sp. I. p. 1425. Sison sylva- tiruin Drot. Lus. 37. Danaa sylvatica Lag. Ani. nat. II. 97. Smyrnium nudicaule Bieb. Taur. I. 238. PiiiipiMella D.maa B eb. Carp. 163. Pbysospermum aquilegifolium K. Umh. 134. Planta elcg.ms, pr.icilis. Rhizoma lortum annulaluiii. Folia radicalia longipetiolata pauca. Nunc etiain occurnint folia oblongolaiiceolata quasi Bnpleuri. Cuulis nunc paucirameus. Crescil in IVdemonlio: juxta Tauriimni. Aeslaie. y. Ibi duce am. Lisa legimus Reuler! Rchl). f. 1843 iiitcr virgulta colliuin haud procui a Superga. Tab. 197. MMXXXVUI. Caulis floridus. Umbclhila fructifera. Folium genuinum addilo (blio simjdici. 1 ! 4. Pelal.i -|-. 5. 6. Fruclus jiiniores varie evoluti. 7. 8. Mericarpia a 97 lalere +. 9. Idem perpendiciilariler (rnnssecltim +. 10. 11. 12. Mericarpia horizonlaliter Iranssecia -^-. 2. Ph. verticillatum De Vis. I. c. III. 358: Ibliis Iriiernalo pinnaliparlilis, parlilionibns oblonyis aculis iiiciso serralis. Laserpilium veriicilliilum W. K. Rar. Hung. II. 186. 1. 171. Pbysospermum acteaefoiium Presl Del. Prag. 128! Pli. anfielicaefolium Guss. Prod. p. I. 356. Aisdiingera verlicillata Vis. Dalm. III. 69. Planta elala. Gaulis subteres multisulcalus. Uinbellae sub umbella lerminali saepe verlicillnlae saltem in specimiaibus validis. Giescit in uinbrosis montium Dalmaliae, Groaliae Islriacfiue. Aeslale. n. Monte Ma""iore. Papperilz, Sendtner 24. Maj. 1843! Tommasini! ! Agram. Sclilosser! ! Dnlm.: Promina el Svilaja. De Visiani! Cleinenti! Ueliqua sjiecimina: Sicilia: Madonia, Pizziila: Todaro! Knbylia: in sylvalicis inonds Tababor Kabyliae orientalis ad 1200 m. ad cacumeii. 21. Juli 1861. Kralik! Tab. 198. MMXXXIX. I. Gaulis summiias uiiibelia lerminali remola. II. Folium inferius. Jli. Umbellula fruclifera. IV. Alia, friictibus miillo longioribus, sed certe ejusdem speciei. (Daim. a cl. Clementi). 1. Flos +. 2. Pelalum +. 3. 4. 5. Fructus +. 6. Mericarpium inlus +. 7. 8. Mericarpia Iranssecta +. LXXI. Sniyriuiini L. Gen. II. ed. 2. p. lUO ex cl. Sp. ain. ' Calycis limbus minutus seu obsolelus. Pelnla oblongn cuni lacinula inflexa. Diaclienium didyioum obliisissime utrinqne liicoslatum. Fasciculi in angulis. Vitlae numerosissimae annulum in eiidocarpio elTicienles. Cnrpophorum apice summo lissum. Fiores viridilulei. 1. Sm. Olnsatrum L. Sp. 376: caule lereliusculo siilcalo aplero, foliis Iriternato parlilis ternaluveparlilis parlilionibus oblongis lobalis, inciso serralis. Lnin. Enc. jil. 104. Sow. En"l. Bol. 230. Locis iiiTibrosis, in ruderalis ditionis adrialicae ac mediterraneae. Vere. :;. Tab. 199. MMXXXI. Gaulis summilas addila lolii parle. 1. Flos slerilis +. 2. Flos bermaiihrodilicus +. 3. Garpophorum +. 4. Diacheiiiiim allero dinclienio sohito +. 5. Meri- carpiiim anlice +. 6. Idem intus +. 7. 8. Mericarpia transsecla +. 2. Sm. rotundifolium Mill. Gard. Dicl. n. 2: caule tereliusculo suicalo, aplero, foliis bilernato parlilis, pnrtilionibus oblongis cordalo oblonf;isve. inciso serrnlis nnnc lobatis, superioribus cordnlo amplexicaiilibus, summis orbiculalis amplexicaulibus inlegerrimis. S. Dodonnei Spr. Umb. 24. Iii prnlis regionis Adrialicae. Vere. ii. Vellebilli. De Visiani! Fiume. Nne! Tab. 196. MMXXXVII. Gaulis sunimilns. Foliiiin inferius. Radix. 1. Flos fertilis +. 2. Idem adnllior petalis slaniinibusciue dejeclis +. 3. Diachenium de carpojilioro decedens. +. 4. Mericarpium +. 5. Carpopborum +. 6. Mericarpium inlus +. 7. Mericarpium Iranssectum +. 3. Sm. perfoliatum Mill. 1. c. 3: caule leretiusculo angulalo alato, foliis infimis lernalis biternaiisve, siiperioribus cordnlo oblongis nunc lobalis; inciso denlatis. Sm. perfolinlum L. Sp. 376? VV. ,K. Ilung. L 23. Sibtb. Sm. graec. III. Inli. 289. Sm. Dioscoridis Spr. Umb. p. 25. Iii sylvaticis montium. Vere exeunte. n. In lillorali auslriaco, Ilungaria, Auslria inferiori (?). E Dalraatia: Vissnovizza. Pelter! ! Werschelz Bnnnalus. Wierzbicki! Vom Berge Kobel bei Pressburg. Gerenday! Goll. Gumegyien.sis. Sadler! ! ?Bei Heiniburg Nied. Oeslr." Miller! Tnb. 195. MMXXXVI. Siimmitas florida el friictiCera et foliuni inferius. Mericarpia dno antice. + Mericarpium inins +. Mericarpia duo lrnn.s.secla +. Icon. noi'. neriii. \.\l. jg 98 Subordo m. COELOSPERMAE K. I. c Albutnen lieinisplinerioo- vel saccalo concavum. Tribiis XII. CORIAADHEAK K. U.nb. 82. Diachenium globosum vel bigloboso didynium, ai)lcrum. LXXII. Coriandriim L. Gen. 356. excl. sp. Calycis limbus inaequalis quinquedentalus. Pelala flabellato bifida cum lacinula indexa, symmetrica, assymmelrica, radianlia. Mericarpium globosum. Jugn primaria el secundaria flexuoso prominula. Vaiieculae evitlatae. Commissuralis facies ulrinque univillala. Carpophorum inlegrum. C. sativum L. Sp. 367. St. H. 3. Schk. 72. Hayne Arzgw. VH. t. 13. Fl. Graec. IIL 283. Planla annua. Piadix fusiformis. Caulis suhliliter striatus, superne ramosus. Folia bi- ! Iripinnatipartita. Partitiones foliorum inferiorum latiores cuneato obiongae crenalae seu inciso serralae; illae foliorum superiorum lineares hinc denlalae. Umbelia sine involucro. Umbel- luiae invoiucellatae. Flores albi. Ex Oriente. Colilur in hortis agrisqne. In vineis agrisque hic inde. Aestale. O. In Dal- malia quasi spontanenm affert cl. De Visiani 111. 72: ?in cuilis circa Trau, Spalalo, Ragusa et in insuia Lesina." Lesina Botleri! Alia specimina: Parma Jan! ! Lusitania: in vineis trans Tagum Welwitsch 450! ! Cairo Delile! Wiesl! ! Aleppo Montbret! ! Falme Arab. Fischer! Schimper! Tab. 202. MMXLllI. Planla. 1. Flos radians +. 2. Fios symmelricus +. 3. Fructus juvenis sterilis +? ^. Fniclus juvenis fertilis +? ^- ^. Diachenia +? 7. Carpopliorum +? 8. 9. Mericarpia inlus -1-. 10. 11. 12. Mericarpia transverse secta -f- LXXIII. Bifora H.lTm. Gen. Umb. 191. Calycis limbus obliteralus. Pelala fl;ibellata bifida cum lacinula inflexa, symmetricn, assym- melrica, radiantia. Mericarpium biglobosum. Jiiga primarin et secundaiia evoluta. Vitlae nullae. Facies commissuralis minima ulrinque foramine Iransverso pandurato, quod carpophoro incumbenle siinplici biforaluni apparet. B. testiculata Rchb. Fxc 440: umbellis bi triradialis, pelalis subaequalibus, diache- niis grosse verrucosis. Coriandriini lesliculalum L. Sp. 367. Bifora flosculosa Bieb. Taur. Caiic. Suppl. 234. Rifora flosculosa Spr. Sysl. Veg. I. 892. L;iin. Enc. 196. t. 2. Foliorum laciniae lanceae, nunquam capillares. Crescil in Dalmatia, Istria, Liguria inler segetes. Vere. G. Tab. 201. MMXLII. 1. riaula. 1. Umbellula flore uno ferlili, floribus duobus faliiis +. 2. Petalum +. 3. Inflorescenlia dejeclis fruclibus, carpophoris servatis. 4. Mericarpium junius -f. 5. Mericarpium adullius +? 6. Idem superne -|-. 7. 8. Idem liorizontaliler transsecluni -{-. 99 9. Mericarpiiim intus demlo carpophoro +? W- Idem, carpophoro foramen legenli, iiinc duplex visum -|-- 2. B. radians Bieb. Taur. Cauc. .Sup|il. 233: umbeliis quadri- ! septemradialis, pelalis radianlibus, slylis elongatis, diacheniis sublilissime jiranuiatis. Biforis radians Spr. Veg. I. 893. Foiiornm laciniae snperiorum capillares. Fruclus vulyo alliores, qnam in praecedenti. Radii umbfllae longiores, leneriores. Inler segetes Dalmatiae, Istriae, Lombardiae, Rliaetiae, Austriae (Neilr. Nied. Oestr. 648!). Aeslale. ?. Tab. 201. MMXLll. II. 1'lanla. 11. Flos radians +. 12. Idem poslice +. 13. Flos subregularis -|-. 14. Umbclliila fruclifera apposito carpophoro. 15. Fruclus junior -\-. 16. Fructus adultior superne -{-. 17. Mericarpium intus -|-. 18. Idem transseclum -)-. 19. 20. Albumen -{-. Suppleuieiitum. Ad pag. 19. 2: Buplenrum croceam Fenz. Pugill. pL nov. Syriae I. 16: umbellis pluri- radialis, pelaloruni ciicullis brevissiiiie laciniatis, diacheniis laevibus, involucellis posl anlhesin ereclo ! piiUilis (?), albumine beiie coclospermo, fa,'cii ulis post costas. Involucella anlhesi crocea. Tomparandum addiUim. Specimina mea: Oiirhak (Phrygie); a 910 miilr. d'alt. Vignes. Balansa. 1332! ! In agris ar^illosis prope Harran Mesopotamiae. Haustknecht! Tab. 207. MMXLVIIL IL Caulis ramis reseclis. 5. Unibellula petalis dejectis -f-. 6. Dia- chenium -{-. 7. Slylopodium cum slylis superne -f-. 8. MeTJcarpium transsectum -{-. Ad pag. 19. 3. Buplenrum longifolinm L. ex Transsylvania involucellis majusculis pol- lens, nunc B. aureuin Fiscli. e.\ Iloirm. Uinli. llf). Led. Ross. )L 263. nominalur. Ego discri- men a vulgari longifolio L. omniiio non reperio. Speciniiiia mea: in herbidis alpinis Korongis alt. 6000 ped. 25. Jul. 1850. Kolschy! In al[iihiis Rodnaensibus Julio. Exc. Archep. Dr. Haynald! Quae nuper oblinui s[i('cimina sohgarica .Schrenkiana, a cl. de Traulvetter pro Bupleuro aureo delerminata, ea conlra involiicellis valde brevibus flores non ae([uantibus pollent. Ad pag. 21. 8. Buplenrnm rananculoides L. Addo haec. Tab. 207. MMXLVUi. 3. Discus lloris Irislyli -{-. 4. Mi^ricarpiuni transsectum, nl videas angulos valde evolutos cum fasciculis produclis. Ad Bnpleurnm caricifolium W. Addo haec. Tah. c. I. PlanUi. 1. Diaclienium -|-. 2. Mericarpium transsectum, ut compares angulos vix evolulos. Cf. pag. 25. obs. S|i('ciincn depicUim nh ill. de Tommasini missum. Ad p. 24. N. 16. Bnpleurum nodiflorum Sm. Siblh. Graec. 260: involucelli squamis ovatis aristatis membraiiaceis hcrhaceo Irinerviis, involucris uinbellam aequanlibus superanlibusve, petalis allo galeatis in lacinulam divergenlibilobam e.xlensis, foliis spatulatis apiculalis. Comparanda. Planla orienlalis. Aleppo. Kolschy! Palaestina. Boissier! Saida. ISIanche! ' Tab. 208. MMXLIX. 1. Planla. 1. Pelaliim -}-. 2. Mericarpium inlus -|-. 3. Idem extus -j-. 4. Idem Iranssectum -(-. ? ' *; Ad [lag. 25. 18 b. Bnpleurum glaucum Rob. Casl. DC. Suppl. fl. Fr. 5. 15: fruclibus pedicelliilis obloiigis, jugis ! , involucelli squamis linearilaiiceis dorso ut marginibus serrulalis. Diflfusum. Glaucum. 1.S* - ? 100 Comparanduin. Species medilermnea. Specimina siip|iciiinl: rerpif.'Mnn, C;izas.se de Pefie. Ruf-'!! Snrdinia. Moris! Cagliiiri. Mfiller! In collinis ariclis in.sulae Sl. l'i('lro. M;ijo. Miiller! ! Grollairiare Neap. Itabcnhorst! ! TenerilTi: Paso aito de Santa-Cniz. De la Perraudiere! ! Cap Suiiium. Spruner! N;iuplia. Berger! Smyriia, dans les pres sales. Balaiisa! Tab. 208. MMXiJX. II. Planla. 5. UnihHlula 4-. 6. Petalum +. 7. Carpopliorum +. Ad ]mg. 26. Oenanthe fistulosa L. III. iNolte misil speciinina 1821 Jiixla P.alzeburgum lecla foliis It-nuissiine seclis ac r.idicibiis n;ipifonnibiis sessilibus. Ju.xla li;iec: Tab. 103. MMXLIV. VI. Radix. VII. Porlio folii +. Ad p;i|.'. 211. 76. Ilic insrrcndiim esl: Fhellandrium conioides iSII. in Hans. Exsicc. Hols. Erecliim, rainis nrreclis, folioriim l;iniinis lorigioribus, gracilioribus, laciiiiis ov;ilis nbloiigisve obtuse serrato pinnatilobis, mericarpiis liene pentanfiulis, coslis conimissiirn subsyininclriris, nec inore Ph. aipinlici v;ilde ;iciilis. In ripis albis jiixla lilanUenese leg. cl. NiiRl'! Tab. 203. MMXLIV. I. Siimmitas caulis. II. III. IV. Porliones foliorum. Y. Umbellula fruclifera. 1. Flos -{-. 2. [ti.irhciiiiini -|-. ,". 4. Mericarpia Iranssecla -j-. Ad pag. 34. 10. Seseli Tommasinii Rciih. f.: Tab. 204. MMXLV. Planla. Ad dexlram uinbclla fruclifera et foliuin laxiiis evoluluin. 1. Sqnama invohicclli -[-. 2. Fruclus juvenis -]-. 3. Petalum -[-. 4. Friicliis -|-. 5. Meri- cariiium tninssectuni -[-. 6. C;ir|io| borum -j-. Ad pag. 53. 3. Perula Sadleriana Led.: Tab. 209. MML. Caulis summii.is. Apposita vagina in caule et folil pars. Addita umhel- lula fructifera. 1. 2. Folii partiliones -|-. 3. Flos superne -|-. 4. Flos a latere -(-. 5. Me- ricarpium antice -|-. 6. Idem intiis -j-. 7. Ideni Iraiisseclum -|-. Ad pag. 55. Ferula monticola Ncilr. : Plnnlam num(piani ohiiiiui nisi fragnienla quaedam liellenica, quae dcbeo cl. de Uechtrilz, qui sumnin comilate ac bencvolenlia ad plures amicos scripsit, ut phintam mitlerent. Tah. 210. MMLI. IIL Umbella lloridn. Umbellula fructifera. Folii pars. 3. Fruclus -f. Prodieriiiit tal)ul.ae : 1 - 40. Medio Junio 1863. 41 ! 70. Exeunle Decembri 18G3. 71 ! 110. Exeunte Decembri 1864. 111! lioO. Ineunle Auguslo 1865 151 ! 190. Medio Junio 1866. 191!220. Ineuiite Aprili 1S67. Decades Leguminosarum duae jamjain prope siint ;ihsoliitae. Spcrandiim forc, ut oiuis iiiinc citiiis possit edi. 1 N D E X. Aegopodium L 18. ? Carum Wib. 14. ? Podagraria L. 18. Aethusa L. 25. ? Ammi Spr. 8. , Bunius Murr. 12. ? capillacea Nutt. 8. ? Cynapium L. 25. ? leptophylla Spr. 8. ? Meum Murr. 39. Alachingera verticillata Vis. 97. Ammineae K. 7. Ammi T 18. ? capillaceum Spr. 8. ? diversifolium Nonl. 18. ? majus L. 18. ? majus Walt. 8. Anethum Hoifm. 65. ? Foeniculum L. 37. ? graveolens L. 66. ? minus Gouan. 66. ? Pastinaca Wib. 71. ? piperitum Ucr. 38. ? segetum Urv. 38. Angelica Hoffm. 48. ? Arehangelica. 49. ? aquilegifolia DC. 72. ? Carvifolia Sprg. 51. ? chaerophylla Lotterin. 44. ? laevigata Fisch. 60. ? Levisticum AU. 50. ? littoralis Fries. 49. ? paluilapifolia Lam. 50. ? paniculata Lam. 40. ? pratensis MB. 50. ? pyrenaea Spreng. 49. ? sativa Mill. 49. ? sylvestris L. 48. ? verticillaris L. 65. Angeliceae K. 48. Ani.sum vulgare Gartn. 16. Anthriscus Hofifm. 88. ? alpestris W. G. 89. ? Cerefolium Hoifm. 88. ? Cerefolium Vis. 89. lcon. flor. Germ. XXI. Anthriscus fumarioides Spr. 89. ? nemorosa M. B 89. ? nodosa P. 90. ? sicula De Vis. 89. ? sylvestris Hoffm. 88. ? sylvestris y. M. K. 89. ? torquata Thom. 39. ? tricliosperma R. S. 88. ? vulgaris P. 88. Apium (L.) Rchb. f. 9. ? Ammi Crtz. 18. ? Carvi Crtz. 14. ? crassipes Rchb. f. 9. ? graveolens L. 9. ? inundatum Rchb. f. 9. ? nodiflorum Rchb. f. 10. ? Petroselinum L. 10. ? repens Rchb. f. 10. Archangelica Hoffm. 49. ? officinalis Hoffm. 49. Artedia mnricata L. 78. Astrantia L 2. ? carniolica K. e. p. 3. ? carniolica Wulf. 3. ? Diapensia Scop. 4. ? Epipactis L. f. 2. ? gracilis Bartl. 3. ? major L 3. ? minor L. 4. ? pauciflora Bertol. 4. ? ranunculifolia Rclib. 3. Athamanfa K. 42. ? aurea De Vis. 42. ? Cervaria L. 59. ? cretensis L. 42. ? flavescens Vis. 44. ? Golaka Hacq. 95. ? Libanotis L. 36. ? Libanotis De Vis. 31. ? Libanotis sibirica C. A. M. 36. ? macedonica Spr, 42. ? Matthioli Sut. 42. ? Matthioli Wulf. 43. ? Meum L. 39. ? mutellinoides Lani. 42. 14 ! 102 ! Atliamanta Oreoselinum I^. 60. ? ramosiasima Portschl. 41. , rupestris Rchb. 43. , rupestris Rchb. f. 4.?. ? ni]H->tri.s Vill. 42. ? sibirica L. Mant. ."6. ? verticillata l'ortschl. 44. Berula K. 14. ? angustifolia K. 14. Biasolettia nodosa Bert. 90. ? tuberosa K. 92. Bifora Hoffni. 98. , radians M. B. 99. ? testiculata Kchl). 98. ? flosculosa M. U. 98. Biforis radians Spr. 99. Brignolia pastinacaefolia Bert. 29. Bubon macedonicnni L. 42. Bunium L. 14. ? alpinum W, K 15. ? Bulbocastanum L. 15. ? Carvi M. B. 11. ? cveticuni d'Urv. '.14. ? divaricatum Bertol. 16. ? divavicntnm Ces. 15. ? ferulaceum .Sm. 15. ? ferulaefolium Dsf. 15. ? majns Host. 94. ? montauum K. IG. ? pencedanoides M. B. 46. ? verticillatum Gnn. Ook. 19. ? tenuissimura I/. 24. ? tvitiduin Ten. 22. Cachrys maritima Spr. 30. Campderia sicula Lag. 29, Campylospermae L. 81. Carum Bulbocastanum K. 15. ? Bunius L. 12. ? Carvi L. 14. ? divavicatum K. 15. ? i)iundatum Leapin. 11. ? verticillatum L. 14. Caucalineae K. 81. Caucalis Hntfm. 81. ? Anthriscus Scop. 82. ? arvensis Hud. 83. ? daucoides L. 8. ? irrandiHora L. 77. ? lielvetica Jacq. 83. ? liumilis Jacq. 85. ? infesta Curt. 83. ? latifolia L. 82. ? leptopliylla L. 83. ? maritima Gouan. 78. ? muricata Bischoff. 81. ? nodoaa Huds. 84. ? parviflora Lam. 83. ? platycarpos L. 78. ? pumila Gouan. 78, ? Sanicula Crtz. 4. Cenolophiura K. 45. ? Fischeri K, 45. Cervnria alsatica Gaud. 60. ! 103 Cervaria alsatiea p Oand. 61. ? glauca Gaud. 59. ? Oreoselinum Gaud. 60. ? Rivini Jlnnch. 59. Chaerophyllum L. 85. ,. aromaticum L. 85. r aureum L. 85. n bulbosum L. 86. ? cadonense 8pr. 88. ? Cicutaria Kchb. 87. n Cicutaria Vill. 87. ,, coloratum L. 86. ? elegans Gaud. 87. ? Hladnikiannm Rclib. 89. ? hirsuium L. 87. hir.iutun verticillatum Schlch. 87. ? laevigatum De Vis. Gfi. ? magellense var. Ten. S7. ,. monogonnm Kit. 85. ? nemorosum MB. 89. ? nitidum Whlbg. 88. 89. ? nodosnui Lara. 90. ? odoratnm Lam. 92. ? palustre Lam. 87. ? Pecten Veneris Crtr. 90. ? sativum Lam. 88. ? rostratuni a. Lam. 90. ? rostratum ^. Lam. 91. ? sylvestre L. 88. ? temulum L. 85. ? Villarsii K. 87. Chrithmum mediterraneum Slli. 45, Cicuta L. 7. ? angustifolia Kit. 7. ? latifolia Riv. 13. ? macnlata Lam. 94. ? niajor Lam. 94. ? tenuifolia Schck. 7. ? virosa L. 7. Cicntaria aquatica Bull. 1.",. ? aquatica Lam. 7. Cnidium Cuss. 39. ? al.-EN ;j. MicrcxLm. h "h fjf , /. /-ji. y^o-M/yi/Ya- 77U7j-fyrZ a, vzf//e'mj- J[ 4 mvo/ur^Yrta JT s<^. . .. *, L 1 !-73. .Arircm.m! ?nm-<7r I. /4_^ _/ ??t/-mv~ Z. M dd. LIBRARY Naw YORK ?OT.aMCAL ?iARDEN mtccrxzT. JTWii if/ d^ I t^is- ^^rfr^/^/^ir/- f?'W/}^f Bart/JT .'J ^fn. ^ r^grnrcJ-fyctn, Wu/^ GAKOtN MDccrxzn j/,/,/, rf/ ,/,?/ / i^4^♀t~tr,.intTa nr>ui>/,vd/^t'/r,'/ Br^//, ZT 5^,9 ^I na/C('rf//Jm /A^u// BUJ>.iNt<,.\L jmcccYLUT. jic^io. nX dcl. T /_ /o ( Vi^/nr/^/rr e/m^pnra Z- .H //_ /<-f .I/ri/j^qwjn- a/pnnmi l B^T^ald St>. mccacLTm. Z^/y/igrr^m /'lo/n//?// Z MertAoIj, sc LJBRA !<**/? mcccxLix. Z^Tj/j^ynau ^mm/Tvmm; ♀. IiM.♀fl. M. ^ertkpid j MDCCCXL ^7yy//y /7/7/1. /^rc-/'/r//7/? Z //?//. Ju:A♀ Ji^ ♀^. Ji'a^tfte>/^ .^ J ,jrii/'t'(>/<'fisL. B^hr, /r/ rif/ Mert/;.^?d J-r I IBKARV NHVV \'mK aOTAMCAL J4. JiDccczv: I^ t-ff ^/rmm vnn/,/,rr7,;/i AM ♀/ M 7_/x ^ r,y^,v,s A/,/ M KcJii./a. i^i. Scrthc^d j-r LIBKARV NEW VURK BOTANICaL aAKl>t:N /./ MCCCXLVI. ^pn/7>i * n(?i-/ff/(:>T/rm I^c/ilr /il. MiM aU Srherell iTC' L18RARY NEVV YOKK UOTaNIC.?L OA!JT.\;>.iCAL /rV MDCCCXLIX. Sr.i 'fnV' A7?iom-7(7?? Z. y5a4<5.iS/ it! SeTtf.M /.9. MDCCCL /_.raa:,/r//7;2 u-'jitojj/n//l!DnDCRfl-^s. JPM^ojj/mra rRK uotamcal OAKlJliN MDccrLl &MBf,&/ ,^e!?. JlDCrcLXXl. 7^v7?7a Jfrfmoehi :.i;5R /.;?'? KC--V VORK BWTANICAL, QARDHN 31- MDCCCLXSJr. * Z/.j. Trmia Zessm^jizi J{chl>':tzl ir4_r3 ^Su/iTiaa fari'i /U.Ii Jl<^ti ^il JtC Jj^Tt/ui?^^ j-r JZ. jmriwz **-' Jf^a-iwrn; trir. NEvV \~X(.K (i JiWCCCIJCKIV. Jl inir7y7?7 ^iicio CiZ-rfaman 1. SJ:,- LIURARY N1♀W VORK 34. mcccLJxy. Jtchi /il .ji/ j3i/?/nrm /c^.v/Arrrfn)/ Sii^ . ScJi^reR. . mcra.xsj/. f.H /^ ?: Bininnri cia^arcea^tm. ^ertol Mi^ /o J. rci/miz/m /i' J'_ yic/vi Jii aa JtrAi^d^l- LIBHARY NbW VOKK Muccccxzm. Su^/i /{r//folf/tin L. SdiL^fU.r' NEW YO! 7-'f /). j/mr,'//7/i / BM yT^ ai/. S//'//r////i fp-(/7/i//if,//it ^/7/ .Sgrf/ip/J ..1-^ lujrarv '^e^' Y;>RK CiARDEN MlCfCLXXXV. -l /-.'> ^//p/i'//rr/7/i i//T>f/:'7/i/ ///nii Jfci/i//// ff t/^io B. /'//\//7//// I. NiiW ?'JiBN 4i. MLrrrLXxxn. jyc/z^ .ir/. t^el ScZieri-Hs. LmRAHY 4(1 MJuYcnanrvjj. Z i_4. jS/(f''k'/m{7/i l'r,'/-a/;ii .liiLtf. ir :,^s/ 7J. ,r/jr/!,' SKN 47. mcccLxxxvTn. /uU /:/ r/,-/ I. /-./T/m'sliriEj3 ,777orC[fim B,!rt/. iNF,NV YO- BOTANH.. aAROb.N AWCCCDDCnX. 1^7. BiipL-uri/m aristat//7/i J^art/ / JI e/^/z.J} JT/r/7///'J)er7j: SM ll/. cUl SckerL^U .*'*c- UBKAKY NEVV \OU.-i BOTANICaL QAKl^eN 4ff: MDCVCXC. //^3.1)i/jiyfeimf7?i cr^Tne/crftrm F?Tn'Il^^i ♀ q/innacein?? Sibrli. /i.Ai.JiY ,M 2irrt//oiW JC GAKUEN MDCCCX.CI. tt-./if ju J,J I. f^j -^//^y^.i♀?~U7!z^ j^er^i-iiumyiJa^fTtumZ I/ '*'-'-^ J te7uassnn?/?i7 2 Jl. MDCCCICU ^*<'n,rpzt/ie lac/tcJ/M/ii - (/m^I. yt.M /ii a'.!/. Kerf^oM l.UiRARV [SH\N' VORK ClAKOEN ^z. Mitrcxcjii: *^M-f^-^li''^'' /ichi ♀1 dil {^fmmt/if sr^ff7fh//'a MB. Ji\'rrfi,it3 ..'t NEVV YOkK BOTANJCAL CiAKOBN mcccxm. //_,;* Oena7it/u-' ^MU^dz77^->B 7M E 7^// ff m^^Tymziz /^eVrs. A'.-UMM SeTtfiattl jc. s4. P**fi||;*S|? Jiwccrxn' (^'/'^^^(rTiTii^ /:iZ7^7he^iZ77^ej' ^. ffM Al ?i. O. //crrurtzca JlM^fi'. &Ai A/ ife/ Sei-tlu-U . oakden MBCCCXCVni sr Oev^^itA^. f/stidii.ra.1 ♀,^rt7t(^7J-f' H.JU: AZ M S8. &jMh mfccc-xcix. fic/ii. ♀i de/. S. 3 , BrzjTi/ylia j.>uswuirnr/x'>lia .Berta-l. Serth^la Qakoen sv. MCM. JUhi iH- dtl Crztywiwn. numtmiim ♀ . H8; NEW ><:*,.?. IS*?TANICAL OARDEN MCMI. * ^^fti/tiisa ^^/7/,yiu/7/( Z Mcmr. ffi. Se.re li' ViXn//7n- Tret? .-' R:Aia. M. .S^-rrAi>2d OAROEN ^-*^ jicjm. Jgr/U ♀1 ,M. Jr.r,'// qlmfnnn Jncij: nV^^ 6-3. McMir. Ji''i'ttl: Ai. M ScsW^ /fffiar.m ^ o'4. MtMV. .;'.?/ Seseli-. mcrfitrniwn L. ,j->^V-. ffs. Mcim. Ji^Ao T^i. <3^^ S^selz TOTti^Oo^imi Z ]Jerjni>IJst. ofl. Mcmii o^eSi^li annunnn ji.-Ai:j:/ M. lavxuT- J!^/,^f7/M Se^rcli t/rMTle- KK Sch<;rr, (iAKOEN Sg. MCMIX. W,A M J?/ S&o-rli C'i/rT/7fo'/uim l/iu. A-rfAr.l; 619, MrJ{X. ^t ih'-f(V/ ^/-/77^/7/7/? /;;* J&-^ .^_ /^l: ? .TANt- .*..L ? :*.. -iS 7r/f rr' * J''-^ Mnmir. ?^jS/.^,/ J? './*<*/> J///)/>oyni/Tif//tr7an Z -rh^rc LHiRARY 7.1. -vcjixir ije,rr// tiimf-??f^ri.x?//// P/i,-. Mi,/,A /y. ./^/ .SerfAn^J.- c '?^^^" ? w "1^1 *w--^ MCMXX' '. '*'i ^i del Zi^tmotTS 7/io7rt,i7/a J/7 SertSwlJ., rx MCMXVJ. ZrbtmcTtrs ^ihvrzca K. L1BH,AR.Y ^;,_:vV VO-W.K 7e. MllMSm. Z^c^.^iO'ti..i' ?t.zte?is De- Vi^. 't^ Jzl. c^aZ Sclu:- LIBRAH,Y NEW Y'JRK BOTANICAL QAKOEN 77. Mnmmr. Ziianetzs /*rf/umumtori/esDC /JIM 2^7 TrarwsroT^r/^r-s ?20c/rf/>T/rs K liurary NEW Voi^K BOTANICAL OAKDEN 7'y. MCMXEC. Srf.1 /il Jfl 6o72io.re^nuan Irsc//eri MmTri Orab Be^OutfJj. U8RARY NEVV Y(JKK BOTANICAL QARDEN Z9. MCMXX. Z ^^/^//'i^rr^/Tri /a/r,7/7/rr/ Z H.M /_ 7 /^oe?7olcyir/ia/?// //sr/i^^-ri K Brhb.Al. M * Teh^r/^n j-c^ SJ*JTANICAL QaKOEN 80. MCMXXZ. ^ ^..?C-X;, ^ &U ♀1 lifi C>/r/i/ NiiW YOUK aAKDEN s.r. MCMXXVr. :ti.Mdd ^i^/.fi!z^:i♀y/i^ J^TzneTL- Jii- ^ert.ncM sc. NE'vv' YfJI^K ,y6'. MCMHXm. ToTtr^i.s^r/iItYj'^^ mmoszsswui Dr Vrs mi^i Jd M^tA^U. 'iOTANICAL 87. iicMXXsm. /arytyp^TeuTfo^i ,r/w/'/kr JrAA J?.'M I SCA J.lltkARY NiivV VuRK ?iAKDEN mrmxTX I H. f-S FoMzfple-immu alpvnaii- Zed, M Irodurcvi^/ie.r ^iac^^yz/:.!' K X.AA /i7 M SiJt^flt . i.i?;i- Te-rL aARt>eN ,^--^' Si. MCMXWJ. .Afc^. j♀C i&^ Z /_c? Mei♀77t. ar/uz^niintieum Jaiy H^rj-r^: J^cdolpa o-e^etiim M. .S^t^j^d sc .9Z. MCMSSnE- SJxi /.-J- ^. 3fe/-^ J/iairSma &ir>-T>7 LIBRARY NEW YORK botamcal oaR'ji:n s>s. caoxsip: I /_.r y^f/u/may^ta MTT^/ai M'/fJlo'^/^ ^ 7//a/-^//'->7/iz-a Sj^rr. /!,*/.-** ,** ??/ , Si^r.-io/:' - ** LIBRARY NEW YOUK BOTANICaL *9i^ *MCJMXXV^ -^.??^-% j^bW- JZ j♀?, / /_.?. ^t^amaJita^ ca^eoy 2}e Wr/ ^4_/.a J. crete^ij-zs Z. Bcr^o7^Tsc LJIiRARY NEW YOJ^K sotanjcal GaRI>EN &J. MTJUXXXVZ K.-ii^ .v/ *aV I JZ y-8 ^47if/elKa- .ryA^esfrrs L M ucrr. .BertaiarmliWi/'. liJ. Jlsi^t/u^fd j-c-. J>a. MCAoaav//: J^c/tA J^^ ♀^^ /i.TlJiM .,;* ..-. ^^ ^BN ')7. * M'icaxvm. R,:,!- !)l .U ^^^//t^/^/-ti /'i/7'r7////'// Jp/y/u/ .^i-rt?./fi,-/ j,c NliA' YORK bOTANlLAL (i.\Ut>' >* &s. mr MYxxnr . J?cAi. AZ ,iei. 0.rtt ?teru-i{i/i /* )(//u^^'ti'e jJcss. SchereUsc NaW YO!?K BOTAMC^L (JAKDLN .'A'/. ^&cAcn-ii^hca aJfrcnui lis jS.^^' Ha:tMM Sch♀.re-Zl J-c aAROEN m^MXLL i(7t?. Leuisttczmt p/i[iii{a^7/i->lm?n Jfr4/' ti/ SJii.M ,fel .SertA^SiCrc /oy. AUMX/.il I i^ip J,'r,'iiiiiiii il/rr/f,''//,/ Z. _// y/rr/,,n/./,-//ra ii/pcmr//i.^- E,.'/prr MM /// M. J,-//r--v/r.: Nu-.V VORK i..v'i'ANICAU *: vUDBN Ji>:i. MCMXLJn. '. rf/ atl. /y^/y cy^.j o7ZiZZ> (CTiiroTia-^m Jf. .3.rrt7tc7ii .r-c >**,*, '.ORK feH(i-,AMC.xL 'jAWOEN Ml'MXU\' /iM ♀1 JeZ. -^eru/a ^UTi/rii- L *J^ch&^^eZZ j-c. ..*tiARV ,-:\.V ViJR*^ ...?VANiC.AL /o4 MCMSrV^ /eru/a ^^77///////77/;s- Z. *;m-Ii{ ifd. HBRARY ii)5. MCMSJJVL A/ d^_ J^(V7r//i- ^e/r/Tpki /jris. Scht'reH'Sc LISRARV NUW YOKK BOTaNICaL aARiii-N MCMxr.va. (vma ^r/f/pt/lifa JycM //0 aAROBM /JO. MCMLl I'eifceaY-/7nm 7LOr7?e/7'i7777^m -^-/aS'. ;,: u, n/. M ^,,Rl>" ///. "MLE. / ^/r>//a/////,' /'/////t//i/'//i)/,/e,fL .ij/A f/nr/r/.' (//7,1.4. s. Sese/i /eur<),fper7/i/n/t i!'h /> S//r/''//f'f/'//'^'^/f''^<^'/ ^- /~S/z.a./l'//ce(///7/M7// /f>7/////i//z7e7/i f/. /i. .c ;,fvv7.A- i.Aa?et^' /y^ MPmm. w/XrSl ill /i{a'ec/.Al //4- mmw- j:-k,'. /i/ M 7'f'7rrr'r/t27f//r/i Sr/fOttii Se- J'c/u^re/T.> JJS. MC3axn. 7'efrr<'(/'y////7/i /,///yr/ //?//// /J/. ^r/jtP'e77 st fiiO" AN4CAV MrM.nj. l / Fe'i/m////nf//t /*/i//iriiici///i ,////. // //[H^2_7 7//e///'<'/H'/r/ ////// .%*/////// ///-/*/ //'V/.t/ MiiJi/.Jel. J~r/u-,;:7 J/7 MCMi.nii fi-ti^-i'!//.!!! /tiii im'/i/{rM//i J/7f. //,/,i.MriiolJ' JV, NtvV VURK OAierc/K-/J J . /J.'>. 31CAI/.X. J'rin fi/f/ /I///11 A^/-caJ'i-///ui/n JJuc/n// . .B^j-C^iolcL- JC I.KiRARY Nl /vv YORK BDTANICAL OAROEN /^('7ietinn A. ' ???RARV QAiiOEt' 2'J.2 mcMucm. Iir!-S,r,'//ytvA///f///i f///'-t/7iir///n /i UI t'(ir. /y//'//'//.?', J&Jm^/. M .3^?, JUJ. MCMLXJV. JIM Ai. Ja/U l'ei/Ci7//iiiniii O.r/nif/tiiiiii /f: rcJ:^i-To S♀. 124. MrMLXV. JfMA fyi ^fy'- /r//ir,////////// //7u//r,rf^/y/>/m?// /,',/// /?/, Tj:a;UAS.'>' JZ,^. MfMlXl^J /h/ir//4iiun'f /''r/2u.i-/Te J/ot/w/i. /:..v.;,'7/,.w' Mttrz^isi-/^^. Si. LIBRARY NEW YORK 126. Mcmj^. Tt'iiiiiiih'7///// /'r/i7i-/7/a7T.r Bi'rt. LlBRAkY NEVV VORK ljiOTAMi.<'L JZ7. jwM L sivm ^_//tt//i///ii f////i'm/t'/i.t L H8RARV /z^. JllM/.Xl\. J/i vv/ 1 */f////i , S'f '//////(/'/, /////// l -B^i.> IZS. f^f^ '^??--'^ ?^^'J '^^^?-^ MCMCXSS.. J^f-.?-^7vie/ef/m J/^/tofu/y/zin/f Z. J/. tw. e/e//fr/to\K. JlaVi^^.^ SeAer^ff . y3C>. MCML^Da. ♀f/iJ' ♀/.,//-1 Jlf^mc/ra/// /'t///ii/ifyrm H/r/a/ig. ScTt/w/t SC. J3J. mww.wiJ /frr//r/r///// .r/h/nnnit l . 7iM♀l a&f .Ba-fAoZJ- .-**- oaruen /.? jujiLxxni //r/v/i //*// /11 //////// rs /.. /3J/. McmuXXK: , .Mi.^ //rr,/r/r7///i fj/'r/v///rr//7// //////. JcrifMld * . buTANlCAL (iAROEN \ MCMLXXi: ///*/Y/r//-///// ////j//jn/ri /,. /?Ji6 ♀1 liil Ochf.Tati sc. i3S. jffer//(/'e^/m J:^p//r/i/W///r/?i /,W/ . &/,/.♀/ u,J. Se^t^^jl' J^ 136: MCMLSX\,TT. //r/f/r/cuj/t a/y.y/imri/7n Z. XeA/ A/ ,AJ J?tV7i7vJ,; J.77. himLSXVlU. y/.Zl"/y/r/r'f/7// ,ay/?i/j!nii //////' /l /// *>.^/// //^/-(//f /////// ///>///^////i L. M6l dr? ' * Bcnf:o:Jtc. N:;.v.' VOKK KOiAMCAL (iAKOEN /,?(?. MCMLXXTK. /?^'A!, /zl .?W Tf>T//{[//riiii fffirnn/lr f,. ^ gr^:iyld'.rz.. 1 : ',':^AKY GARDHN /J!J. MCMVXXX. T/'rf//;/ni7// 7//rr.v/7/i///// /.. Sc/ii A/.M iBtriliM j QAkaEN MO Mii,axxxi. &.?* fi/./e/. ^*rfyji^m I7ef\ri/n//aniu H/ OAKDEN JM2. m^mysoQo: Piisf 7 //'//'// ty^in'// Brriili' HUSl.u. Nf-VVVO;, i^,?. MCMSSSIV. PM♀J. U Jf/er tnwlnnn JcTANICAL QARDEN 144. KKXtr JCc/a -rf/ .:.;' /.//.^*r/y ///////// //////1^/////// Z. / 11' /-.: /yA/A/y//// vf." f '/ //Aiy/i ////// /T. Bert^oiW . - i' VORK /4.f Mxmz SM m 1^5. Ff-ru/o- coymtuaus L. 6. ^^/-ioz'07mx (Innnman JT. IR- *? ZasPvptfnmL a/pTfii-cri^ WE-. J4t6. MCi[LXXX\'n. JiAi Md^ Jj/isc/yif h7r?n nitinp^nfrhi in TlJi'. Me^rih^ul j LIBUARY NEW YORK BOTAM'. ' L (JAKi>i- *< /*i^T. ^/T/iffixmCT: Bthh -fil Jel /u/si'fyi:tinii>t frcnrclaii Jhmil. - , ,,--> nbnv vork j^-is. MCTMIlSSSIX JlrM♀l t/,l. Za^ferpT^rnn Silt'/' L. L18RARY NEVV Yl>RK JiOTANJOAL aAiEN 149. 3IXU. / Ji- J-4. fmo/ryj/u//'// /'/sr/u-r/ K 5. S//mr.y /m/tcniyx Bess. tJ /^>opo?iacc C/irrcnmmi 7v. I./f. 7-/;?. J.r/sr/y:i//////o pcii^rcr/rmoir/ci' L. R:hi♀l. dd SllL'Tf(tiinii /j/-((/c/t(ii( //i Z. 7?a-J fa .M7 Sch ev^ II >;-C'. L18RARY NE V YORK BOTANICAL aARt>EN y.T-"- MXjs/im. /?./,/* j,/ j^i /it/scrpili II III . //*/*// i/////r/irii Widf. /.;.*; '^J-o;r:-'-"/'V, ^-*'--'^-*^j JiXAur /ji/.i/-/-/'/ ///!/// itit/t/in/i Z/mt jtyXl^' fjd- .-*i>.t^^'- JJ4t. MKMXr J,r/.vi'r/n7f(///i ///lyii/i//// /jtim. /iM AlM.Kcv ^e-TTli rld sTc *aH /.v.r. JIXABV. J,//. ) ?/ '/// / /////// ^/i///// ///// Z. AMMM B.,Tt?wU,:-. JSe. MXMVJJ Uc/ilfi:l,M. (h-/ifi/ff p// ////(*'/ r/ >('.*U . .,>^^ JOO. jjjtr ////iinr.y //fi//y///n/f.i- /.1I//1 * . ,V YORK ;:J.;VA.N?CAL' .iAKUEN IG 1 mm. /)i/i/r//.v /////r//v//'//A- ij. . ?t.;jni ./..,.. ji^v h-rg,..h' i♀Z: Jtam ///////*//. y ////(. rtiniis /Jst. R.iiO iT/'. ,i^/ J^n- *' V /^0\3. mjtv. f-lc7w iV/ cUi 1^"' /Jr/lli//S //N/l/ ////'//'/* // I///I. Bart/^li LIBKARY NEW YORK BOi .VNI^aL OARDiiN ie4i. JIUIV. /Jif/iriis //f.iy/t/i/.y /Ji'S/- CiJiiM JJ- BtmI! c^Aerta NEVv' YOR.K- /(,.7. UM\ 7 . j;MM^^l 7ir>////\ . ///////*/XCr/X /?llll'/ KiO. MMTU. LJI i_^.i. Tf)r/7/s Jic/oef/m //r//f/ M 4. s. /'(n-n//kyta. fiM ^/.^ Berl/iJclj UBRARY NBVV VORK iSO?-"ANICAL QaHHBN Lii: Mum. / i_;i ToTi/Ls tiacJosfJ {mrfyhJl. //-^^ /J. T//e/'oc/fca {mt. j^cf/- hetemphijKa. J^ertfmlM.^st. . iLIBP .?*{>*/ :..^-'J^N lOi -MJJIX. 'i'/-A6 /t/ rtJ-/ v?//'///'///// ////7/0//// //i^y^}/ ^ffrtAef/^ J-C- i<:.'). .iflo:. ch^ ♀U ^ LibrarT HEW YaH.K Bt)TAN!CAL GARDEN J7U jmxi. "^\^J0^\ / Z^ /_.'A rfiiirf/fis (/(iiirffifh-.-i J^- M^^- iniiTiCflta (hdr.&Tcn. mi 6/. M JJ<' ftJi^U j j^iiVv YORK J7i 3Io//y>(iyS-/>c7-7//tnfi peloj}07i7ifsi(i rinTi /x /i^/.^/^ '?** -K/ -'?*'AiWilCA'. MMSm. Mifrilns (X /(>/(( f(i Sc(Tp. *U♀l,7tl :StrtflolH..:: *'X 1-J. jmnv. J'r('7ferii ////>/J ,.*/ii/////i/i /r//i ii/ii III /. Srh^j-iilZ .r NEW VURK BOTaNICaL QAKOliN /76. miXMT. I ^V / ^lonft^rnpjnflhnn Itii//ios!n?i /j.//_^/4. C atoyiiafi cio^i L. j?,-/,ijy frhj/Ui(7rt e7e//a^is (rcafd. Se-rti^tolt:l.f♀ LIBRARY NEW YORK liUTANICAL aA?!^EN J 7S. ivcuxr Ji^U ♀?: .. r/uirnij>/i/ //n//i Ff/^cmru Ji. L18RARY NKW VoViiti liOIANt QAK!' y/>7'. miKn. JUi&l.J^l ^'/utaUJ/>/ll/////l/l ////WllhlDl Jj. ^0:*'^ZtZ *. l\braRV NE\V YORK J^iJ MACKXU. nM. P.l A,Z ^/////'ny/// r//// /// //r/7//////7(-//m /,. .fthi-rfU Jl' NEW yORK BOTANICaL QARDBN 782 m-MyviiF. lAlhl .U ('/{tifrofthiflhnn colcTtrhirn L ScJ?P-fl.'L %L /fty. MMXKtr RcU a d^l ^i///r7S(if.s iiij/vcstJ-r^^ Hof/in. SET^toliSi LIBRARV P^EW VORK botanical iS-i. MMXXV Awu fu /<-; yy/t//iris;-n,\- in/lues/ n.s /fomu. t>m: r///^rsh-t.'i Wt 7/1 in . .^e^S^.otd- vv NCVV VORK botanical JSJi. jimxwr. ' RcJii fU. M JSttrt/ifl/*/ . LJBRAK/ NEW YOfRK BOTANiCAL oakden 186. mssmi. XcMMdei ^^n^AT^ij^cu-r /iimarioides Spr. ScKa^eJZsc UBRakV NEW VJJJ^K X81. MMXXVm SrM JzJ- cU,. Je.-rtho!d. JC. 0^.1? B'BH i88. 3El♀SXK. IIZ. i_j.^nt/iTf^^cu.^ viih^arLs P M-V. S-w. ScmuUx; Ifcten^ Venevir Z^ B&j-t/i^(^ j-c ?J:'..:ic,L'^'SLi ISS^ jaixzx- //_j. Scf). .mixxxj. MJti &VM ♀(/t//fft/^/fa/rr ,\y///f/>X// /,. Scheral sc NEW YOI?K BOTA.NJCAL QAkDEN /^/ MMXXS/J. JicUM^U. l^n: f^n ^OfiJ///// ///r//vr/////r/// ZJ/.//'/)H;r/pimt Jioiff. JcitereZl sc LmRA.KY NEW YORK iSCTANlCAL, OARDEN /^2 jaixxxni JIM AA -*/ /y/vr/'rjAy!Jt'r///f///t rrY/xpt?-/ // r//}n ff/jjyj/f . /},-7-t/L.^l,J XC. vj.e'"^ .^>'. a^?-^ ?eH I03. MMMXXIV: ^/a//nyAza fro ////// ^r//^. /7I Jl^M' Al- Oet. S-eTt7iirid.SC. aARoeN /O/i JtlGXSK .i'//i fr/tf ffJf ^'^f/.rafrjuf/ L. ficUM^^fl .Sch'-'-en.,iC l.iURARY [*J.':-,V VORK -, ., .<;,>r-N 7.05. JlMWXVl. L i7/i jf7Vi iiif/t pe7'fo fi n ii nn 2[/7L J^/Jil f^/ del Jh-he^&Z J^c^ -v? y.9 6'. miaxvji. IfMA/JA Sinirrnuaiv roincndi^thinn Mill Sche-T&V, j /97. MAIXXXPia. -PA:i/so,s'perrmcrir ayigrle^^rz^lcii^n JC. Biiii ♀i .t-.-l ScTieriil j^fv IJBRARY NHW YORK BOTANICAL OAR!)- *? l^iS. MwaxBc. 7'/n/s(?-ip(^r77izcm uerrticiHa^rfn. De ffjr. 2-Mi-M M'. .^^t^^ . NEVV vc,. /3^ MMA2 /ya/^yo^ /hrulacea /nnd . Jirii /?/. akl Brrtholii jc NE\y' yoi^K 'sotan4cal Qarden 'ioa AiMJs^LI. .}rANICAL 20S umivR //-^ Scanda- pmnali/trh Vent. Uj-s.Sc. Arackycarpa. ^uss. FiMfifcUf Bf-r^hof^, Sc. UBRARY NEVV VORK -?***?**^ANiCAL ^g'- ^LMXTMH I.i.^.Bi^pIei/T-^ct^n ca7-rcifolnfm ^/^y9. rf/7fi/7^('fi/i>fJrs L. H.s.S .Ji. f"ror(^zf?nI'x/./ ARY ">SN 20g. MMXIIK. Z /~^' /J///j/r/i'7///i iif>///j/oitiin Sui. /I. a_7. J). y//(//i't//ii /'('/'. ('t/s/. Mi/lJel i/V/f^v-e^/^ '*'M- J^ Ai. .T>^ feru/a Sa///erfa7ia Zed. '?x.i^fiM/ 'X,^'P'^0 *S' C 210. mii. I.i.Torilis vucrocarpa Bt'Si\ *i.Cluu-rophiiTluin nrciuahciun L.ll. Cli.lacvjijatuni \if IIL.i. Fcriila nicnhcolci Aeili: ?1 ^'rf^^^^ '' 'r^^i ( ^ .j.rv.. .^0^^^ ::>.\. ji... f!d^jMib..♀,.jiy(n/'::^iirr^^. EMCBET叟蔚悶圄郊利